กุ้ยโจวเตรียมทุ่ม 4 ล้านล้านหยวนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงและทันสมัย

9 Dec 2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้แถลง “แผนดำเนินงานขยายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพของมณฑลกุ้ยโจว ปี 2564-2566” โดยจะใช้เงินลงทุนราว 4 ล้านล้านหยวนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมณฑล เพื่อพัฒนากุ้ยโจวยุคใหม่ที่มีคุณภาพสูงและบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมทันสมัยของจีน ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) กุ้ยโจวมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้วยแนวคิด “สี่ใหม่และสี่ทันสมัย” โดย “สี่ใหม่” (四新) หมายถึง การแสวงหาวิธีการและผลสำเร็จใหม่ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาภาคตะวันตกยุคใหม่ การฟื้นฟูชนบท (Rural Revitalization) เศรษฐกิจดิจิทัล และอารยธรรมเชิงนิเวศ (Ecological Civilization) ส่วน “สี่ทันสมัย” (四化) หมายถึง การสร้างความทันสมัยใน 4 ด้าน ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และความเป็นเมือง  ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินงานขยายการลงทุนของกุ้ยโจวในช่วงสามปีได้กำหนดภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

  1. ใช้เงินลงทุนราว 100,000 ล้านล้านหยวน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และบริการสาธารณะ

1.1   ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ชลประทาน พลังงาน และดิจิทัล

1.2   ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ ดินและอากาศ โดยเฉพาะมลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะในชุมชน รวมถึงการปลูกป่าและพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้

1.3   ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะ เช่น การศึกษา การแพทย์และสุขอนามัย และบ้านพักคนชรา

  1. ใช้เงินลงทุนราว 300,000 ล้านล้านหยวน พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึง
    ความเป็นเมือง

2.1   ด้านการเกษตร สร้างพื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานสูงจำนวน 5.5 ล้านหมู่ (ประมาณ 2.3 ล้านไร่) และดำเนินโครงการเกษตรพื้นที่สูงทันสมัยเพื่อให้อำเภอที่หลุดพ้นจากความยากจนทั้งหมด 66 แห่งสามารถดำเนินโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งนิคมอุตสาหกรรม” รวมถึงดำเนินการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้สำหรับพื้นที่สูง และการประมงที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ ตลอดจนปกป้องแหล่งเพาะพันธุ์ปศุสัตว์และพืชทางการเกษตร

2.2   ด้านอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านนวัตกรรม ความเป็นดิจิทัล และความเป็นอัจฉริยะ รวมถึงพัฒนาคุณภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

2.3   การท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพของบริษัทท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ โรงแรม และที่จอดรถ รวมถึงยกระดับคุณภาพของภาคบริการ เช่น โลจิสติกส์ การค้า วัฒนธรรม และการเงิน

2.4   ความเป็นเมือง ดำเนินการฟื้นฟูเมืองอย่างจริงจัง โดยปรับปรุงเขตชุมชนเก่า ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถไฟใต้ดิน รวมถึงปรับปรุงเมืองเพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือน้ำขัง ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2021/11/30/018029425.shtml

กุ้ยโจว ลงทุน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน