โครงการ HKTDC Transformation Sandbox (T- box) โอกาสที่นักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด

ที่มาของภาพ: hktdc.com/ncs/smecentre/en/s/T-box.html

โครงการ HKTDC Transformation Sandbox (T- box) จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนบริษัทภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับในด้านต่าง ๆ อาทิ ตราสินค้า (branding) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การย้ายฐานการผลิต (manufacturing relocation)  และตลาดใหม่ (new-markets) เพื่อยกระดับความสามารถในด้านการแข่งขัน ซึ่งทางโครงการจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับสมาชิกของ T-box เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลักษณะของการฝึกอบรมนั้นจะประกอบด้วย การให้คำปรึกษา (advisory service) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshops) ข้อมูลด้านเงินทุนสนับสนุนของรัฐบาล (government-funding information) ความรู้ด้านการตลาด และการสร้างเครือข่าย (marketing knowledge and networking opportunities) โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมจะกล่าวถึง ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขอรับใบอนุญาต การบริหารจัดการสินเชื่อเพื่อการส่งออก การศุลกากรและระบบภาษี รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดในต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็นต้น

T-box มีประโยชน์อย่างไรต่อคุณ

๑. บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

โครงการ T-box ได้เชิญองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ การค้าและการลงทุนเข้าร่วมโครงการ อาทิ สถาบันวิชาชีพต่าง ๆ หอการค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของ T-box จะแนะนำองค์กรที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในด้านการลงทุน รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในด้านค้าการลงทุน

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

การสัมมนาและการฝึกอบรมเป็นส่วนที่สำคัญของโครงการ T-box ศูนย์บริการ SME จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่แตกต่างกันตามความต้องการของสมาชิก T-box และสามารถให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยายเกี่ยวกับเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางธุรกิจ

๓. ข้อมูลทางการตลาด (Market information)

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade and Development Council: HKTDC) ได้ทำการเผยแพร่บทความวิจัยกว่า ๒,๕๐๐ บทความ ลงบนเว็บไซต์ HKTDC Research และ Hong Kong Means Business ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทความที่ HKTDC ได้ทำการวิจัย และบางส่วนเป็นบทความที่ HKTDC ได้คัดสรรจากแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ตนสนใจรวมถึงเกาะติดข้อมูลทางการตลาดปัจจุบันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีทีมงานคัดเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่ทาง HKTDC ได้คัดสรรไว้

๔.  นโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐ (Government funding schemes)

รัฐบาลฮ่องกงได้จัดตั้งโครงการด้วยการช่วยเหลือทางการเงินกับธุรกิจ SME กว่า ๔๐ โครงการ โดยมี จุดประสงค์เพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจ อาทิ กองทุนพิเศษเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการ สำหรับการพัฒนา  ตราสินค้า การยกระดับ และการขยายการขายในประเทศ (Dedicated Fund on Branding, Upgrading and Domestic Sales: BUD Fund) กองทุนเพื่อการส่งออก (Export Marketing Fund: EMF) กองทุนเพื่อการพัฒนา และวิจัยเทคโนโลยี (Technology Voucher Programme: TVP) กองทุนสนับสนุนผู้ค้าปลีกในการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการบริหารความต้องการทรัพยากรมนุษย์ (Retail Technologies Adoption Assistance Scheme for Manpower Demand Management: ReTAAS) และกองทุนเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Enterprise Support Scheme: ESS)

นอกจากนั้นยังมีทีมงานภายใต้ชื่อ SME One เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการให้ข้อมูล คัดเลือก และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนของภาครัฐต่าง ๆ

นับเป็นโอกาสของไทยที่จะดึงดูดกลุ่ม SMEs ของฮ่องกง ให้มาเข้าลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor: EEC) สอดรับกับการได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงในด้านการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดการเป็นหุ้นส่วนกันในการสร้าง platform และ business matching ระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยกับฮ่องกง โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และ Start-ups เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรม “Meeting with the Consul-General of the Kingdom of Thailand in Hong Kong: Connecting Opportunities with Thailand 4.0 and EEC” ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดตัวในโครงการ Transformation Sandbox (T-BOX) ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นหุ้นส่วนกับองค์การสภาพัฒนาการค้าและการพัฒนา ฮ่องกง (HKTDC) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน SMEs และ start-ups ในฮ่องกง ในการศึกษาข้อมูลเพื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจและลงทุนในประเทศไทยและการขยายตลาดสู่อาเซียน โดยผู้แทนกลุ่ม SMEs และ start-ups ฮ่องกงที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งล้วนประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย อาทิ อุตสาหกรรมดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะใน EEC

ทั้งนี้ สามารถรับชมวีดิทัศน์บรรยากาศของงานประชุม ได้ที่ https://www.facebook.com/rtcghk/videos/2763956960548892

ภาพบรรยากาศระหว่างการประชุมงาน Meeting with the Consul-General of the Kingdom of Thailand in Hong Kong: Connecting Opportunities with Thailand 4.0

นายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และทีมประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพกับ Dr. Patrick Lau รองผู้อำนวยการองค์การ-สภาพัฒนาการค้าและการฮ่องกง และคณะนักธุรกิจฮ่องกง

 

 

 

 

 

 

 

*******************************

                                                                                                                              เรียบเรียงโดย

                                                                                                                           นางสาว เทิดขวัญ แผ้วสว่าง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกง

 

Paewsawang Therdkhwan

Paewsawang Therdkhwan

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เกาะฮ่องกง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม