มณฑลกวางตุ้งกับ “ระเบียบด้านความเป็นธรรมสำหรับนักลงทุนต่างชาติ” มีผลบังคับใช้มีนาคมนี้

หอการค้าอเมริกันในจีนตอนใต้ (AmCham South China) ได้เผยแพร่ผลสำรวจว่า เมื่อปี 2564 มณฑลกวางตุ้งยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนที่นักลงทุนต่างชาตินิยมมากที่สุด โดยวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกของหอการค้าร้อยละ 85 เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในมณฑลกวางตุ้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 มณฑลกวางตุ้งมีการลงทุนจากต่างชาติ 523,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการจัดตั้งวิสาหกิจทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น 289,000 แห่ง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งประกาศ ระเบียบการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของวิสาหกิจทุนต่างชาติในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อคุ้มครองการลงทุนของต่างชาติและพัฒนาตลาดให้มีเสถียรภาพ มีความโปร่งใส และมีความเป็นธรรมในการแข่งขัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และถือเป็นระเบียบระดับท้องถิ่นฉบับแรกของจีนสำหรับการคุ้มครองการลงทุนของต่างชาติ ภายหลังจากการประกาศ “กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Law)” ของจีนที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2563

ระเบียบการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของวิสาหกิจทุนต่างชาติในมณฑลกวางตุ้งมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ (1) ปกป้องสิทธิของนักลงทุนต่างชาติ โดยไม่อนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลจำกัดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมตาม Negative List (2) ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการค้า ให้ความสำคัญ
กับการรักษาความลับในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้วิสาหกิจต่างชาติมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและมีสิทธิที่จะได้รับรางวัลจูงในการวิจัยนวัตกรรม (3) กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐบาล เช่น การจัดสรรงบประมาณ การก่อสร้างโครงการที่ลงทุนโดยรัฐบาล การจัดสรรที่ดิน การลดและยกเว้นภาษี และการออกใบอนุญาต เป็นต้น โดยวิสาหกิจทั้งต่างชาติจะต้องได้รับการประติบัติอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย และ(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้วิสาหกิจต่างชาติเข้าถึงการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเท่าเทียมกับวิสาหกิจท้องถิ่น และสามารถร้องเรียนหากหน่วยงานของมณฑลกวางตุ้งละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของวิสาหกิจต่างชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานรับข้อร้องเรียนต้องวินิจฉัยว่าจะรับพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่ภายใน 5 วัน และหากพิจารณารับข้อร้องเรียนแล้ว ต้องพิจารณา
ข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

      ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเห็นว่า กฎระเบียบดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนในมณฑลกวางตุ้งหรือประกอบธุรกิจในมณฑลกวางตุ้งอยู่แล้ว ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนฯ จะติดตามและแจ้งความคืบหน้ากับผู้อ่านทุกท่านต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.chinadaily.com.cn/a/202202/22/WS6214c5f2a310cdd39bc883e6.html

http://www.gd.gov.cn/gdywdt/tzdt/content/post_3818571.html

http://www.cnbayarea.org.cn/english/News/content/post_744204.html

http://com.gd.gov.cn/attachment/0/482/482187/3818124.pdf

Avatar

Suwitchaya Keepthong

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม