จำนวนธุรกิจ “สี่เหนือเกณฑ์” ของหูหนานเพิ่มขึ้นเกือบพันหน่วยช่วงห้าเดือนแรกของปี 2563

19 Jun 2020

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานสถิติมณฑลหูหนานเปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 มณฑลหูหนานมีหน่วยธุรกิจที่เข้าข่าย “สี่เหนือเกณฑ์” (Four-Above) เพิ่มขึ้น 976 หน่วย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 รวมทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ของวิสาหกิจต่าง ๆ ในมณฑลภายหลังสถานการณ์โรคระบาด

สำหรับธุรกิจที่เข้าข่าย “สี่เหนือเกณฑ์” หมายถึง หน่วยทางกฎหมายที่มีขนาดตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ (1) วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด (2) บริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือเหนือกว่า (3) ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก การให้บริการด้านที่พัก และอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ (4) อุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ในภาพรวม จำนวน ขนาด และโครงสร้างของธุรกิจที่เข้าข่ายเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมูลค่ารวมและอัตราการเติบโตของแต่ละพื้นที่ในด้านมูลค่ารวมการผลิต มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจขนาดใหญ่ การลงทุน ตลอดจนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

ข้อมูลสถิติระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ จำนวนหน่วยธุรกิจที่เข้าข่าย “สี่เหนือเกณฑ์” ของมณฑลหูหนานลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 รวมทั้งยังลดลงถึงร้อยละ 31.4 เฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 จำนวนหน่วยธุรกิจที่เข้าข่ายฯ เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าในเดือนเมษายน และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66.7 ในเดือนพฤษภาคมอันเป็นผลมาจากการผลิตของวิสาหกิจต่าง ๆ เริ่มกลับมาฟื้นตัว

นับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 มณฑลหูหนานมีหน่วยธุรกิจที่เข้าข่าย “สี่เหนือเกณฑ์” รวมทั้งสิ้น 42,133 หน่วย ซึ่งหน่วยธุรกิจที่เข้าข่ายฯ ทั้งสี่ประเภทต่างก็เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 กล่าวคือ ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2563 มีวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมใหม่จำนวน 216 หน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปีก่อนหน้า มีบริษัทก่อสร้างใหม่จำนวน 137 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.7 จากปีก่อนหน้า มีธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกใหม่จำนวน 188 หน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.4 จากปีก่อนหน้า มีบริษัทพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ใหม่จำนวน 302 หน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 จากปีก่อนหน้า และมีธุรกิจภาคบริการใหม่จำนวน 94 หน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.6 จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติมณฑลหูหนานเน้นว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจในมณฑลหูหนาน โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2563 จำนวนหน่วยธุรกิจที่เข้าข่าย “สี่เหนือเกณฑ์” ของมณฑลลดลงถึง 1,231 หน่วย โดยในจำนวนนี้เป็นธุรกิจภาคบริการจำนวน 431 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 35

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202006/t20200619_12317148.html

จีน ธุรกิจ หูหนาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน