เซินเจิ้นตั้งเป้าเป็น ‘ศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าแบบไลฟ์สด’ ของจีนภายในปี 2568

ปัจจุบัน คงไม่มีใครไม่รู้จักการจำหน่ายสินค้าแบบ “ไลฟ์สด” ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce livestream) โดยในช่วงที่ผ่านมา การจำหน่ายสินค้าแบบไลฟ์สดในจีนได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัย iResearch ของจีน ระบุว่า เมื่อปี 2565 จีนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สด 1.2 ล้านล้านหยวน (180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีผู้ชมราว 660 ล้านคน และคาดว่าจีนจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สดเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.9 ล้านล้านหยวน (720,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2566

เซินเจิ้นกับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการไลฟ์สดของจีน

การขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญของอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สดทำให้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นได้ออก ‘แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ผ่านการสตรีมมิ่งสด (live-streaming) ประจำปี ค.ศ. 2023 – 2025’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เมืองเซินเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีน พร้อมตั้งเป้าให้มูลค่าการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการไลฟ์สดมีมูลค่าทะลุ 300,000 ล้านหยวน (43,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2568

การค้าปลีกที่ซบเซาเนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจภาพรวม รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นจึงวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สด ผ่านการดึงดูดวิสาหกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สดชั้นนำให้เข้ามาดำเนินธุรกิจที่เมืองเซินเจิ้น พร้อมบ่มเพาะวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรายใหม่อย่างน้อย 100 รายให้ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ภายในเวลา 3 ปี ทั้งยังตั้งเป้าสร้างนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางอีกกว่า 50 แห่ง พร้อมดึงดูดบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด (key opinion leader: KOL) ชื่อดังอีกกว่า 50 ราย นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะปั้น KOL ไลฟ์สดรายใหม่เพิ่มอีก 3,000 คน และสร้างบุคลากรผู้ให้บริการด้านการไลฟ์สดจำหน่ายสินค้ามืออาชีพอีก 10,000 คนภายในปี 2568 อีกด้วย ทั้งนี้ ทางสำนักงานพาณิชย์เมืองเซินเจิ้นระบุว่า โมเดลอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่อย่างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสตรีมมิ่งสดนั้น เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเอื้อให้เกิดการฟื้นตัวทางการบริโภคอย่างยั่งยืน หรืออาจกระทั่งหนุนให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สถานการณ์อุตสาหกรรมไลฟ์สดของเมืองเซินเจิ้น

เมื่อเดือน ม.ค. – พ.ย. 65 เมืองเซินเจิ้นมีนักไลฟ์สด 9,264 ราย อยู่บนแพลตฟอร์มสำคัญ เช่น แอปพลิเคชัน Douyin หรือ Tiktok เวอร์ชั่นจีน 6,427 ราย แอปพลิเคชัน Taobao 2,436 ราย และ แอปพลิเคชัน JD 401 ราย โดยมีผู้บริโภคชมการถ่ายทอดสดกว่า 28,200 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 มีมูลค่าการค้าจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สดราว 152,000 ล้านหยวน มากเป็นอันดับ 1 ของมณฑลกวางตุ้งและมากเป็นอันดับ 3 ของจีน[1] ในจำนวนนี้ สินค้าที่นิยมจำหน่ายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) สินค้าเครื่องแต่งกายและแฟชั่น ร้อยละ 35.6 (2) เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ร้อยละ 7.6 (3) ผลิตภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 7.4 (4) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 4.6 และ (5) เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 3.6

ในการมุ่งหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สด เมืองเซินเจิ้นยังมีข้อได้เปรียบเนื่องจากเป็นที่ตั้งของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปหลายอุตสาหกรรม จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนสินค้า อย่างไรก็ดี เมืองเซินเจิ้นยังคงขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องที่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลเมืองเซินเจิ้น เพิ่มความพยายามดึงดูดและบ่มเพาะบุคลากรในด้านดังกล่าว รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความช่วยเหลือแก่แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคที่เมืองเซินเจิ้น ตลอดจนส่งเสริมให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Virtual idol หรือ Metaverse มาปรับใช้กับการไลฟ์สด

มุ่งพัฒนาตามกรอบเป้าหมาย

เมืองเซินเจิ้นมีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สดอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ (1) การบริหารพื้นที่ รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นจะเร่งสร้างแหล่งรวมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สด ส่งเสริมความร่วมมือกับพื้นที่สวนอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ผู้ประกอบการ แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรที่ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างห่วงโซ่ธุรกิจแบบครบวงจร (2) การสร้างห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการไลฟ์สดกับวิสาหกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการตั้งศูนย์คัดเลือกสินค้าให้แก่แบรนด์สินค้า ร้านค้า ศูนย์แสดงสินค้า โกดังและโรงงาน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทสร้างฐานจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (3) การสร้างพื้นที่รวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถด้านการไลฟ์สด ผ่านการร่วมมือกับแพลตฟอร์มไลฟ์สดและองค์กร MCN (Muti-Channel Network)[2] เพื่อสร้างนักไลฟ์สดชั้นนำ ตลอดจนร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรฝึกอบรมเพื่อเปิดหลักสูตรการฝึกเป็นนักไลฟ์สด และ (4) การขยายตลาด สนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ พร้อมกับชักชวนให้วิสาหกิจด้านที่พัก อาหาร การท่องเที่ยว และยานยนต์ รวมถึงตลาดค้าส่งและธุรกิจค้าขายแบบดั้งเดิมให้ใช้การจำหน่ายสินค้าแบบไลฟ์สดมากขึ้น

ปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สดของเมืองเซินเจิ้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต้มต่อของเมืองเซินเจิ้นคือการมีพื้นฐานอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่แข็งแกร่งและก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่คอยเกื้อหนุนให้อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สดของเมืองเซินเจิ้นสามารถพัฒนาต่อไปได้ ปัจจุบัน แหล่งค้าขายแบบดั้งเดิม เช่น เมืองแฟชั่นต้าล่าง เขตหลงหัว สวนอุตสาหกรรมอัญมณีว่านซานสุ่ยเป้ย เขตหลัวหู และผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากในเมืองเซินเจิ้นต่างพากันปรับกลยุทธ์มาอาศัยการตลาดแบบไลฟ์สด รวมถึงวิดีโอขนาดสั้นกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แนวโน้มดังกล่าวจะสามารถเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ภาคการค้าปลีกสามารถเติบโตขึ้นได้ต่อไปหรือไม่นั้น ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจะติดตามและรายงานให้ผู้อ่านทราบต่อไป

 

พรีรษา โฆษิตวิชญ เขียน
สรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3214898/shenzhen-lays-out-plans-become-global-live-streaming-e-commerce-hub-2025?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3214898
https://www.stcn.com/article/detail/824637.html
https://new.qq.com/rain/a/20230326A05ASW00
http://www.stcn.com/article/detail/762723.html
http://ds.china.com.cn/web/zxdt/detail2_2023_04/03/3899292.html#:~:text=2022%E5%B9%B41%E8%87%B312,%E4%BB%85%E6%AC%A1%E4%BA%8E%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E3%80%81%E5%8C%97%E4%BA%AC%E3%80%82
https://www.china-briefing.com/news/chinas-livestream-industry-market-growth-regulation-enabling-technology-and-business-strategies/

[1] เมืองที่มีรายได้จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไลฟ์สดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองเซินเจิ้น นครหางโจว และนครกว่างโจว
[2] องค์กรซึ่งให้บริการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสินค้า การบริหาร การสร้างรายได้ หรือการโปรโมท แก่เจ้าของคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม