มณฑลกวางตุ้งเป็นอันดับ 1 ด้าน “เศรษฐกิจทางทะเล” ของจีน ติดต่อกันเป็นเวลา 27 ปี

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 กรมทรัพยากรธรรมชาติ มณฑลกวางตุ้งได้ออก “รายงานการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลมณฑลกวางตุ้ง ประจำปี ค.ศ. 2022” (Guangdong Ocean Economy Development Report (2022)) ระบุว่า เมื่อปี 2564 มณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าการผลิตทางทะเล 1.99 ล้านล้านหยวน (หรือ 309,162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งขยายตัวต่อจากปี 2563 ร้อยละ 12 สูงเป็นอันดับ 1 ของจีนติดต่อกัน 27 ปี ทั้งนี้ มูลค่าการผลิตทางทะเลของมณฑลกวางตุ้งเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product) ของมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี้ มณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าเพิ่ม (value-added) ของอุตสาหกรรมทางทะเล 572,300 ล้านหยวน (หรือ 88,728 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปี 2563

เศรษฐกิจทางทะเล ของจีน คืออะไร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีจีนได้ออก “แผนพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลแห่งชาติจีน” โดยกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลให้มีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 5 ของ GDP ภายในปี 2553 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดคำจำกัดความว่า “เศรษฐกิจทางทะเล คือ อุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล” โดยครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การประมงทะเล (marine fishery) การขนส่งทางทะเล (marine transportation) กิจการน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง (offshore oil and gas industry) การท่องเที่ยวชายฝั่ง (coastal tourism) การต่อเรือ (shipbuilding) การผลิตเกลือและเคมีทางทะเล (sea salt and marine chemical) การใช้ประโยชน์จากน้ำทะเล (seawater utilization) และชีวการแพทย์ทางทะเล (marine biopharmaceutical)

มณฑลกวางตุ้งวางเป้าหมายเศรษฐกิจทางทะเลเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.5
มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลชั้นนำของจีนในด้านเศรษฐกิจทางทะเล เมื่อเดือนธันวาคม 2564 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งพิงทรัพยากรทางทะเลระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14” (Development Plan for the Marine Economy of Guangdong during the 14th Five-Year Plan period) โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลสมัยใหม่ให้สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ โดยเฉพาะด้านชีวการแพทย์ทางทะเล (marine biomedicine) และการขุดเจาะก๊าซมีเทนไฮเดรต (methane hydrate) แผนดังกล่าวยังกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเล 5 สาขา ได้แก่ พลังงานลมนอกชายฝั่ง (offshore wind power) การผลิตอุปกรณ์วิศวกรรมทางทะเล (marine engineering equipment manufacturing) การท่องเที่ยวทางทะเล (marine tourism) ทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ (marine oil and gas chemical resources) และการประมงสมัยใหม่ (modern marine fisheries) โดยคาดว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะมีมูลค่าอย่างต่ำ 100,000 ล้านหยวน (หรือ 15,503 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2568

ทั้งนี้ ศูนย์ BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเห็นว่า มณฑลกวางตุ้งมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ทางทะเลที่อยู่ในระดับแนวหน้าของจีน โดยภาคเอกชนไทยอาจพิจารณาแสวงหาความร่วมมือกับมณฑลกวางตุ้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเล โดยเฉพาะสาขาพลังงานลมนอกชายฝั่ง การท่องเที่ยวทางทะเล และการประมงสมัยใหม่ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ศูนย์ BIC จะรายงานข้อมูลให้ทราบต่อไป

สุวิชญา กีปทอง เขียน
สรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.ecns.cn/news/2022-06-07/detail-ihazcpzs6457157.shtml
https://finance.eastmoney.com/a2/202206082405454592.html

Sorasak Bunrod

Sorasak Bunrod

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม