รัฐบาลไห่หนานเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 50,000 ล้านหยวน

อุตสาหกรรมเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลก และนับเป็นอุตสาหกรรมหลักในหลายประเทศ สำหรับประเทศจีนที่มีความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายด้านนั้น ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเช่นกัน ดังที่เห็นได้จากแผนขจัดความยากจนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งได้ทำสำเร็จไปเมื่อปี ค.ศ. 2020 ถึงแม้ว่าเกษตรกรจำนวนมากจะหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว แต่รัฐบาลจีนยังคงเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรสมัยใหม่และเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญอย่างยิ่งอีกด้วย

การประชุมหารือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

ในที่ประชุม 2021 China Seed Congress (CSC) และ Nanfan Agricultural Silicon Valley Forum ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลไห่หนานได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช โดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าสูงถึง 50,000 ล้านหยวน (7,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2025 นอกจากนี้ ในที่ประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้กว่า 2,000 คน ได้ร่วมกันหารือในหัวข้อความท้าทายและวิธีการที่ทันสมัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชของจีนอย่างยั่งยืน มีคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ The Sanya Yazhou Bay Science and Technology City และ The Science and Technology Development and Research Center จะร่วมกันลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างพื้นที่พิเศษเพื่อการวิจัยและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเมล็ดพันธุ์พืชในเมืองซานย่า

การพัฒนาและวิจัยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่ออนาคต

สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในมณฑลไห่หนานส่งผลให้มณฑลไห่หนานเป็นพื้นที่ที่สำคัญของจีนในการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่ ซึ่งรัฐบาลไห่หนานมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช โดยจะจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นที่เมืองซ่านย่าดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และจะมีการจัดตั้งทีมพัฒนาและวิจัยที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในจีนและต่างประเทศ นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งสถาบันจากนอกจีนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอีกด้วย โดยปัจจุบัน ร้อยละ 80 ของเมล็ดพันธุ์พืชในจีนนั้นมีแหล่งเพาะปลูกในมณฑลไห่หนาน โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่าผลผลิต 28,000 ล้านหยวน ทั้งนี้ รัฐบาลไห่หนานคาดการณ์ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชทั้งห่วงโซ่จะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวจีนในอนาคต และจะส่งผลให้มูลค่าผลผลิตพุ่งสูงขึ้นถึง 50,000 ล้านหยวน ภายในปี 2025 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของมณฑลไห่หนาน

ทั้งนี้ นอกจากความพยายามในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพแล้ว รัฐบาลไห่หนานยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชและการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใหม่อีกด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะหากรัฐบาลละเลยการคุ้มครองสิทธิ คงยากที่จะส่งเสริมการคิดค้นเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ๆ จึงกล่าวได้ว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แบบสมบูรณ์อย่างแท้จริง

 

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน

5 เมษายน 2564

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.globaltimes.cn/page/202103/1219048.shtml

https://www.chinadaily.com.cn/a/202103/21/WS6056aa4ba31024ad0bab0797.html

https://www.chinadaily.com.cn/a/202103/09/WS60473be2a31024ad0baae025.html

https://www.hg.org/legal-articles/china-s-seed-industry-21469#:~:text=China%20is%20a%20one%20of,and%20more%20attractive%20for%20investment.

Sawanee Chotijirapan

Sawanee Chotijirapan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม