“เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง” กลไกการผลักดันยุทธศาสตร์การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจีนตะวันตก

 

ท่ามกลางบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วอย่างก้าวกระโดดในจีน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว การรวมกลุ่มเมืองให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่า “เขตวงกลมเศรษฐกิจ” การก่อสร้างเขตดังกล่าวพิจารณาจากนครหรือเมืองขนาดใหญ่ที่มีบทบาทต่อ GDP โดยรวมของประเทศและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลก  มีความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ปัจจุบัน การขยายตัวของเมืองในจีนมีอัตราสูงถึงร้อยละ 60 เมืองต่าง ๆ กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็นมหานคร รวมทั้งเกิดการรวมตัวกันของเมืองใหญ่หลายแห่ง โดยเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ด้วย หลายปีที่ผ่านมา จีนได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาเมืองในระบบ “1+4+6+7” โดย “1” คือการสร้างนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง “4” คือการพัฒนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคอีสาน “6” คือยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ (1) เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (2) เขตเศรษฐกิจปักกิ่ง – เทียนจิน – เหอเป่ย (3) เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (4) เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง (5) แผนพัฒนาและปกป้องระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำฮวงโห และ (6) ยุทธศาสตร์การบูรณาการแบบสามเหลี่ยม “7” คือ พื้นที่พิเศษ 7 ประเภท ได้แก่ (1) ปฏิรูปพื้นที่เก่า (2) พื้นที่ชนกลุ่มน้อย (3) เขตชายแดน (4) เขตยากจน  (5) พื้นที่ระบบนิเวศเสื่อมโทรม (6) พื้นที่แห้งแล้ง และ (7) ฐานอุตสาหกรรมล้าสมัย

เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง

คณะกรรมการพรรคฯ มณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในการผลักดันการรวมตัวกันของนครเฉิงตูและนครฉงชิ่ง เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกในอนาคต รวมทั้งเป็นส่วนส่งเสริมการพัฒนาเมืองใหม่โดยรอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมปฏิรูปทั้งด้านการพัฒนาและความมั่นคง ลดจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การพัฒนาของเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง ที่สำคัญแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) เดือนธันวาคม 2550 คณะกรรมการพรรคฯ มณฑลเสฉวน ได้ออกกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และศักยภาพมนุษย์ (2) เดือนพฤษภาคม 2556 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมณฑลเสฉวนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเพียงหนึ่งเมือง เป็นการพัฒนาเขตและการพัฒนาร่วมระหว่างสองมณฑล ส่งผลให้ (3) ในเดือนมิถุนายน 2561 ได้ออกนโยบายผลักดันการพัฒนาแบบเมืองหลักกระจายความเจริญสู่เมืองโดยรอบ (一干多支) ซึ่งเป็นจุดกำเนิดแนวคิดการก่อสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง วิวัฒนาการการพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง แบ่งโดยสังเขปได้ดังนี้

 • ปี 2540 – 2548 เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง
 • ปี 2549 – 2558 เขตเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง
 • ปี 2559 – 2562 เขตพัฒนากลุ่มเมืองเฉิงตู – ฉงชิ่ง
 • ปี 2563               เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง

เดือนเมษายน 2561 รัฐบาลได้มีการอนุมัติใช้แผนการพัฒนาเขตพัฒนากลุ่มเมืองเฉิงตู – ฉงชิ่ง จากนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้รายงานและแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญในการสร้างเขตพัฒนากลุ่มเมืองเฉิงตู – ฉงชิ่ง แก่รัฐบาลจีน ในเดือนกันยายน 2562 รัฐบาลจีนได้ส่งผู้แทนมาสำรวจและวิจัยพื้นที่ในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง และในวันที่ 3 มกราคม 2563 ในห้วงการประชุมของคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินจีน ครั้งที่ 6 ได้มีการลงนามการจัดตั้งเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ (1) การขนส่ง (2) การท่องเที่ยว (3) เกษตรกรรม (4) ความปลอดภัย (5) วัฒนธรรม และ (6) วิทยุโทรทัศน์ เนื่องจากมณฑลเสฉวนเป็นพื้นที่เหมาะแก่การค้าระบบหมุนเวียนและมีศักยภาพในการลงทุนด้านอุปโภคและบริโภค มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจของประเทศหลายโครงการ อาทิ (1) นโยบายข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง ซึ่งมณฑลเสฉวนให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือด้านการค้ากับต่างประเทศ และการสร้างความร่วมมือด้านมานุษยวิทยา (2) เขตเศรษฐกิจปากแม่น้ำแยงซี มณฑลเสฉวนจะพัฒนาระบบนิเวศสีเขียว สร้างศูนย์กลางการเชื่อมต่อสาธารณูปโภค พัฒนาพลังงานใหม่ และผลักดันการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และ (3) นโยบายการพัฒนาภูมิภาคตะวันตก ทั้งนครฉงชิ่งและนครเฉิงตูเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่น อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวอยู่มากที่สุดในภูมิภาคตะวันตกของจีน มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ภูมิประเทศค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเปิดประเทศ นอกจากนั้น ทั้งสองพื้นที่ยังมีความเกื้อกูลกันด้านเศรษฐกิจ โดยนครเฉิงตูมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี การค้า และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองเล็ก ๆ โดยรอบ ส่วนนครฉงชิ่งมีข้อได้เปรียบด้านการเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ สามารถผลักดันให้เป็นตลาดการค้าแห่งใหม่และขนาดใหญ่ของประเทศได้

แนวทางการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของเขตวงกลมเศรษฐกิจอย่างนครเฉิงตูและนครฉงชิ่งจะมีลักษณะพิเศษต่างกัน นครเฉิงตูจะให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองแห่งสวนสาธารณะสาธิต พัฒนาระบบอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่และระบบการปกครอง สร้างศูนย์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศ รวมทั้งสร้างเมืองแห่งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ส่วนนครฉงชิ่งจะให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมนิยมรูปแบบใหม่ สร้างเมืองที่มีความเป็นสากล เมืองสีเขียว เมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งวัฒนธรรมมนุษย์ นอกจากนั้น จะผลักดันให้เป็นฐานการผลิตแห่งชาติ สร้างศูนย์กลางการลงทุนจากต่างชาติ และสร้างศูนย์กลางการคมนาคมระดับนานาชาติด้วย

เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง มีประชากรโดยรวมจำนวนกว่า 1.1 ร้อยล้านคน GDP ของนครฉงชิ่งปี 2562 มากกว่า 2.36 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.3 และ GDP ของนครเฉิงตูมากกว่า 1.70 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง มีพื้นที่รวมกว่า 18.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 27 เขตในนครฉงชิ่งและ 15 เมืองในมณฑลเสฉวน รูปแบบพื้นที่ของเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง มีนครเฉิงตูและนครฉงชิ่งเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางกระจายการพัฒนาสู่เขตและเมืองอื่น ๆ ได้แก่

(1) เขตเศรษฐกิจเฉิงตู ผลักดันการพัฒนาสู่ฐานเทคโนโลยีล้ำสมัย ฐานประกอบอุปกรณ์อัจริยะ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ให้บริการล้ำสมัยที่ครบวงจร ส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจและเมืองล้ำสมัย

(2) เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ ได้แก่ เมืองจื้อกง เมืองหลูโจว เมืองเน่ยเจียง และเมืองอี๋ปิน พัฒนาการผลิตเหล้าขาว สร้างความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจทางทิศตะวันตกของนครฉงชิ่ง สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจร่วมกับมณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจว และทำหน้าที่เป็นปีกทางทิศใต้ที่สำคัญในการพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง

(3) เขตเศรษฐกิจเสฉวนตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เมืองหนานชง เมืองต๋าโจว เมืองกว่างอัน เมืองกว่างหยวน และเมืองปาจง เน้นการพัฒนาระบบพลังงานสะอาด รักษาระบบนิเวศ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสีแดง นอกจากนั้น สร้างศูนย์กลางการขนส่งจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก พัฒนาร่วมกับมณฑลส่านซีและมณฑลกานซู และทำหน้าที่เป็นปีกทางทิศเหนือที่สำคัญในการพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง

(4) เขตเศรษฐกิจพานซี ได้แก่ เมืองพานจือฮวาและเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ เหลียงซาน ทำหน้าที่สร้างเขตสาธิตการพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ฐานสาธิตการเกษตรรูปแบบใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดของประเทศ

(5) เขตสาธิตระบบนิเวศในเสฉวนตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขตปกครองตนเองอาป้าและเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ ทำหน้าที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมระดับนานาชาติ แหล่งพลังงานสะอาดและฐานเกษตรกรรมและการปศุสัตว์รูบแบบใหม่

การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง มีการบริหารแบบสองศูนย์เพื่อพัฒนาเป็น (1) ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับมณฑล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สร้างศูนย์อุปโภคบริโภคระดับนานาชาติ และสร้างฐานข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล และ (2) ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีอิทธิพลระดับประเทศ สร้างเมืองวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคตะวันตกที่นครเฉิงตู และสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ระดับประเทศที่เมืองเหมียนหยาง นอกจากนั้น เขตวงกลมเศรษฐกิจดังกล่าวจะผลักดันการพัฒนาการเปิดสู่ภายนอก สร้างเขตสาธิตด้านนวัตกรรม เขตลงทุนการค้าระดับนานาชาติสำหรับภูมิภาคตะวันตก สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ร่วมสร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับประเทศในนโยบาย “ข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง” สร้างองค์กรเพื่อกำกับดูแลสำนักงานการต่างประเทศและสำนักงานกงสุล รวมทั้งมุ่งมั่นเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมด้านการทูตและการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมด้านการลงทุน และทัศนีย์ภาพของเมืองที่งดงามด้วย


ทิศทางการพัฒนาโครงการสำคัญในเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเพื่อไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง โดยทิศทางการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลมณฑล  เสฉวนและนครฉงชิ่งให้ความสำคัญมีดังนี้

 1. เร่งส่งเสริมการก่อสร้าง “ Five Centers and One Hub” ในนครเฉิงตู สร้างศูนย์การเงินและศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคตะวันตก รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริโภคระดับนานาชาติ
 2. ผลักดันการก่อสร้างเขตใหม่เทียนฝู่และเขตใหม่เฉิงตูตะวันออก เพื่อกระจายการพัฒนาไปทั้งทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
 3. เร่งปรับปรุงและพัฒนาให้นครเฉิงตูกลายเป็น “หนึ่งเมืองสองสนามบิน” กระชับความร่วมมือกับสนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย เพื่อร่วมสร้างศูนย์การบินระดับนานาชาติ
 4. สร้างเมืองรูปแบบ “ที่อยู่อาศัย + พื้นที่ทำงาน + ชุมชนอุตสาหกรรม” รวมทั้งเร่งสร้างเมืองใหม่บริเวณท่าขนส่ง เมืองใหม่เจี่ยนโจว (บริเวณเมืองเจี่ยนหยาง) และ Tianfu Olympic Sports Park (นครเฉิงตู)
 5. เร่งสร้างความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมระหว่างนครเฉิงตู เมืองเต๋อหยาง เมืองเหมยซาน และเมืองจือหยาง
 6. สร้างระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งในเมืองและชนบท พัฒนาให้นครเฉิงตูกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราง เดินทางระหว่างเมืองใกล้เคียงใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง เดินทางระหว่างมณฑลใกล้เคียงใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง และสามารถเดินทางจากนครเฉิงตูไปยังเขตเศรษฐกิจปักกิ่ง – เทียนจิน – เหอเป่ย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า ได้ภายใน 8 ชั่วโมง
 7. ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉิงตู เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ (สร้างกลุ่มพัฒนาเมืองอี๋ปินและเมืองหลูโจว) เขตเศรษฐกิจเสฉวนตะวันออกเฉียงเหนือ (สร้างกลุ่มพัฒนาเมืองหนานชงและเมืองต๋าโจว) เขตเศรษฐกิจพานซี (ยกระดับนวัตกรรม) และเขตสาธิตระบบนิเวศในเสฉวนตะวันตกเฉียงเหนือ (พัฒนาระบบนิเวศสีเขียว)
 8. ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครฉงชิ่ง
 9. สร้างเขตสาธิตว่านต๋าไคชวนหยู (万达开川渝) ครอบคลุมถึงเมืองต๋าโจวในมณฑลเสฉวน เมืองว่านโจวและเมืองไคโจวในนครฉงชิ่ง
 10. สร้างเขตสาธิตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองซุ่ยหนิง มณฑลเสฉวน และเขตถงหนาน นครฉงชิ่ง
 11. ผลักดันการสร้างเขตสาธิตร่วมกันระหว่างเมืองหลูโจว เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน และเขตหย่งชวน และเขตหรงชางในนครฉงชิ่ง

ปัจจุบัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเติบโตของ GDP ของจีน ได้แก่ (1) เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า คิดเป็นร้อยละ 12 ของ GDP ในประเทศจีน ถือเป็นเขตเศรษฐกิจอ่าวที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก (2) เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ประกอบด้วย 3 มณฑล และ 1 เมือง รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 เมือง คิดเป็นอัตราร้อยละ 24 ของ GDP ในประเทศจีน (3) เขตเศรษฐกิจปักกิ่ง – เทียนจิน – เหอเป่ย คิดเป็นร้อยละ 8 ของ GDP ในประเทศจีน (4) เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง คิดเป็นร้อยละ 7 ของ GDP ในประเทศจีน และ (5) เขตเศรษฐกิจอื่นที่มีอัตรา GDP รวมคิดเป็นร้อยละ 49 ของประเทศจีน

ตารางเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจระหว่างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง กับเขตอื่น ๆ

เขตเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจอ่าว กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี เขตเศรษฐกิจปักกิ่ง  เทียนจิน เหอเป่ย เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง
GDP (ร้อยล้านหยวน) 11.3 23.7 8.5 7.0
เนื้อที่ (ตร.กม.) 5.6 35.8 21.6 18.5
ประชากร (ร้อยล้าน) 0.73 2.27 1.1 1.1
GDP/หัวประชากร 158,900 14,667 76,576 62,588

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเพื่อไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูคาดว่า เขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง จะส่งผลดีต่อการสร้างวงกลมเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากเขตดังกล่าวยังมีการพัฒนาในระดับต่ำกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจอื่นของจีน มีช่องว่างในการพัฒนาและยังมีตลาดการค้าในพื้นที่ที่ห่างไกลจากทะเลด้วย ต่างจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจอื่นที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณอ่าว นอกจากนั้น มณฑลเสฉวนเป็นพื้นที่เหมาะแก่การค้าระบบหมุนเวียนและเป็นพื้นที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านอุปโภคและบริโภค สามารถผลักดันให้เป็นตลาดการค้าแห่งใหม่และขนาดใหญ่ของประเทศได้ การผลักดันการก่อสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง จะทำให้ภูมิภาคตะวันตกของจีนได้แสดงศักยภาพแก่ภายนอก ผลักดันการพัฒนาร่วมกับพื้นที่ในเขตลุ่มแม่น้ำหรือตามแนวอ่าว สร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมในระดับประเทศ และส่งเสริมการหลอมรวมเข้ากับระบบอุปโภคและบริโภคของโลก นอกจากด้านเศรษฐกิจการค้าแล้ว วงกลมเขตเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง ยังผลักดันการท่องเที่ยวและระบบนิเวศสีเขียว รวมทั้งสร้างเมืองสาธารณะสีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย

แหล่งอ้างอิง  (ข้อมูล)

 1. เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลมณฑลเสฉวน http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2019/1/22/32a9f0ffc9f84488864089511c9189cd.shtml
 2. เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนครฉงชิ่ง http://www.cq.gov.cn/zwgk/zfgzbg/202001/t20200122_4785464.html
 3. เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนครเฉิงตู http://www.chengdu.gov.cn/
 4. http://cq.house.hexun.com/News/details/id/155255.html
 5. http://sc.cri.cn/special/8f96cae6-e3cc-1d14-172a-a6fae4f6d655.html
 6. https://globthailand.com/china-28092020/
 7. https://k.sina.com.cn/article_1784473157_6a5ce64502001v6h5.html?from=news&subch=onews
 8. https://news.3fang.com/bj/2020-01-19/34567889.html
 9. http://house.china.com.cn/home/view/1625183.htm
 10. http://scnews.newssc.org/system/20200514/001067951.html
 11. http://www.huaxia.com/jxtf/jrsc/xwsc/2011/06/2440718.html
 12. http://finance.eastmoney.com/a/202001201363602334.html
 13. https://city.huanqiu.com/article/3xlYTZOgwfl
 14. http://www.360doc.com/content/20/0602/13/34805126_916039812.shtml
 15. http://sc.people.com.cn/BIG5/n2/2020/0706/c379470-34135468.html
 16. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654723969219194310&wfr=spider&for=pc
 17. https://www.posttoday.com/economy/news/589308
 18. https://www.ryt9.com/s/expd/757220
 19. https://www.marketthink.co/6718
 20. https://globthailand.com/china-15072020/
 21. https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/Special_Economic_Zone_in_Sadao.pdf

แหล่งอ้างอิง  (ภาพ)

 1. https://cj.sina.com.cn/article/detail/6232690923/448775
 2. https://jiaxing.focus.cn/zixun/0d938c7a9defcac3.html

 

 

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม