สำรวจ Xixian New Area เครื่องจักรกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่ของมณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้นครซีอานและเขตใหม่ซีเสียน (Xixian New Area) เป็นหนึ่งใน 28 เมือง/เขตพัฒนานวัตกรรมการค้าบริการ (Innovative Development of Service Trade) โดยในภูมิภาคจีนตะวันตกประกอบด้วย 5 นคร (นครฉงชิ่ง นครเฉิงตู นครซีอาน นครกุ้ยหยาง นครคุนหมิง และนครอูรุมชี) และ 2 เขต (เขต Guian New Area มณฑลกุ้ยโจว และเขตใหม่ซีเสียน (Xixian New Area) มณฑลส่านซี)

โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการค้าบริการ กำหนดกรอบระยะเวลา 3 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการค้าบริการระหว่างประเทศ (International Trade in Service) ซึ่งในปี 2559 รัฐบาลจีนได้เคยอนุมัติเมือง/เขตพัฒนานวัตกรรมฯ 15 แห่ง มาแล้วครั้งหนึ่ง

การอนุมัติเมือง/เขตพัฒนานวัตกรรมฯ ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงแนวโน้มการเติบโตของการค้าบริการระหว่างประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่จีน สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสถิติแห่งชาติที่ระบุว่า การค้าบริการระหว่างประเทศมีมูลค่าเติบโตขึ้นทุกปี ในปี 2562 การค้าบริการโดยรวมของจีน (China’s Total Trade in Service) มีมูลค่า 743,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออก 242,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้า 501,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ ปี 2525 ที่มีการเก็บสถิติมูลค่าการค้าบริการโดยรวมของจีนเป็นครั้งแรกพบว่าเติบโตมากกว่า 16,000 เท่า

วันนี้ ศูนย์ BIC นครซีอานจะพาไปรู้จักเขตใหม่ซีเสียน เครื่องจักรพัฒนาเศรษฐกิจตัวใหม่ของมณฑลส่านซี ที่ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

เขตใหม่ซีเสียน (Xixian New Area) ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกลางในปี 2557 ถือเป็นเขตใหม่ลำดับที่ 7 จากทั้งหมด 19 แห่งที่ได้รับการรับรองในระดับชาติ (State-level New Areas) และยังเป็นเขตแรกที่ใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง ควบคู่ไปกับแผนการสร้าง Greater Xi’an Area ที่ครอบคลุมนครซีอาน เมืองเสียนหยาง และเขตใหม่ซีเสียน ให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของประชากรและอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของมณฑลส่านซี เป็นศูนย์กลางหลักในการให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในวิสาหกิจผ่านโมเดล “Xixian Cloud Free Trade Industrial Park” (云端自贸产业园) ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตใหม่ฯ และบูรณาการเข้ากับพื้นที่อื่นๆ ในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี นี่จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อมณฑลส่านซี

แม้เขตฯ จะก่อตั้งได้ไม่นาน แต่กลับมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของเขตฯ มีมูลค่า 52,072 ล้านหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.59 และ 23.72 ของ GDP นครซีอานและเมืองเสียนหยางตามลำดับ) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 10.6

เขตฯ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 เมือง ได้แก่ (1) Airport New City (2) Fengdong New City (3) Qinhan New City (4) JingHe New City และ (5) Fengxi New City ทั้ง 5 เมืองมีการตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่างกันไป โดยเน้น 2 กลุ่มหลัก คือ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industries) และอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ (Modern Service Industries) และมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. Airport New City (เมืองใหม่ค่งก่าง)

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 เมืองใหม่ค่งก่างได้รับอนุมัติจากกรมการบินพลเรือนจีนให้เป็นเมืองทดลองการบินแห่งแรกของจีน (National Aviation City Experimental Area) ต่อมาในเดือน ธ.ค. 2561 คณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ได้อนุมัติให้เป็นฐานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งทางบกและทางอากาศ ตามแผนการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ” (国家物流枢纽布局和建设规划) ก่อตั้ง Airport Group (空港集团) เป็นวิสาหกิจหลักในการผลักดันธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องครบวงจร รวมถึงใช้ประโยชน์จากที่ตั้งที่ใกล้กับสนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง ซึ่งเป็นด่านเพียงหนึ่งเดียวของมณฑลส่านซีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 5 กลุ่มได้โดยตรง ได้แก่ (1) สัตว์น้ำที่สามารถรับประทานได้ (2) อาหารสดแช่แข็ง (3) ผลไม้ (4) ยา และ (5) เนื้อสัตว์ โดยไม่ต้องผ่านเมืองหน้าด่าน ปัจจุบัน มีวิสาหกิจด้านโลจิสติกส์ลงทุนแล้วถึง 144 ราย ในจำนวนนี้มี 29 รายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจตัวอย่างตามพื้นที่พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจโลจิสติกส์

ตั้งแต่ต้นปี 2563 แม้จีนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤต COVID19 แต่การขนส่งสินค้าทางอากาศของสนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางและเมืองใหม่ค่งก่างกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตติด 1 ใน 10 ของประเทศ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางมีเที่ยวบินขนส่งสินค้ารวม 29 เส้นทาง ในจำนวนนี้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ 9 เส้นทาง อัตราการเติบโตเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของสนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางสูงเป็นอันดับ 1 ของจีน ถึงร้อยละ 87.99 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 วิสาหกิจโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียง อาทิ Hitachi Transports, GLP, MapleTree และกลุ่มซานทงอีต๋า (STO, YTO, ZTO และ Yunda) ล้วนเข้ามาลงทุนในเมืองใหม่ค่งก่างแล้วเช่นกัน

สถิติตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค. 2563 ปริมาณการขนส่งสินค้าของเมืองใหม่ค่งก่างมีมากถึง 120,600 ตัน นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่เปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ อาทิ การร่วมมือกับ MICRON และ SAMSUNG เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามทวีป อาทิ กรุงโซล-นครซีอาน-นครลอสแองเจลิส หรือกรุงโซล-นครซีอาน-กรุงฮานอย เป็นต้น นอกเหนือจากศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าแล้ว เมืองใหม่ค่งก่างยังเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนืออีกด้วย โดยมี China Eastern Airlines เป็นหัวเรือหลัก โดยได้ลงทุนก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานชนิดลำตัวแคบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สามารถรองรับการซ่อมบำรุงได้ราว 150 ลำ/ปี เตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในปี 2567

  1. เมืองใหม่จิงเหอ (Jinghe New City)

เมืองใหม่จิงเหอ ได้รับการวางตัวให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นแหล่งรองรับการย้ายถิ่นฐานของแรงงานทักษะ สอดคล้องกับแนวคิดการตั้งเมืองใหม่จิงเหอเป็น “Academician Valley” (院士谷) ของมณฑลส่านซี ปัจจุบันโครงการก่อตั้ง “Academician Valley” ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำจิง ครอบคลุมพื้นที่ 8.8 ตร. กม. แบ่งเป็น (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (2) ศูนย์สร้างนวัตกรรม (3) ศูนย์บุคลากรและแรงงานทักษะ และ (4) พื้นที่พักอาศัย

ในช่วงเดือน ม.ค. –มิ.ย. 2563 มีการลงทุนจากวิสาหกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 6,313 ล้านหยวน โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มเครื่องมือตรวจวัดความแม่นยำของอากาศยาน การผลิตปั๊มลมร้อน โรงงานผลิตและแปรรูปใบชา เป็นต้น

3. เมืองใหม่เฟิ่งตง (Fengdong New City)

เมืองใหม่เฟิ่งตง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเว่ย ได้รับการวางตัวเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ Cloud โดยมี Fengdong Intelligent Computing Center เป็นศูนย์กลางการให้บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เมืองใหม่เฟิ่งตงยังได้รับการขนานนามให้เป็น “มันสมองของมณฑลส่านซี” สอดคล้องกับการได้รับการยอมรับจากนาย Zhang Yunquan เลขาธิการคณะกรรมาธิการพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สมาคมคอมพิวเตอร์จีน (High Performance Computing Professional Committee of China Computer Society) ว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลังการคำนวณอัจฉริยะสูงสุด (Intelligent Computing Power) ในภูมิภาคจีนตะวันตก

ปัจจุบัน วิสาหกิจด้านเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ Fengdong Intelligent Computing Center วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสินค้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภายหลังความสำเร็จของ “Siyuan 270” ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท CamBricon ที่ผลิตชิปประมวลผลความเร็วสูง เพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณแก่คอมพิวเตอร์ได้มากถึง 2,300 ล้านครั้ง/วินาที และยังเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพันธุกรรมและเชื้อโรคที่สำคัญของมณฑลส่านซีอีกด้วย

西部云谷 (Western Cloud Valley)”

นอกจากนี้ เมืองใหม่เฟิ่งตงยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นพื้นที่หลักในการรองรับอุตสาหกรรมบริการ อาทิ ศูนย์ประชุมและสัมมนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และศูนย์กลางระบบนิเวศวิทยาชนบทและเมือง ส่งเสริมการก้าวสู่ความเป็นมหานครนานาชาติของนครซีอานร่วมกับเมืองใหม่เฟิ่งซี

  1. เมืองใหม่เฟิ่งซี (Fengxi New City)

เมืองใหม่เฟิ่งซี ตั้งอยู่ติดกับเมืองเสียนหยาง ได้รับการวางตัวให้เป็นพื้นที่รองสำหรับการรองรับอุตสาหกรรมบริการ อาทิ ศูนย์ประชุมและสัมมนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และศูนย์กลางระบบนิเวศวิทยาชนบทและเมืองจากเมืองใหม่เฟิ่งตง นอกจากนี้ เมืองใหม่เฟิ่งซียังได้รับการสนับสนุนตามแนวคิด 3 โซน 10 อุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งยกระดับศักยภาพเมืองฯ ให้เป็นพื้นที่รองรับการลงทุนได้หลากหลาย (Function Area) ได้แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศซีเสียน (Xixian Information Industrial Park) (2) เขตธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Comprehensive Business Zone) (3) เขตเกษตรกรรมเมือง (Urban Agricultural Zone) (4) สวนทดลองปฏิรูปเมืองที่สวยงาม (Beautiful Town Reform Experimental Park) (5) ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติเส้นทางสายไหม (Silk Road International Exhibition Center) (6) อุทยานวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติเขตใหม่ซีเสียน (Xixian New Area International Culture and Education Park) (7) สวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Park) (8) สวนสาธิตด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา (Science and Education Demonstration Park) (9) สวนวิสาหกิจบริการด้านสุขภาพ (Vitality Life Service Park) และ (10) Fengjing Heritage Park

  1. เมืองใหม่ฉินฮั่น (Qinhan New City)

เมืองใหม่ฉินฮั่น เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของประชากรนครซีอานและเมืองเสียนหยาง รวมถึงแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่น ซึ่งตั้งราชธานีที่เมืองเสียนหยาง รัฐบาลเขตใหม่ซีเสียนจึงตั้งเป้าพัฒนาเมืองใหม่ฉินฮั่นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของมณฑลส่านซี โดยเร่งผลักดัน 3 โครงการก่อสร้าง ได้แก่ (1) แหล่งท่องเที่ยวแบบนวัตกรรมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฉินฮั่น (Historical and Cultural Innovation Zone of Qin and Han Dynasties)  (2)  ย่านธุรกิจและสันทนาการ “ต้าซีอาน” (Xi’an Leisure Business District) และ (3) พื้นที่สาธิตการประสานงานระหว่างเมืองและชนบท (Xi’an Urban and Rural Integrated Demonstration Area) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการวางแผนและการจัดการแบบบูรณาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างเขตเมืองและชนบท

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า เขตใหม่ซีเสียนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพราะมีความพร้อมในการเป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองใหม่ ที่รัฐบาลมณฑลส่านซีตั้งใจจะให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถอยู่อาศัยได้จริง เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างเขตเมืองและชนบทแห่งชาติ (National Urban Rural Integration Development Experimental Zone) ฉบับล่าสุดเมื่อปี 2562 ที่มุ่งพัฒนาและยกระดับเมืองใหม่ที่มีการขยายตัวสูง เน้นความสำคัญกับการย้ายถิ่นฐานประชากร การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การจัดสรรและก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในเขตเมืองและชนบทอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยแผนฯ นี้มีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างปี 2565-2568 ซึ่งจะทำให้เขตฯ ได้รับอานิสงส์จากการเป็นพื้นที่รองรับแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานทักษะ ความคล่องตัวจากประโยชน์ในการจัดสรรที่ดินเพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน จะได้ติดตามพัฒนาการของเขตฯ เพื่อนำเสนอแก่ท่านผู้อ่านต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://govt.chinadaily.com.cn/a/201905/15/WS5cdbd6fb498e079e68020f61.html
  2. http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/20/content_5233304.htm
  3. http://www.whb.cn/zhuzhan/jjl/20190619/271273.html
  4. http://fdxc.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/fdyw/280925.htm
  5. http://fxxc.xixianxinqu.gov.cn/zjfx/fxgk/29425.htm
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม