มณฑลไห่หนาน “เนื้อหอม” การลงทุนจากต่างประเทศ สิงคโปร์และกัมพูชาโดดร่วมลงทุน

มณฑลไห่หนานที่เราคุ้นเคยในชื่อ “เกาะไหหลำ” ปัจจุบันคือเขตการค้าเสรีไห่หนาน (Hainan Free Trade Zone)  ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในจีน และยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือการค้าเสรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบจีน (Free Trade Port With Chinese Characteristics) ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงนโยบายที่เปิดกว้างด้านการลงทุนจากต่างประเทศ แต่มณฑลที่มีฉายาว่า “ฮาวายแห่งเอเชีย” จะเป็น “มณฑลที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศของจีนได้หรือไม่” ยังคงเป็นคำถามสำหรับหลายคน วันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจะชวนผู้อ่านไปดูว่า นโยบายดึงการลงทุนสู่มณฑลไห่หนานเป็นอย่างไร และใครในอาเซียนมาลงทุนแล้วบ้าง

รัฐบาลจีนกรุยทาง ปรับนโยบายรอบด้าน

ปัจจุบัน มณฑลไห่หนานกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นเขตการค้าเสรีและท่าเรือการค้าเสรีซึ่งมณฑลไห่หนานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเขตการค้าเสรีและท่าเรือเสรีในลักษณะเดียวกับ “ฮ่องกง” อย่างไรก็ดี มณฑลไห่หนานยังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อปรับปรุงให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งมณฑล ไห่หนานยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการลงทุนจากทั้งในจีนและต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อทำให้มณฑลไห่หนานเป็นเขตการค้าเสรีที่มีพลวัต (dynamic) ทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคต ดังนี้

ด้านภาษี ซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของการในการดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ โดยรัฐบาลท้องถิ่นปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 15 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 15 และภาษีศุลกากร โดยรัฐบาลจีนได้อนุมัติเขตศุลกากรของมณฑลไห่หนานเป็นเอกเทศจากเขตศุลกากรของจีนแผ่นดินใหญ่ โดยมีมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่องจักรการสำหรับผลิตสินค้า (2) ยานพาหนะและเรือยอชต์ (3) วัตถุดิบ และ (4) สินค้าอุปโภคบริโภคภายในมณฑล     ไห่หนาน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายการสินค้าที่จะยกเว้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าซึ่งจะต้องเป็นสินค้านำเข้าที่จะส่งต่อไปยังมณฑลอื่นของจีน โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าดังกล่าวจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปในมณฑลไห่หนานให้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 เป็นต้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ธนาคารกลางจีน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคารและประกันภัย คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราของจีน ได้ร่วมกันประกาศ “นโยบายสนับสนุนการปฏิรูปและเปิดกว้างภาคการเงินของมณฑลไห่หนาน” ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดกว้างทางธุรกิจ การลงทุน และการค้า เช่น การใช้ระบบการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของธนาคารภายหลังการอนุมัติการค้าข้ามพรมแดน (post-audit) แทนการตรวจสอบก่อนการอนุมัติ (pre-audit) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าข้ามพรมแดนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังอนุมัติการขยายขอบเขต (scope) ประเภทของการโอนทรัพย์สินข้ามพรมแดน การอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศสามารถลงทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นได้ และ การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพข้ามพรมแดนระหว่างบริษัทประกันภัยท้องถิ่นและบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ เป็นต้น (1) การยกระดับมาตรฐานแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวน (2) การพัฒนากลไกตลาดการเงิน (3) ส่งเสริมให้องค์กรด้านการเงินต่างชาติเข้ามาลงทุน (4) การส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริหารทางการเงิน (5) การยกระดับการบริการภาคการเงิน และ (6) การพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเงิน

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มณฑลไห่หนานใช้มาตรการ “ยกเว้นวีซ่า” แก่ชาวต่างชาติจาก 59 ประเทศทั่วโลก[1] รวมถึงไทย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังมณฑลไห่หนานและพำนักได้ 30 วัน นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ทบวงการบินพลเรือนจีนได้ประกาศใช้ “เสรีภาพทางการบินที่ 7” ที่มณฑลไห่หนาน เพื่อสนับสนุนให้มณฑลไห่หนานเปิดกว้างด้านการบินและพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญระดับโลกซึ่งนับเป็นการเปิดกว้างด้านการบินมากที่สุดของจีน โดยเปิดโอกาสให้บริษัทสายการบินต่างประเทศสามารถรับส่งผู้โดยสารหรือสินค้าจากมณฑลไห่หนานไปยังประเทศที่สาม โดยเที่ยวบินดังกล่าวไม่จำเป็นต้องบินจากหรือไปยังประเทศที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสายการบิน นอกจากนี้ มณฑลไห่หนานยังมีโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการที่สำคัญอื่น ๆ อีกด้วย เช่น โครงการก่อสร้างเขตสาธิตนำร่องสำหรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Pilot Zone of Cruise Ship Tourism) และโครงการก่อสร้างเขตสาธิตนำร่องการปฏิรูป พัฒนาและนวัตกรรมด้านเรือท่องเที่ยว (Pilot Zone for Reform, Development and Innovation of the Yacht Industry) เป็นต้น

ด้านการลงทุน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 63 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงพาณิชย์จีนออกมาตรการพิเศษสำหรับการลงทุนต่างชาติในท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน (Special Administrative Measures for the Access of Foreign Investment in Hainan Free Trade Port) ประจำปี ค.ศ. 2020 โดยประกาศปรับปรุง negative list สำหรับการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 ครอบคลุมสินค้าและบริการ 27 รายการ น้อยกว่า negative list ทั่วไปของจีน (33 รายการ) และ negative list สำหรับเขตการค้าเสรี (30 รายการ)

ทั้งนี้ negative list ของมณฑลไห่หนาน อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ต่างชาติสามารถลงทุนได้เพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยยกเลิกข้อกำหนดในการลงทุนด้านการประมวลผลข้อมูลทางออนไลน์ (online data processing) และการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง (transaction processing) การศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่กำหนดและสถาบันอาชีวศึกษาสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ อุตสาหกรรมการบริการ นักลงทุนต่างชาติสามารถมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านกฎหมายการค้า แต่ยังไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องได้ นอกจากนี้ ชาวต่างชาติยังสามารถลงทุนด้านการสำรวจตลาดได้ ยกเว้นที่เกี่ยวกับการออกอากาศและเรตติ้งโทรทัศน์ และอุตสาหกรรมการผลิต โดยยกเลิกข้อจำกัดการลงทุนต่างชาติในการผลิตรถยนต์ รวมทั้งยกเลิกข้อห้ามด้านการทำเหมือง เป็นต้น

พัฒนาการทางเศรษฐกิจล่าสุด

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เศรษฐกิจของมณฑลไห่หนานมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างเห็นได้ชัด โดย GDP ของมณฑลไห่หนานมีมูลค่า 139,599 ล้านหยวน (20,232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มณฑลไห่หนานมีอัตราการขยายตัวของ GDP มากเป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลหูเป่ย ในส่วนของการท่องเที่ยว ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มณฑลไห่หนานมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 23 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 168 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีมูลค่า 555.84 ล้านหยวน (80.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวมากถึงร้อยละ 433 ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 มณฑลไห่หนานได้ลงนามสัญญาการลงทุนทั้งจากจีนและต่างประเทศกว่า 106 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนจากต่างประเทศกว่า 22 โครงการ และโครงการลงทุนของจีน 84 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 65,720 ล้านหยวน (1,006 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) โดยเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การบริการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น

การลงทุนของสิงคโปร์และกัมพูชาในมณฑลไห่หนาน

สิงคโปร์และกัมพูชาก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปร่วมลงทุน ในดินแดนแห่งโอกาสนี้ โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 บริษัท Hainan Laifushi Marine Engineering Management Co ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการจัดการเดินเรือ โดยมีบริษัท Greenland Petroleum Operation Pte. Ltd (สัญชาติสิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก  กรมกิจการทางทะเล มณฑลไห่หนาน (Hainan Maritime Safety Administration) นับเป็นบริษัททุนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือแห่งแรกที่เข้ามาลงทุนในท่าเรือการค้าเสรีมณฑลไห่หนาน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 สายการบินแคมโบเดียอังกอร์แอร์ (Cambodia Angkor Air) ของกัมพูชา ได้ลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลไหโข่วในการสร้างศูนย์พัฒนาฐานการบินที่นครไหโข่ว โดยสายการบินแคมโบเดีย อังกอร์แอร์  มีแผนที่จะให้บริการเส้นทางบินระหว่างนครไหโข่วกับเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกไกลของรัสเซีย และอาเซียน ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนาย David Zhan ผู้อำนวยการสายการบินแคมโบเดียอังกอร์แอร์ประจำประเทศจีน กล่าวว่า สายการบินแคมโบเดียอังกอร์แอร์มีแผนที่จะลงทุนกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อจัดซื้อเครื่องบิน 10 ลำและจัดตั้งสายการบินร่วมทุนระหว่างกัมพูชากับจีน นอกจากนี้ นาย David Zhan ยังกล่าวว่า   สายการบินแคมโบเดียอังกอร์แอร์เล็งเห็นว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ด้านการบินภายใต้ “เสรีภาพทางการบินที่ 7” ที่ทบวงการบินพลเรือนจีนได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

สำหรับธุรกิจที่สำคัฐของประเทศไทยในมณฑลไห่หนาน ได้แก่ (1) บริษัท ไห่หนาน เรดบูล ดริ้งค์ จำกัด (Hainan Red Bull Drink Co. Ltd.) ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดงภายใต้เครื่องหมายการค้า “หงหนิว” โดยบริษัท ไห่หนาน เรดบูล ดริ้งค์ จำกัด มีแผนที่จะขยายการลงทุนและเตรียมนำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เข้าสู่ตลาดจีนในอนาคตอีกด้วย และ (2) บริษัท C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (CPAD) ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือซี.พี. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vanname) ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวที่ใหญ่ที่สุดในจีนโดยสามารถผลิตกุ้งได้ปีละ 11,000 ล้านตัว โดยบริษัท ซี.พี. มีโครงการจะเข้าไปลงทุนด้านฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ สุกร และไร่กาแฟ อีกด้วย

อนึ่ง ปัจจุบัน รัฐบาลกลางจีนและรัฐบาลมณฑลไห่หนานได้ประกาศนโยบายต่าง ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั้งในจีนและต่างประเทศ ดังนั้น “ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน” การลงทุนในมณฑลไห่หนานในช่วงนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างสูง จึงควรต้องรีบคว้าไว้ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ไม่แน่ว่า สิทธิประโยชน์ในตอนนี้อาจจะไม่มีในอนาคตก็เป็นได้

สรศักดิ์ บุญรอด เขียน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

แหล่งที่มาของข้อมูล

www.china-briefing.com/news/hainan-island-ftz-investor-top-considerations-china-wfoe-fta/
www.khmertimeskh.com/50844488/cambodia-angkor-air-set-for-10-planes-in-hainan-ftp-as-it-gets-set-to-emerge-as-a-strong-investment-destination/
www.hnftp.gov.cn/xwzx/ywsd/202104/t20210407_3317132.html
www.china-briefing.com/news/hainan-medical-tourism-zone-whats-in-the-integration-and-innovation-reform-plan/
www.china-briefing.com/news/hainan-foreign-anti-cancer-drugs-special-insurance-first-qflp-fund-duty-free-shopping/
english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202104/13/content_WS6074d6fec6d0df57f98d7ba7.html
news.cgtn.com/news/2021-04-12/Foreign-investment-grows-robustly-in-south-China-s-Hainan-ZoE2rcagXC/index.html
www.internationaltaxreview.com/article/b1n8bgfxnnnydw/chinas-hainan-free-trade-port-introducing-an-innovative-tax-regime-to-attract-investment
global.chinadaily.com.cn/a/202104/09/WS606f1103a31024ad0bab4527.html
news.cgtn.com/news/2021-04-09/China-improves-financial-support-for-reform-opening-up-in-Hainan-ZjSGh3zFZu/index.html
www.ecns.cn/news/politics/2021-04-19/detail-ihakpzkw7140931.shtml
www.moodiedavittreport.com/invest-in-hainan-new-website-launched-to-attract-global-investors-to-hainan-free-trade-port/
www.investhainan.cn
www.xinhuanet.com/english/2021-04/13/c_139878175.htm

[1] รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี นอร์เวย์ ยูเครน อิตาลี ออสเตรีย ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สเปน เบลเยี่ยม เช็ก เอสโตเนีย กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย ไอร์แลนด์ ไซปรัส บัลแกเรีย โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร มาซิโดเนีย อัลบาเนีย โมนาโก เบลารุส สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนติน่า ชิลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย คาซัคสถาน ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และกาตาร์
Sorasak Bunrod

Sorasak Bunrod

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม