การลงทุนในเขตเมืองใหม่กุ้ยอันของกุ้ยโจวช่วงครึ่งปีแรกเกือบทะลุเป้ารายปีพร้อมเร่งออกมาตรการอำนวย ความสะดวกการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิต

13 Aug 2021

ตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เขตเมืองใหม่กุ้ยอัน (Gui’an New Area) ของมณฑลกุ้ยโจว มีโครงการลงทุนใหม่จำนวน 103 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 96,260 ล้านหยวน (ประมาณ 14,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  ทังนี้ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนเขตเมืองใหม่กุ้ยอันเปิดเผยว่า เขตเมืองใหม่ฯ ตั้งเป้าหมายดึงดูดการลงทุนในปีนี้ไว้ที่ 100,000 ล้านหยวน ซึ่งขณะนี้มีการลงทุนจริงแล้วมากกว่า 30,000 ล้านหยวน และในจำนวนดังกล่าวเป็นการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 50

นับจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 เขตเมืองใหม่กุ้ยอันสามารถดึงดูดวิสาหกิจชั้นนำให้เข้ามาจัดตั้งบริษัทได้กว่า 20 ราย ขณะเดียวกัน งบลงทุนของเขตเมืองใหม่ฯ ก็มีมูลค่าสูงถึง 15,120 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.8 ของเป้าหมายครึ่งปีที่กำหนดไว้

นับแต่มณฑลกุ้ยโจวก่อตั้งเขตเมืองใหม่กุ้ยอันเมื่อปี 2557 เขตเมืองใหม่ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกลไกบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทำชุดนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดึงดูดแรงงานคุณภาพสูง จนประสบความสำเร็จในการดึงดูดให้บริษัทชั้นนำของจีนและระดับโลกเข้ามาตั้งสำนักงาน

ในระยะต่อไป เขตเมืองใหม่กุ้ยอันจะเร่งพัฒนากระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนจะเร่งส่งเสริมการลงทุนในภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การแพทย์ และความบันเทิง เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทภายในเขตเมืองใหม่ฯ

อนึ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์บริการภาครัฐของเขตเมืองใหม่กุ้ยอันได้เปิดบริการยื่นขอใบรับรองผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือจำนวน 19 รายการ ได้แก่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า บัตรสวัสดิการสังคม ใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ใบอนุญาตทำการประมง ใบอนุญาตการใช้น้ำ ทะเบียนรับรองเภสัชกร ใบอนุญาตผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง ใบอนุญาตผลิตยา ใบอนุญาตจำหน่ายปลีกยาสูบ ใบประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรองประกันการรักษาอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ ใบขับขี่ และใบรับรองความพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทและผู้อยู่อาศัยภายในเขตเมืองใหม่ฯ  ทั้งนี้ นอกจากการยื่นขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อใบรับรองเหล่านี้ใกล้หมดอายุ ระบบจะแจ้งเตือนให้เจ้าของดำเนินการต่ออายุให้ทันเวลาอีกด้วย

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2021-08/02/c_649068.htm
http://guizhou.chinadaily.com.cn/2021-07/30/c_649067.htm

กุ้ยโจว ลงทุน กุ้ยอัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน