สำรวจ 3 อำเภอใหญ่ของส่านซี ภายหลัง NDRC เร่งสปีดพัฒนาความเจริญในพื้นที่

คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ประกาศแผนการเร่งส่งเสริมอำเภอต่างๆ สู่ความเป็นเมืองและลดข้อบกพร่องในการดำเนินงาน (Notice on Accelerating the Work of Strengthening and Weakening the Shortcomings of County Urbanization) จำนวน 120 อำเภอทั่วประเทศ (จำนวนที่ได้รับการคัดเลือกคิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของจำนวนเขต/อำเภอทั่วประเทศ) ครอบคลุม 8 มณฑลของภูมิภาคตะวันตก รวม 21 เขต/อำเภอ ในส่วนของมณฑลส่านซีครอบคลุม 3 อำเภอขนาดใหญ่ ได้แก่ (1) อ. ฟู่ผิง เมืองเว่ยหนาน (2) อ. ซานหยวน เมืองเสียนหยาง และ (3) อ. ฉีซาน เมืองเป่าจี จุดประสงค์ของแผนการเร่งส่งเสริมฯ นี้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในเขตหรืออำเภอ ชดเชยข้อบกพร่องที่เกิดจากการดำเนินงานและข้อบกพร่องที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID19 ในระยะสั้นแผนดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมการบริโภค ขยายระดับอุปสงค์ในประเทศ ในส่วนของการพัฒนาระยะกลางและระยะยาว แผนการเร่งส่งเสริมนี้จะเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ชนบทสู่ความเป็นเมือง เติมเต็มความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพในพื้นที่  
1. ส่งเสริมการขยายตัวของบริการสาธารณะ 2. ส่งเสริมการขยายตัวของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3. การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในเขตพื้นที่เทศบาล 4. เร่งเพิ่มพูนประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
รายละเอียด
การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และสุขภาพ เช่น การปรับปรุงโรงพยาบาลทั่วไประดับเขต การเพิ่มศักยภาพในการตรวจและคัดกรองโรค การพัฒนาศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยอาการหนัก เป็นต้น

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรในพื้นที่ การปรับปรุง/ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล การพัฒนาศักยภาพด้านการฝึกอบรมบุคลากร การจัดหาทรัพยากรการศึกษาในกลุ่มสายอาชีพ เป็นต้น

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ การเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยสูงอายุ การสร้างศูนย์รองรับผู้ป่วย การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือสำหรับคนยากจน    เป็นต้น

การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมและกีฬา อาทิ การปรับปรุงแหล่ง   ช้อปปิ้งและถนนคนเดิน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยประยุกต์เข้ากับลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่ การดำเนินการตามแผนพัฒนาแต่ละท้องถิ่นในการสร้างห้องสมุด หอวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มออกอากาศอัจฉริยะ (Smart Broadcasting Platform) – – การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการสังคม อาทิ การคุ้มครองเด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก การยกระดับระบบการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้พิการ

การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริการชุมชนครบวงจร อาทิ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริการชุมชนที่ครอบคลุม การวางแผนบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างรอบด้าน

–  การปรับปรุงเครื่องมือและระบบกำจัดขยะแบบไร้สารพิษ อาทิ การคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่ก่อให้เกิดพิษและไม่เกิดพิษ การขนย้ายขยะ การสร้างระบบจัดเก็บขยะที่แน่นหนา การสร้างระบบการเผาขยะที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการฝังกลบขยะสดที่ไม่ผ่านการคัดแยก การให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลขยะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซากรถยนต์ และกระดาษ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำกลับมาใช้สูงสุด เป็นต้น

การจัดการน้ำเสีย อาทิ การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงศักยภาพท่อบำบัดน้ำ โดยเฉพาะการแยกระบบท่อน้ำฝนออกจากน้ำเสีย เป็นต้น

การพัฒนาแหล่งสุขาสาธารณะ อาทิ การปรับปรุงแหล่งสุขาให้มีมาตรฐาน ผสมผสานกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงระบบบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและเด็กเล็ก

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในขนส่งในพื้นที่เขตเทศบาล อาทิ การยกระดับถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับ/เชื่อมต่อกับการคมนาคมนอกพื้นที่ การวางแผนก่อสร้างที่จอดรถสาธารณะเพื่อลดความแออัดในมหาวิทยาลัย ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

การให้ความสำคัญกับระบบงานท่อในพื้นที่เขตเทศบาล การยกระดับท่อน้ำ ท่อแก๊ส ท่อเชื้อเพลิง (ทั้งชนิดก๊าซและชนิดเหลว) ให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบทำความร้อนจากส่วนกลางควบคู่ไปกับการลดมลพิษ การพัฒนาระบบระบายน้ำฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบและสาธารณูปโภคเพื่อการขนส่งพัสดุ อาทิ การบูรณาการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสาธารณะที่เป็นหนึ่งเดียว กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการขนส่ง การกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงการตอบสนองความต้องการกระจายพัสดุสินค้ารายวันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและของผู้บริโภคทั่วไปได้อย่างทั่วถึง และการสร้างระบบบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ – ส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่อัจฉริยะ อาทิ การติดตั้งระบบส่งสัญญาณ 5G การสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานสำหรับข้อมูลเมือง/พื้นที่ (CIM) การยกระดับอินเทอร์เน็ตระบบใยแก้วนำแสง การส่งเสริมการบริหารภาครัฐผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Cloud การบูรณาการข้อมูลทางการศึกษา การแพทย์ สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ การจ้างงาน สู่แพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์หนึ่งเดียว – การพัฒนาที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม รวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่อยู่อาศัย

ปรับปรุงแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ อาทิ การส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทุติยภูมิและตติยภูมิ การสร้างศูนย์ทดสอบและรับรองคุณภาพสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยน/ถ่ายโอน การจัดสรรทรัพยากร/อุปกรณ์วิจัยและทดลองสาธารณะ – การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ การบูรณาการการจัดการคลังสินค้าเย็นในพื้นที่หลักและพื้นที่โดยรอบครอบคลุมการสร้างระบบและเครื่องมือจัดเรียงและกระจายสินค้าที่ได้ประสิทธิภาพ ผลักดันรูปแบบธุรกิจ “Fresh E-commerce + Cold Chain House Matching” และ “Central Kitchen + Food Cold Chain Distribution” เป็นต้น –การยกระดับคุณภาพตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร อาทิ การสนับสนุนให้ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรต้องมีเครื่องมือตรวจสอบและกักกันสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงฆ่าและแปรรูปสัตว์ปีกให้มีมาตรฐาน เป็นต้น

ใน 3 อำเภอใหญ่ของมณฑลส่านซีที่ได้รับการคัดเลือก มีจุดเด่นและเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้

1. อ. ฟู่ผิง เมืองเว่ยหนาน

เมืองเว่ยหนาน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบกวนจงตะวันออก ถือเป็นเมืองประตูสู่ทิศตะวันออกของมณฑลส่านซีและสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองเกษตรกรรมหลักของมณฑลส่านซี เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ มีชื่อเสียง อาทิ สาลี่ แอปเปิ้ล ลูกพลับ รวมถึงมีทรัพยากรทางธรรมชาติสะสมอยู่หลายชนิด อาทิ โมลิบดีนัม ถ่านหิน และทองคำ ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ในลำดับ 5 ของมณฑลมูลค่า 182,847 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.2

อ. ฟู่ผิง เป็น 1 ใน 11 อำเภอของเมืองเว่ยหนานที่ขึ้นชื่อว่ามีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดของมณฑลส่านซี (The most populous county in Shaanxi) ในอดีต อ. ฟู่ผิงเป็นแหล่งบ้านเกิดของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ “กวีชางเจี๋ย” ผู้ประดิษฐ์อักษรจีนในยุคจ้านกั๋ว “ซือหม่าเชียน” นักบันทึกประวัติศาสตร์และพงศาวดารจีน “กัวจื่ออี๋” นายพลสมัยราชวงศ์ถังซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางการทหารของประเทศจีน และ “สีจงเซวียน” (บิดา ปธน. สีจิ้นผิง) ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์และนักปฏิวัติดีเด่นแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

อ. ฟู่ผิง ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จนได้รับการขนานนามให้เป็น “บ้านเกิดของลูกพลับ (Home of Persimmon)” เป็นแหล่งเลี้ยงแพะนมและผลิตนมแพะขนาดใหญ่ของจีน ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอำเภอมีมูลค่า 18,396 ล้านหยวน อยู่ในอันดับที่ 4 ของเมืองเว่ยหนาน และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 7.5 นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Fuping Building Material and Manufacturing Industrial Park) และเป็นแหล่งเรียนรู้เครื่องกระเบื้องที่สำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลส่านซี โดยหมู่บ้านฟู่ผิงถาวยี่ (陶艺村) ได้รับการบันทึกให้เป็นหนึ่งในเครือข่ายการเรียนรู้เครื่องกระเบื้องเคลือบขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

นอกจากศักยภาพข้างต้นแล้ว อ. ฟู่ผิง ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 อำเภอตามแผนควบรวมพื้นที่ปกครองกับนครซีอานภายในปี 2564 อีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ อ. ฟู่ผิงและเขตอุตสาหกรรมการบินเอี๋ยนเหลียงของนครซีอาน (Yanliang Aviation Industry Base) ได้มีการลงนามความร่วมมือใน 25 โครงการ มูลค่า 1,929 ล้านหยวน ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญคือ การสร้างฐานอุตสาหกรรมเครื่องบินพลเรือนซีเฟย (Xifei Civil Aircraft Industrial Base) ที่จะเริ่มก่อสร้างในเดือน ต.ค. นี้ คาดการณ์ว่าในอนาคต อ. ฟู่ผิง จะเป็นหนึ่งในพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่สำคัญอีกแห่งของมณฑลส่านซี  

พื้นที่โซนสีชมพูและสีเหลืองคือศูนย์กลางนครซีอาน

พื้นที่โซนสีเขียวคือพื้นที่เป้าหมายควบรวมกับนครซีอาน 10 แห่ง ได้แก่ อ. โจวจื้อ เขตฯ หยางหลิง อ. เฉียนโจว

อ. หลี่เฉวียน อ. จิงหยาง อ. ซานหยวน อ. ฟู่ผิง อ. หลินเว่ย และ อ. หลานเถียน  

2. อ. ซานหยวน เมืองเสียนหยาง  ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของที่ราบกวนจง เป็นพื้นที่ที่ได้รับการวางตัวให้เป็นเมืองรองศูนย์กลางการพัฒนาเมืองซีเสียน (Sub central city of Xixian international metropolis) ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม มีมูลค่า 21,535 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 9.1 อยู่ในลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 13 อำเภอของเมืองเสียนหยาง นอกจากนี้ ยังเป็นอำเภอที่มีความสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยในปี 2560 อ. ซานหยวนได้รับการคัดเลือกให้เป็นอำเภอนำร่องโครงการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (Pilot county of National Intellectual Property project) ส่งผลให้มีวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการวิจัยลงทุนในพื้นที่เป็นระยะ (ปัจจุบันมี 6 ราย) ในปี 2561 ปรากฎข้อมูลมูลค่างานเทคโนโลยี 670 ล้านหยวน มีจำนวนผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร 80 ชิ้น

และเช่นเดียวกับ อ. ฟู่ผิง ของเมืองเว่ยหนาน อ. ซานหยวน ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 อำเภอตามแผนควบรวมพื้นที่ปกครองกับนครซีอานภายในปี 2564 อีกด้วย นอกจาก อ. ซานหยวน แล้วยังมี อ. หลี่เฉวียน อ. จิ่งหยาง อ. อู่กง และ อ. ปินโจว อยู่ในแผนการควบรวมพื้นที่ด้วยเช่นกัน

ตามที่ อ. ซานหยวน เป็น 1 ใน 3 พื้นที่ตามแผนการเร่งส่งเสริมอำเภอต่างๆ สู่ความเป็นเมืองและลดข้อบกพร่องในการดำเนินงานของ NDRC เมื่อ 8 พ.ค. 2563 พบข้อมูลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอำเภอซานหยวนกับ Evergrande วิสาหกิจพัฒนาที่ดินรายใหญ่จากมณฑลกวางตุ้ง ในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมกันพัฒนาที่ดินและสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพื่อการบำบัด ขนาด 16,000 หมู่ (ราว 6,557 ไร่) ซึ่งนอกจาก อ. ซานหยวนจะเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยของนครซีอานและเมืองเสียนหยางแล้ว ในอนาคตจะเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของนครซีอานอีกด้วย

3. อ. ฉีซาน เมืองเป่าจี  อ. ฉีซาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ราบกวนจง เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของเมืองเป่าจี ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม มีมูลค่า 17,934 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.5 อยู่ในลำดับที่ 5 จาก 12 อำเภอของเมืองเป่าจี นอกจากนี้ในปี 2560 อ. ฉีซาน ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 อำเภอทั่วประเทศที่มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การลงทุน ส่งผลให้มีวิสาหกิจด้านการผลิตรถยนต์ การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ทยอยเข้าลงทุนในพื้นที่เป็นระยะ ในปี 2563 รัฐบาลท้องถิ่นอำเภอฉีซานได้วางเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ 7 ด้าน ได้แก่

(1) การเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกและการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การซ่อมบำรุงชนิดครบวงจร พร้อมตั้งเป้ารายได้จากอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2563 ไว้ไม่ต่ำกว่า 35,000 ล้านหยวน (2) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มการผลิตวัสดุใหม่ การแปรรูปอาหารและผลักดันให้แบรนด์น้ำส้มสายชูและผลิตภัณฑ์จากข้าว “Tai Gong Cu Zhuang” ส่งออกไปต่างประเทศ (3) การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรไม่ต่ำกว่า 100 รายการ พร้อมจัดทำนโยบายส่งเสริมและฟื้นฟู SMEs ในพื้นที่ (4) ตั้งเป้าจำนวนการลงทุนในโครงการผลิตวัสดุใหม่จากโลหะต้องไม่ต่ำกว่า 15 โครงการ การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 9 โครงการ และการลงทุนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์อัจฉริยะ 3 โครงการ (5) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ผ่านโครงการศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรขนาด 50,000 หมู่ (ราว 20,490 ไร่) แบ่งเป็น อุตสาหกรรมการปลูกพริกไทย กีวี การเพาะต้นกล้าไม้ดอก ข้าวสาลีแบบผสมซีลีเนียมและแบบออร์แกนิก และพืชจำพวกแตง (6) สนับสนุนการก่อสร้างแหล่งเลี้ยงปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะในกลุ่มการเลี้ยงสุกรที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ สุกรแอฟริกา และ (7) โครงการสนับสนุนรางวัลแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่พัฒนาและวิจัยในด้านการผลิตวัสดุใหม่อีกด้วย

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า นโยบายการสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยมากเป็นการเน้นส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชน โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์และส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของ อ. ฟู่ผิง ซานหยวน และฉีซานของมณฑลส่านซี ต่างก็มีศักยภาพโดดเด่นในด้านที่ต่างกันออกไป แต่ทั้ง 3 พื้นที่เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลท้องถิ่นต้องการให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทำเงินของมณฑล คาดการณ์ว่าในอนาคตพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและนำความเจริญมาสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้ไม่ยาก ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน จะติดตามพัฒนาการและความคืบหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอต่อท่านผู้อ่านในโอกาสต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.fuping.gov.cn/Home/Article/detail/id/31147.html

2. http://www.fuping.gov.cn/Home/Column/index/id/3.html

3. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664682571123301694&wfr=spider&for=pc

4. http://www.snsanyuan.gov.cn/news_show.rt?contentId=41666&channlId=11

5. http://sft.shaanxi.gov.cn/sftww/zhxx/gzdt/6117814.html

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม