กว่างซีย้ำนโยบายส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติ

24 May 2019

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีประกาศให้หน่วยงานภาครัฐในกว่างซีเร่งบูรณาการทำงานเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพด้านการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 พันธกิจที่รัฐบาลกลางได้วางแนวทางไว้เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (อีก 5 ด้าน คือ การจ้างงาน การเงิน การค้าต่างประเทศ การลงทุน และการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย)

การประกาศดังกล่าวมุ่งเรื่องการเปิดสู่ภายนอก การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการลงทุนจากต่างประเทศในมณฑลอย่างรอบด้าน โดย BIC ขอสรุปสาระประโยชน์สำหรับนักลงทุน ดังนี้

 1. กำหนดให้ “การลงทุนจากต่างประเทศ” เป็นพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน ข้อความส่วนหนึ่งในประกาศได้ระบุถึงหน้าที่ของ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกว่างซี” ว่าจะต้องจัดตั้งกลไกการทำงานรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนต่างชาติ และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างทันท่วงที (กลไกคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติ)
 2. ปฏิรูปการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดระยะเวลา และพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window) และคุ้มครองผลประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่นักลงทุนต่างชาติ
 3. ดำเนินนโยบายเปิดสู่ภายนอกผ่านยุทธศาสตร์เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (New International Lad-Sea Trade Corridor- ILSTC) และมุ่งพัฒนาให้มณฑลเป็น “พื้นที่เปิดเสรีทางการเงินสู่อาเซียน”
 4. ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด (market access) และส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ ธุรกิจด้านสุขภาพ Big Data โลจิสติกส์ การผลิตสมัยใหม่ วัสดุสมัยใหม่ และพลังงานทางเลือก รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในมณฑล
 5. พัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนให้มีความพร้อมและเป็นสากล โดยเฉพาะเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตควบคุมพิเศษทางศุลกากร โดยมุ่งปรับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบตลาด (marketization) รวมทั้งเร่งขออนุมัติการจัดตั้ง “เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)”
 6. จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการนักลงทุนต่างชาติทั่วทั้งมณฑลทุกปี เพื่อติดตามสภาพการดำเนินธุรกิจของธุรกิจต่างชาติ และแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่นักลงทุนต่างชาติต้องประสบในการดำเนินธุรกิจในกว่างซี รวมทั้งจัดทำนโยบายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ
 7. มอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการเข้ามาลงทุนของธุรกิจต่างชาติ อาทิ
  – การให้เงินรางวัลพิเศษสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านหยวน (ให้ครั้งเดียว) สำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนประเภทส่งเสริมของต่างชาติที่มีมูลค่าเงินลงทุนจริงตั้งแต่ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มตั้งแต่ปี 2562
  – การให้หลักประกันด้านที่ดินสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนประเภทส่งเสริมของต่างชาติที่มีมูลค่าเงินลงทุนต่างชาติตามสัญญาตั้งแต่ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในแต่ละปี รัฐบาลมีการกำหนดโควต้าการบุกเบิกพัฒนาที่ดินผืนใหม่ของแต่ละเมืองว่าห้ามเกินกี่หมู่จีน)
  – การให้เงินรางวัลมูลค่า 5 แสนหยวน (ให้ครั้งเดียว) สำหรับธุรกิจต่างชาติรายใหม่ที่มีมูลค่าเงินลงทุนจริง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนบนแพลตฟอร์มบริหารจัดการนักลงทุนต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์จีน (http://wzzxbs.mofcom.gov.cn/entpIndex.html)
  – การให้เงินรางวัล 2% ของมูลค่าเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศ (ให้ครั้งเดียว) แต่ไม่เกิน 100 ล้านหยวน เริ่มตั้งแต่ปี 2562
 1. ให้สิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนนอกจีนแผ่นดินใหญ่เป็นกรณีพิเศษ เช่น ค่าใช้จ่าย จำนวนครั้ง จำนวนคน และระยะเวลาของการออกนอกจีนแผ่นดินใหญ่
 2. ให้สิทธิแก่หน่วยงานภาครัฐในการออกนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะที่ชอบด้วยกฎหมาย และจัดตั้งกลไกการประเมินผลงานและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จะเห็นได้ว่า รัฐบาลกว่างซีมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยมีการปรับปรุงนโยบายรัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ลดขั้นตอน ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ เพื่อปั้นให้กว่างซีเป็นมณฑลน่าลงทุนของประเทศจีน

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
      และคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi DRC)
แหล่งภาพ www.pixabay.com

 

 

Single Windowmarket accessการลงทุนกว่างซีการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการลงทุน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน