“4 คีย์เวิร์ด” สำคัญ.. ดันเขตผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) เป็นหน้าตาของจีนทั้งประเทศ!!

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้มอบภารกิจให้เขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้พัฒนาเป็น “พื้นที่นำร่องการพัฒนารูปแบบสังคมนิยมสมัยใหม่ของจีน” ระหว่างที่กล่าวในการประชุมวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการบุกเบิกพัฒนาเขตผู่ตง ต่อมาเมื่อ 17 กรกฎาคม 2564 พรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนให้เขตผู่ตงปฏิรูปและเปิดกว้างโดยมีมาตรฐานสูงเพื่อก้าวขึ้นเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนารูปแบบสังคมนิยมสมัยใหม่” สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเขตผู่ตงเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งผู้นำจีนมุ่งมั่นจะผลักดันให้เขตผู่ตง “เป็นหัวหน้าแถว” ของเมืองต่าง ๆ ในจีน และ “เป็นหน้าเป็นตา” ที่แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของจีน

แน่นอนว่า กว่าที่เขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ในวันนั้นจะข้ามผ่าน 3 ทศวรรษมาจนถึงวันนี้ และยังคงจะมุ่งก้าวต่อไปในวันหน้าได้ตามเป้าหมายนั้น มี “4 คีย์เวิร์ด” สำคัญเป็นปัจจัยหลัก นั่นคือ “ผลสำเร็จ ปฏิรูป สร้างสรรค์ และสมัยใหม่”

(1) ผลสำเร็จ: เศรษฐกิจพัฒนาระดับสูง

ตลอดช่วง 30 ปีที่จีนได้ปฏิรูปและพัฒนาเขตผู่ตง ปัจจุบันเขตผู่ตงมีผลสำเร็จทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ

 1. 6 ดัชนีเศรษฐกิจขยายตัวถึงเลข 2 หลัก โดยช่วงไตรมาสแรกปี 2564 เขตผู่ตงมี GDP ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 10.8 ขณะเดียวกัน มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ยอดขายสินค้า และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ก็ล้วนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ16.6 ร้อยละ 26.4 ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 28.5 ตามลำดับ
 2. 6 ดัชนี้เศรษฐกิจทะลุยอด 1 ล้านล้านหยวน โดยปี 2563 เขตผู่ตงมี GDP เท่ากับ 1.32 ล้านล้านหยวน มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1.03 ล้านล้านหยวน มูลค่าเพิ่มของภาคบริการ 1.01 ล้านล้านหยวน มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 2.10 ล้านล้านหยวน ยอดขายสินค้า 4.38 ล้านหยวน และมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินถาวรสะสม 5 ปีเท่ากับ 1.03 ล้านหยวน
 3. 6 สาขาอุตสาหกรรมเหยียบ 1 แสนล้านหยวน โดยสาขาศูนย์กลางข้อมูล (Data Hubs) และสาขารถยนต์แห่งอนาคต (Future Cars) มีขนาดอุตสาหกรรมเกือบ 3 แสนล้านหยวน สาขาชิป (Chinese Chips) และสาขาการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) มีขนาดอุตสาหกรรมเกือบ 1.5 แสนล้านหยวน สาขาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ (New Drugs) และสาขาการบินพลเรือนมีขนาดอุตสาหกรรมเกือบ 1 แสนล้านหยวน

(2) ปฏิรูป: เปิดประตูสู่สากล

มีคำกล่าวที่ว่า “เขตผู่ตงถือกำเนิดขึ้นและเจริญก้าวหน้าได้เพราะการปฏิรูปและเปิดกว้าง” ด้วยเหตุนี้ในอนาคตเขตผู่ตงจึงจะมุ่งเน้นเปิดกว้างในเชิงลึกที่มีความสอดรับกับ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) และ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) โดยมีกลไกที่สำคัญ ได้แก่

 1. ใช้เขตทดลองการค้าเสรีและเขตใหม่หลินกั่งเป็น “พื้นที่นำร่อง” เพื่อสร้างเป็นเขตฟังก์ชั่นเศรษฐกิจพิเศษ
 2. มุ่งเป้าหมายเพิ่มความสามารถการจัดสรรทรัพยากรไปทั่วโลก โดยเร่งสร้าง “ศูนย์กลาง 5 ด้าน”[1] ของเซี่ยงไฮ้
 3. สร้างศูนย์กลางการบริโภคระดับสากล มุ่งเน้นการขยายอุปทานของสินค้าและบริการคุณภาพสูง
 4. ปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มุ่งเสริมสร้างการคุ้มครองตามหลักนิติธรรม

(3) สร้างสรรค์: บ่มเพาะนวัตกรรมชั้นนำ

นวัตกรรมคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งเขตผู่ตงได้ให้ความสำคัญมาตลอด โดยปัจจุบันได้มุ่งผลักดันการสร้างระบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

 1. เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจางเจียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลเซี่ยงไฮ้อนุมัติให้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อมุ่งเน้นดึงดูดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยปัจจุบันเขตจางเจียงมีวิสาหกิจต่าง ๆ รวมกว่า 22,000 บริษัท แบ่งเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูงเกือบ 1,700 บริษัท และเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติ 62 บริษัท โดยเขตจางเจียงมีความโดดเด่นในสาขาการผลิตชิปและสาขาผลิตภัณฑ์ยาสมัยใหม่
 2. ระเบียงสร้างสรรค์นวัตกรรมเหนือ – ใต้ (ไว่เกาเฉียว – จินเฉียว – จางเจียง – หลินกั่ง) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญการปฏิรูปพัฒนาเขตผู่ตงครั้งใหม่หลังจากครบรอบ 30 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีขนาด 1 แสนล้านหยวน 3 สาขา ได้แก่ สาขายาชีวภาพ สาขาวงจรรวม และสาขารถยนต์อัจฉริยะ ซึ่งเริ่มต้นจากเขตไว่เกาเฉียวซึ่งเป็นพื้นที่ตอนเหนือของเขตผู่ตง เชื่อมต่อเป็นแนวยาวลงมาทางทิศใต้ผ่านเขตจินเฉียว เขตจางเจียง และสิ้นสุดที่เขตหลินกั่ง
 3. เขตอุตสาหกรรมโดดเด่น โดยในเขตผู่ตงมีทั้งหมด 11 แห่ง (จากทั้งหมด 40 แห่งในเซี่ยงไฮ้) แบ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ 4 แห่ง อุตสาหกรรมวงจรรวม 2 แห่ง อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2 แห่ง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจออนไลน์ 1 แห่ง อุตสาหกรรมยาชีวภาพ 1 แห่ง และอุตสาหกรรมการบิน 1 แห่ง
 4. โครงการพัฒนาพื้นที่วงแหวนสีทอง (เขตผู่ตง) ซึ่งมีระยะเส้นทาง 28.7 กม. (คิดเป็นร้อยละ 41 ของเส้นทางทั้งหมด) แบ่งเป็น 3 ศูนย์กลางสำคัญ ได้แก่ พื้นที่รองของเขตจินเฉียว พื้นที่รองของเขตจางเจียง และพื้นที่กิจกรรมหลักของเขตเฉียนทาน โดยภายใน 5 ปีข้างหน้าจะมีโครงการก่อสร้างในพื้นที่แห่งนี้รวม 286 โครงการ

ทั้งนี้ เขตผู่ตงในฐานะพื้นที่นำร่องจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งเป้าหมายสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนวัตกรรมระดับโลก และการปฏิรูประบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยี คาดว่าในอนาคตเขตผู่ตงจะสามารถดึงดูดองค์ประกอบสำคัญในด้านนวัตกรรมระดับสูงได้ตามเป้าหมาย

(4) สมัยใหม่: สภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม

เขตผู่ตงถือเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เดิมจากที่เป็นท้องทุ่งมาเป็นพื้นที่ทันสมัยที่เหมาะแก่การพักอาศัยและดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีชาวต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 100,000 คนและชาวจีน 5.68 ล้านคนพักอาศัยในพื้นที่ โดยเขตผู่ตงจะยังมุ่งมั่นพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ

 1. พัฒนาพื้นที่วงแหวนสีทองและศูนย์กลางคมนาคมบูรณาการเขตผู่ตง
 2. พัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อมธรรมชาติมากขึ้น อาทิ พัฒนาพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.5 ของพื้นที่ทั้งเขตผู่ตง พัฒนาทางเดินเท้าพื้นที่ธรรมชาติริมแม่น้ำหวงผู่รวม 43 กม. และสร้างสวนธารณะในเมืองรวม 200 แห่ง เป็นต้น
 3. สร้างสถานที่ด้านวัฒนธรรมและการกีฬา อาทิ ชุมชนนานาชาติหลากหลายวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ หอสมุด โรงละคร ศูนย์ดาราศาสตร์ หอศิลปะ ศูนย์กิจกรรมเยาวชน และสนามกีฬาฟุตบอล เป็นต้น

นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นพื้นที่นำร่องของจีน อาจกล่าวได้ว่าหากต้องการทราบว่าในอนาคตจีนจะก้าวหน้าไปในทิศทางไหน โดดเด่นอย่างไร ก็สามารถติดตามดูได้จากพัฒนาการและความสำเร็จของเขตผู่ตงในวันนี้และวันหน้า…

*****************************

จัดทำโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ข้อมูลอ้างอิง
1. การเข้าร่วม Sub-forum on High-level Reform and Opening-up of Pudong, China and Building an Open World Economy วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
2. https://baijiahao.baidu.com หัวข้อ 共享发展机遇、共谋合作共赢、共创美好未来!来看浦东引领区建设的美好愿景「进博的热度上海的温度」วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
3. https://baijiahao.baidu.com หัวข้อ 286个项目!来看未来五年“金色中环发展带”如何建设 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
4. https://sghexport.shobserver.com หัวข้อ 张江科学城:不仅仅有“科学”,更是一座“城”วันที่ 7 เมษายน 2564
5. https://sghexport.shobserver.com หัวข้อ 上海重点推介40个特色产业园区,来看浦东有哪些?วันที่ 7 เมษายน 2564
6. http://app.why.com.cn หัวข้อ 浦东打造张江-临港科创走廊 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

[1] ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการค้า ด้านการเดินเรือ และด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยี

Business Information Center (Shanghai)

Business Information Center (Shanghai)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม