มาตรการฟื้นฟูภาคธุรกิจเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 (ฉบับที่ 2)

1. นครเซี่ยงไฮ้
1.1 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 คณะกรรมการพาณิชย์เซี่ยงไฮ้ร่วมกับธนาคารแห่งชาติจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ (1) จัดตั้งกองทุนกู้ยืม 20,000 ล้านหยวน เพื่อกระตุ้นการผลิตสำหรับธุรกิจที่อยู่ในข่าย (2) สนับสนุนด้านการเงินให้แก่สำนักงานประจำภูมิภาคบริษัทข้ามชาติในเซี่ยงไฮ้ (3) ให้การสนับสนุนด้านเงินแก่บริษัทที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศรวมถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจการจัดนิทรรศการ (4) ออกมาตรการลดต้นทุนสำหรับการควบรวมกิจการ (M&A) (https://www.jfdaily.com/news/detail?id=218362)

1.2 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 รัฐบาลเซี่ยงไฮ้จัดการประชุมเป้าหมายด้านพาณิชย์ประจำปี 2563 ดังนี้ (1) ส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจำเป็นจากต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับ Covid-19 สนับสนุนการผลิตสินค้าที่ขาดแคลนในทุกด้าน และใช้ประโยชน์จากงาน CIIE ในการดึงดูดบริษัทต่างชาติที่มีศักยภาพด้านเวชภัณฑ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการรับมือ Covid-19 ในพื้นที่ YRD (2) ควบคุมราคาสินค้าและออกมาตรการให้สินค้าอาหารเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน (3) กำกับดูแลภาคเอกชนให้ทำตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในที่ทำงาน สถานประกอบการ ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ การทำงานออนไลน์ (4) ผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจ 28 ข้อ หน่วยงานท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ไปพบปะบริษัทชั้นนำต่างชาติในทุกเขตเพื่อให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ โดยหากมีประเด็นที่ต้องการแก้ไข เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทันที และให้ความอนุเคราะห์ในด้านศุลกากรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาการทำตามสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

– ที่ประชุมฯ สรุปภาพรวมด้านการบริโภคสินค้าในเซี่ยงไฮ้ โดยในปี 2562 เซี่ยงไฮ้มีปริมาณการบริโภคสินค้ารวม 135 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า มากที่สุดในจีน มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ท่าเรือ 8.4 ล้านล้านหยวน คิดเป็นปริมาณสูงที่สุดในโลก มีการลงทุนจริงจากต่างประเทศ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เป็นการเพิ่มมากที่สุดในประวัติการณ์ เซี่ยงไฮ้ไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของจีน (http://sh.sina.com.cn/zw/c/2020-03-02/detailzw-iimxyqvz7129233.shtml)

2. มณฑลเจียงซู

2.1 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 รัฐบาลเจียงซูได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกจากนายโหล ฉินเจี่ยน เลขาธิการพรรคฯ ประจำมณฑลเจียงซู ถึงภาคเอกชนต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการกอบกู้สถานการณ์ของเจียงซู โดยเน้นย้ำว่าเจียงซูไม่พบผู้ติดเชื้อฯ เป็นเวลาต่อเนื่อง 12 วัน โดยเจียงซูในฐานะมณฑลที่มีขนาดเศรษฐกิจ 1 ใน 10 ของจีนได้ออกนโยบาย 50 ข้อเพื่อผลักดันเศรษฐกิจ และนโยบาย 22 ข้อเพื่อสนับสนุน SME โดยปัจจุบันมีภาคเอกชนมีการกลับมาทำงานแล้วร้อยละ 76 ย้ำว่าภาคเอกชนต่างชาติจะได้รับการดูแลเหมือนเอกชนจีน และชาวต่างชาติจะได้รับการดูแลเหมือนชาวจีน

2.2 นโยบาย 50 ข้อ ครอบคลุมการลดหย่อนภาษี และการอุดหนุนทางการเงิน อาทิ ด้านภาษี (1) เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงร้อยละ 15 และค่าใช้จ่ายในด้าน R&D สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ (2) ยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีที่ดินให้แก่ บริษัทด้านคลังสินค้าประเภทธัญพืช น้ำมัน และเนื้อสัตว์จนถึงสิ้นปี 2564 และยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์สินค้าอาหาร (3) ลดภาษีที่ดินร้อยละ 50 ให้แก่ธุรกิจโลจิสติกส์คลังสินค้า (4) ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ และธุรกิจในภาคบริการจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 (http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/2/13/art_32648_8982435.html)

– ด้านค่าเช่าสถานที่ (1) ยกเว้นค่าเช่าระยะเวลา 1-3 เดือนให้แก่ SME โดยยกเว้นค่าเช่าเต็มจำนวนในเดือนก.พ. 2563 และยกเว้นค่าเช่ากึ่งหนึ่งในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 (2) วิสาหกิจที่กู้เงินจากธนาคารเพื่อช่วยแก้ไขการแพร่ระบาด จะได้รับเงินอุดหนุนช่วยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 1 ปี

2.3 มาตรสนับสนุน SME 22 ข้อ อาทิ (1) ยกเลิกภาษีบางส่วน ขยายเวลายื่นชำระภาษี ลดค่าเช่าสถานประกอบการ รวมถึงให้เงินอุดหนุน (2) สนับสนุนการปล่อยเงินกู้เพิ่มเติม เพิ่มหลักประกันการทำธุรกิจ (3) แก้ปัญหาแรงงาน อาทิ ขยายเวลายื่นเบี้ยประกันสังคม (4) อำนวยความสะดวกเรื่องช่องทางโลจิสติกส์ การอนุมัติตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ (http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/2/12/art_46144_8970100.html)

3. มณฑลเจ้อเจียง

3.1 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 รัฐบาลเจ้อเจียงประกาศผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจในห้วงการแพร่ระบาด 3 ด้าน ดังนี้(1) ช่วยเหลือให้ SME ผ่านพ้นวิกฤต 17 มาตรการ อาทิ ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ลดภาษี และด้านการส่งออกสินค้า (2) ผลักดันการลงทุน 10 มาตรการ อาทิ ช่วยประสานการลงทุนจากต่างประเทศสร้างหลักประกันเรื่องที่ดินการลงทุน และสนับสนุนด้านกองทุนกู้ยืม (3) ส่งเสริมโครงการก่อสร้างที่สำคัญ 13 มาตรการ อาทิ ผลักดันให้โครงการที่สำคัญกลับมาเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (https://mp.weixin.qq.com/s/BQwt77zo0rO_zQSkYjnqug)

3.2 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปฯ มีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ (1) แถลงการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉิน 50,000 ล้านหยวน เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจในห้วงการแพร่ระบาด (2) สนับสนุนให้สถาบันการเงินเพิ่มเงินกู้และลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ (3) ปรับลดค่าสาธารณูปโภคในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 10 (https://mp.weixin.qq.com/s/5fVuaTw04tYdUv9_STDVEw)

4. มณฑลอานฮุย

4.1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 รัฐบาลอานฮุยประกาศมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 54 ข้อ อาทิ ด้านภาษี (1) งดภาษีธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจัดส่งพัสดุ และธุรกิจบริการ (2) งดเว้นภาษีด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับธุรกิจที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราว (3) อนุญาตให้ SME เลื่อนการยื่นชำระภาษีออกไปได้ไม่เกิน 3 เดือน

4.2 ลดต้นทุนธุรกิจ (1) ปรับลดค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 10 สำหรับอุตสาหกรรมด้านการผลิตและภาคการเกษตรเป็นเวลา 2 เดือน และกรณีที่ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน อนุญาตให้ค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ภายใน 3 เดือนหลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดสิ้นสุด (2) ยกเว้นค่าเช่าสถานที่เป็นเวลา 2 เดือนแก่ธุรกิจที่เช่าสถานที่จากรัฐวิสาหกิจ(3) ธนาคารอานฮุยจะให้เงินกู้ 200,000 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนธุรกิจป้องกันการแพร่ระบาดตลอดปี 2563 (4) อำนวยความสะดวกธุรกิจต่างประเทศที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยจัดหาเวชภัณฑ์แก่ธุรกิจต่างชาติ (5) SME ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาการค้าเนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 สามารถเลื่อนเวลาปฏิบัติตามสัญญาได้ตามความเหมาะสม (https://mp.weixin.qq.com/s/HYDXuwhCQpXdDPh3Ss1vVg)

 

*******************************************

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เซี่ยงไฮ้
www.thaibizchina.com
มีนาคม 2563

 

Business Information Center (Shanghai)

Business Information Center (Shanghai)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม