สำรวจมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมณฑลส่านซี หลังวิกฤต COVID19

มณฑลส่านซี เป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ของจีนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลส่านซีให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการกลายมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของมณฑล ในปี 2562 รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการสูงถึง 721,159 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.95 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งมณฑล (GDP)

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลส่านซีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 รัฐบาลมณฑลส่านซีประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ และระงับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวนมากหยุดชะงัก

ข้อมูลจาก สนง. สถิติมณฑลส่านซีระบุว่า ในปี 2561 มณฑลส่านซีมีวิสาหกิจขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมากถึง 1,300 ราย (แบ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจภาคบริการ 894 ราย วิสาหกิจวัฒนธรรมชนิดค้าปลีกและค้าส่ง 224 ราย และวิสาหกิจผู้ผลิตเนื้อหาบันเทิงและวัฒนธรรม 181 ราย) สร้างรายได้ในปี 2561 ไปกว่า 96,270 ล้านหยวน การเติบโตของวิสาหกิจเหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานในภาคการผลิตและภาคบริการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวจำนวนมากอีกด้วย

นโยบายและมาตรการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

1. อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบันเทิง

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 นี้ทำให้รัฐบาลมณฑลส่านซีสั่งระงับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางตั้งแต่ 24 ม.ค. 2563 โดยรัฐบาลฯ ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกเมื่อต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา (Opinions of the people’s Government of Shaanxi Province on resolutely winning the prevention and control of epidemic situation, and promoting the stable and healthy development of economy) โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงินและการคลัง ได้แก่

(1) การงดจัดเก็บภาษีแก่วิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว โรงภาพยนต์ ศูนย์จัดแสดงและนิทรรศการ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ และโรงละคร

(2) ลดภาระผู้ประกอบการ โดยการยืดระยะเวลาชำระเงินสมทบประกันสังคม สูงสุด 6 เดือน

(3) อนุมัติวงเงินฉุกเฉินเพื่อให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้านการท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ โรงพิมพ์ และโรงละคร พร้อมพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

(4) งดจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ในวิสาหกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบันเทิงที่เช่าพื้นที่จากหน่วยงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ สูงสุด 3 เดือน

(5) การพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจที่ไม่มีนโยบายปรับลดพนักงาน

(6) การอัดฉีดงบประมาณไปยังการบริการและการจ้างงานสาธารณะ ในพื้นที่ระดับอำเภอและหมู่บ้าน วงเงินสูงสุด 200,000 และ 100,000 หยวน ตามลำดับ

2. อุตสาหกรรมภาคบริการ (สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร)

ภายหลังการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A เมื่อต้นเดือน มี.ค. 2563 สถานที่ท่องเที่ยว 179 แห่งของมณฑลส่านซี ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการเป็นกลุ่มแรก โดยมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภท Outdoor และจากสถิติวันที่ 24 เม.ย. 2563 ระบุว่า ปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวของมณฑลส่านซีเปิดให้บริการแล้ว 312 แห่ง จากทั้งหมด 460 แห่งทั่วทั้งมณฑล ซึ่งมาพร้อมมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม การฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งการสร้างระบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของผู้เข้าใช้บริการแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประวัติและประเมินสถานการณ์การควบคุมโรคติดต่อ

เมื่อ 3 มี.ค. 2563 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้ประกาศอนุญาตให้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร (Notice on the orderly resumption of work of star hotels in Shaanxi province) เปิดให้บริการได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมี (สำรวจเฉพาะโรงแรมที่ได้รับการจัดอันดับดาว) โรงแรมทยอยเปิดให้บริการแล้ว 246 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.4 ของจำนวนโรงแรมทั้งหมด

3. แผนฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น

สนง. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลส่านซี ได้จัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Plan for the recovery and development of tourism in Shaanxi Province) แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยระบุว่า ในขณะนี้ มณฑลส่านซีอยู่ในช่วงการฟื้นฟูพื้นฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของตนเอง (Basic recovery period) ที่คาดว่าจะใช้เวลาส่วนมากไปกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้ได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดการท่องเที่ยว รวมไปถึงการดำเนินงานช่วยเหลือบริษัทนำเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สนง.ฯ ดำเนินการคืนเงินประกันคุณภาพร้อยละ 80 ให้กับบริษัทนำเที่ยวไปแล้ว 266 ราย คิดเป็นมูลค่า 130 ล้านหยวน และในช่วงที่ 2 ของแผนการฟื้นฟู สนง.ฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชนบท และขยายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ทั้งนี้ ไม่พบข้อมูลแผนงานส่งเสริมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวต่างประเทศ

นอกเหนือจากมาตรการความช่วยเหลือข้างต้นแล้ว ล่าสุด เมื่อ 26 เม.ย. 2563 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 8.31 ล้านหยวน เพื่อช่วยเหลือไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น (ที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง) กว่า 4,731 คนทั่วทั้งมณฑลให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้ เริ่มมีความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องหลังวิกฤต COVID19 ของรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้น อาทิ (1) แผนการลงทุนในด้าน Big Data, Cloud platform และ AI เพื่อนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบันเทิงของรัฐบาลนครซีอาน (2) แผนการเร่งบูรณาการกองทุนพิเศษด้านศิลปะ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ รวมถึงโครงการลงทุนด้านบริการวัฒนธรรมสาธารณะของรัฐบาลมณฑลส่านซี (3) ปรับทิศทางกองทุนพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของมณฑลตลอดปี 2563 และ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและอนุมัติแผนงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น

คาดการณ์ว่าในอนาคต มณฑลส่านซีจะทยอยประกาศมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคบริการ ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทำเงินหลักของมณฑลและได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 อย่างรุนแรง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Trusted economy) และปรับตัวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีการท่องเที่ยวอันเกิดจากวิกฤต COVID19 ในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.sxzx.gov.cn/sxgz/35930.html
  2. http://www.whysb.org/whysb/20200304/html/page_02_content_001.htm
  3. http://sx.sina.com.cn/news/g/2020-03-02/detail-iimxyqvz7304115.shtml
  4. http://www.whysb.org/whysb/20200304/html/page_02_content_001.htm
  5. http://www.cnr.cn/sxpd/sx/20200304/t20200304_525002247.shtml
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม