สรุปผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลฝูเจี้ยนประจำปี 2562

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ภาพรวมเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนในปี 2562

  1. ในปี 2562 มณฑลฝูเจี้ยนมีมูลค่า GDP ประมาณ 4.23 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นมูลค่าด้านการผลิตขั้นปฐมภูมิประมาณ 2.59 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 มูลค่าด้านการผลิตขั้นทุติยภูมิ 2.05 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 มูลค่าด้านการผลิตขั้นตติยภูมิ 1.92 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 มูลค่าการผลิตในภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมงรวมประมาณ 4.63 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6
  2. ในปี 2562 มณฑลฝูเจี้ยนมีรายได้ภาครัฐ 5.14 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 รายจ่ายภาครัฐ 5.09 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 การสนับสนุนการสร้างงานและประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ด้านสาธารณสุขและการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.7 ขณะที่รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงของชาวเมืองของปี 2562 คิดเป็น 45,620 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 รายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 19,568 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 มูลค่าเงินฝากของสถาบันการเงิน 4.98 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 มูลค่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 5.26 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 รวมทั้งการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 5.67 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8
  3. ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่า 3.40 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 โดยแบ่งเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมเบา 1.4 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และอุตสาหกรรมหนัก 1.22 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หรือแบ่งเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมของภาครัฐ 2.84 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10.9 และมูลค่าอุตสาหกรรมของภาคเอกชน 2.31 แสนล้านหยวน   เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 โดยวิสาหกิจ      ต่างประเทศและวิสาหกิจไต้หวันมีมูลค่ารวม 8.53 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 การพัฒนาอุตสาหกรรม 3 สาขาหลักของมณฑลฝูเจี้ยนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Industry) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7
  4. ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 การผลิตสินค้าของฝูเจี้ยนรวม 419 ประเภท โดยมีสินค้า 277 ประเภทมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้า              ที่สำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่มิใช่โลหะ 2.67 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 การผลิตอาหาร 1.28 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าหนัง 2.33 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 อุปกรณ์การกีฬา 1.08 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 1.46 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2562 มีแรงงานใหม่กว่า 6.43 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ขณะที่จำนวนคนตกงานที่ได้รับจัดสรรงานมีจำนวน 2.53 แสนคน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.5 อัตราตกงานทั่วมณฑลในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
  5. ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย. 2562 มูลค่าด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในมณฑลฝูเจี้ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 1.43 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตเมือง 1.29 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตชนบท 1.37 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีปริมาณการจำหน่ายสูงติดอันดับต้นของมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสีเขียว เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแบบอัจฉริยะ รถยนต์อัจริยะ น้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  6. ในปี 2562 มลฑลฝูเจี้ยนมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ 1.33 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 โดยอัตราการขยายตัวสูงกว่าอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 มูลค่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยนแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 8.27        แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.7 (ระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5) และมูลค่าการนำเข้า 5.02 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 (ระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6) มูลค่าการค้ากับต่างประเทศของเมืองต่าง ๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่ เมืองเซี่ยเหมินเท่ากับ 6.41 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 นครฝูโจวเท่ากับ 2.52 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมืองเฉวียนโจวเท่ากับ 2.11 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมืองจางโจวเท่ากับ 7.25 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมืองหนิงเต๋อเท่ากับ 4.26 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 เมืองผู่เถียนเท่ากับ 3.92 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมือง    หลงเหยียนเท่ากับ 3 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมืองซานหมิงเท่ากับ 1.84 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมืองหนานผิงเท่ากับ 1.21 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมืองผิงถานเท่ากับ 1 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.3

 

การลงทุนจากต่างประเทศในมณฑลฝูเจี้ยนในปี 2562

  1. ในปี 2562 มณฑลฝูเจี้ยนดึงดูดวิสาหกิจต่างชาติเพิ่มขึ้น 2,391 โครงการ มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศตามสัญญากว่า 1.1 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมูลค่าการลงทุนจริงกว่า 3.15 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 (ทั่วประเทศ 9.41 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8)
  2. การลงทุนจากต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยนในปี 2562 มีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่
  • โครงการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านหยวน ขยายตัวสูงขึ้นมาก โดยมีจำนวนรวม 85 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1.99 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงของทั้งมณฑล
  • มณฑลฝูเจี้ยนสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงได้มากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเคมี มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 3.15 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกล มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 2.37 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1 เท่า อุตสาหกรรมภาคบริการ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 1.47 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 โดยแบ่งเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.35 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.8 เท่า การโรงแรมและอาหาร 1.2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.8 เท่า การเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ 3.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8 และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 2.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7
  • การลงทุนจากภูมิภาคสำคัญเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ มูลค่าการลงทุนจากฮ่องกงคิดเป็น 2 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมูลค่าการลงทุนจากประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” คิดเป็น 1.94 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.4 เท่า

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมณฑลฝูเจี้ยนในปี 2562

  1. มณฑลฝูเจี้ยนมีโครงการก่อสร้างที่สำคัญรวม 1,565 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 85 ล้านล้านหยวน โดยแบ่งเป็นโครงการการก่อสร้างที่กำลังดำเนินงานอยู่ 1,200 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 2.79 ล้านล้านหยวน และโครงการที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง 365 รายการ มีมูลค่ากว่า 1.05 ล้านล้านหยวน
  2. โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่
  • โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาการเกษตรและชลประทาน 115 รายการ
  • โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง 191 รายการ เช่น เส้นทางรถไฟนครฝูโจว-เมืองผิงถาน ทางด่วนเชื่อมนครฝูโจว-เมืองเฉวียนโจว ทางด่วนบริเวณท่าอากาศยานแห่งใหม่เขตเสียงอัน ทางหลวงฝั่งตะวันออกเมืองจางโจว สะพานผ่านช่องแคบผิงถานระยะที่ 2 เส้นทางรถไฟเชื่อมเมืองซิงโกวในมณฑลเจียงซีและเมืองเฉวียนโจวในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งมีแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เป็นต้น
  • โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาพลังงาน 52 รายการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมผิงถาน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เมืองฝูชิง โรงไฟฟ้าพลังงานขยะอำเภอเซียนโย่ว เป็นต้น
  • โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาเมืองและการรักษาสิ่งแวดล้อม 236 รายการ เช่น รถไฟใต้ดินหมายเลขที่ 4 5 6 ของนครฝูโจวและรถไฟใต้ดินหมายเลขที่ 3 4 6 ของเมืองเซี่ยเหมิน โครงการก่อสร้างเขตท่องเที่ยวชุมชนของเมืองต่าง ๆ ทั่วมณฑลฝูเจี้ยน 1,000 แห่งภายในปี 2563
  • โครงการก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 554 รายการ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวัสดุใหม่นครฝูโจว ฐานการอบรมอุตสาหกรรมข้อมูลอินเทอร์เน็ตนครฝูโจว ศูนย์การวิจัยวัสดุพลังงานใหม่และธาตุแกรไฟต์เมืองเซี่ยเหมิน
  • โครงการก่อสร้างในภาคบริการ 249 รายการ เช่น สวนโลจิสติกส์เพื่อการค้านครฝูโจว เขตการท่องเที่ยวพื้นบ้านวัฒนธรรมของเมืองเฉวียนโจว
  • โครงการก่อสร้างด้านสังคม 168 รายการ อาทิ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินวิทยาเขตเสียงอัน โรงเรียนภาษาและการค้าต่างประเทศของนครฝูโจว                 โรงพยาบาลเด็กฝูเจี้ยน เป็นต้น

โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟนครฝูโจว-เมืองผิงถาน มีมูลค่าการลงทุนกว่า 2.12 หมื่นล้านหยวน

จะสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2563 โดยจะเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งถึงเมืองผิงถาน

                 3. ในปี 2562 เมืองเซี่ยเหมินดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 364 รายการ มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1.28 แสนล้านหยวน ที่สำคัญ ได้แก่

(1) การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่เขตเสียงอัน ใช้พื้นที่การก่อสร้างประมาณ 51 ตร.กม. โดยเป็นพื้นที่จากการถมทะเล 17 ตร.กม. สนามบินแห่งใหม่จะมีลานบินยาว 3,800 เมตร มีแผนก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 และคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี

(2) การก่อสร้างรถไฟใต้ดินเส้นหมายเลขที่ 3 ที่เชื่อมสถานีรถไฟเซี่ยเหมินไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่เขตเสียงอัน และรถไฟใต้ดินเส้นหมายเลขที่ 4 ที่เชื่อมเมืองเซี่ยเหมินกับเมืองเฉวียนโจว ซึ่งมีแผนจะสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 และรถไฟใต้ดินเส้นหมายเลขที่ 6 ที่เชื่อมเมืองเซี่ยเหมินกับเมืองจางโจว

(3) การก่อสร้างสะพานเซี่ยเหมิน-เสียงอัน ซึ่งจะเป็นสะพานแห่งที่ 7 ที่เชื่อมเกาะเซี่ยเหมินกับแผ่นดินใหญ่ โดยใช้เงินทุนก่อสร้างกว่า 1.19 หมื่นล้านหยวน และใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปีครึ่ง ทั้งนี้ คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ภายในปี 2564

แผนการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเขตเสียงอัน

            แผนการก่อสร้างสะพานเซี่ยเหมิน-เสียงอัน                  การก่อสร้างรถไฟใต้ดินหมายเลขที่ 3 เมืองเซี่ยเหมิน

 

4. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเมืองอื่น ๆ อาทิ เมืองจางโจว เมืองจางโจวได้สร้างศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีแห่งที่ 3 ของมณฑลฝูเจี้ยน และเป็นศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีแห่งแรกของเมืองจางโจว โดยได้รับการสนับสนุนจากศุลกากรเซี่ยเหมิน กระทรวงการคลังแห่งชาติจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน กรมการบริหารภาษีอากรแห่งชาติจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน กรมการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน โดยใช้เงินทุนการก่อสร้างประมาณ 200 ล้านหยวน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นตารางเมตร เมืองหลงเหยียน โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ระหว่างเมืองหลง   เหยียนกับเมืองหลงฉวนของมณฑลกวางตุ้ง มีระยะทางยาว 64.4 กม. และสามารถเดินรถด้วยความเร็ว 250 กม./ชม. โครงการดังกล่าวใช้เงินทุนก่อสร้างกว่า 8.56 พันล้านหยวน และใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการก่อสร้าง รถไฟสายใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อระบบรถไฟในเมืองหลงเหยียนกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกวางตุ้ง และพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประชาชนระหว่างภูมิภาคดังกล่าว

ศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีแห่งที่ 3 ของฝูเจี้ยน               พิธีเปิดการก่อสร้างรถไฟสายเมืองหลงเหยียนสู่เมืองหลงฉวน

 

การพัฒนาด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมของมณฑลฝูเจี้ยนในปี 2562

  1. ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยของมณฑลฝูเจี้ยนจำนวน 9 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนดีเด่นของจีนประจำปี 2562 ได้แก่ ม.เซี่ยเหมิน ม.ฝูโจว ม.ครุศาสตร์ฝูเจี้ยน ม.หัวเฉียว ม.การเกษตรและการป่าไม้ ม.การแพทย์ ม.แพทย์แผนโบราณจีน ม.จี๋เหม่ย และ ม.    วิทยาศาสตร์เซี่ยเหมิน โดย ม.เซี่ยเหมินได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดลำดับที่ 14 ของจีน โดยมีงบประมาณด้านการศึกษาในปี 2562 รวมกว่า 6.3 พันล้านหยวน ติดอันดับ 13 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน และได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี 2562 กว่า 8.19 พันล้านหยวน ติดอันดับ 15 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในจีนที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากภาครัฐประจำปี 2562 จำนวนมากกว่า 1 หมื่นล้านหยวนมีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ม.ชิงหัว/กรุงปักกิ่ง 2.97 หมื่นล้านหยวน ม.      เจ้อเจียง/มณฑลเจ้อเจียง 1.91 หมื่นล้านหยวน ม.ปักกิ่ง/กรุงปักกิ่ง 1.9 หมื่นล้านหยวน ม.จงซาน/มณฑลกวางตุ้ง 1.75 หมื่นล้านหยวน ม.เซี่ยงไฮ้เจียวทง/นครเซี่ยงไฮ้ 1.56 หมื่นล้านหยวน ม.ฟูตั้น/นครเซี่ยงไฮ้ 1.25 หมื่นล้านหยวน ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง/มณฑลหูเป่ย 1 หมื่นล้านหยวน และ ม.อู่ฮั่น/มณฑลหูเป่ย 1 หมื่นล้านหยวน
  2. ม.เซี่ยเหมินเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยของจีนที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจีนในการจัดตั้งกองทุน 202 ล้านหยวน เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติอีก 3 แห่ง ได้แก่ ม.ชิงหัว ม.ปักกิ่ง ม.ฟูตั้น ในขณะเดียวกัน ม. เซี่ยเหมินยังถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมสวยงามที่สุดอันดับ 1 ของจีน และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจีนที่เปิดสาขาในต่างประเทศ กล่าวคือ การจัดตั้ง ม.เซี่ยเหมินในมาเลเซียเมื่อปี 2557
  3. รัฐบาลนครฝูโจวจัดตั้งกองทุน 1,800 ล้านหยวน เพื่อก่อสร้างโรงเรียนใหม่ 10 แห่งในปี 2562 โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เช่น เทคโนโลยี VR และ LED โดยนครฝูโจวถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 17 เมืองสาธิตและทดลองใช้ระบบ 5G กลุ่มแรกของจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง กว่างโจว         ฉงอัน เซินเจิ้น หางโจว ซูโจว อู่ฮั่น เฉิงตู ฝูโจว หลานโจว ฉงไห่ หนานจิง ไห่โข่ว อิงถาน และหนิงโป โดยรัฐบาลจีนจะขยายจำนวนเมืองที่ใช้ระบบ 5G สู่อีก 40 เมืองเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม มณฑลฝูเจี้ยนเป็นเขตนำร่องการพัฒนาระบบนิเวศแห่งแรกของจีน และในปี 2562 เป็นมณฑลที่มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเด่นเป็นอันดับ 1 ของจีน และได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ฝูเจี้ยน 193 ล้านหยวน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มณฑล            ฝูเจี้ยนมีอัตราป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 66.8 ของพื้นที่ทั้งมณฑล ติดอันดับมณฑลที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจีนติดต่อกันกว่า 40 ปี โดยนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา รัฐบาลฝูเจี้ยนได้ใช้งบประมาณกว่า 318 ล้านหยวน เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตชนบทกว่า 2 หมื่นไร่ จนถึงปี 2562 มณฑลฝูเจี้ยนได้สร้างหมู่บ้านป่าไม้ระดับประเทศ 346 แห่ง และหมู่บ้านป่าไม้ระดับมณฑล 500 แห่ง โดยในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 2562 มณฑลฝูเจี้ยนสร้างรายได้จากทรัพยากรป่าไม้รวมมูลค่ากว่า 2.19 หมื่นล้านหยวน และ
  5. เมืองต่าง ๆ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการขยายพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ นครฝูโจว 2 หมื่นล้านหยวน เมืองเซี่ยเหมิน 5 พันล้านหยวน เมืองหนานผิง 8.6 พันล้านหยวน เมืองหนิงเต๋อ 4.3 พันล้านหยวน และเมืองผิงถาน 2.4 พันล้านหยวน
  6. ในปี 2562 มณฑลฝูเจี้ยนได้ออกนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแยกขยะอย่างเข้มงวด เช่น การใช้ระบบสแกนใบหน้าเพื่อตรวจสอบการแยกขยะซึ่งสามารถติดตามบุคคลที่ไม่แยกขยะ และกำหนดโทษปรับหน่วยงานและบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายแยกขยะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป สำหรับหน่วยงานมีอัตราการปรับ 5,000-50,000 หยวน และบุคคลธรรมดามีอัตราการปรับที่ 200 หยวน

ตู้ขยะอัจฉริยะซึ่งใช้ระบบจดจำใบหน้าของผู้ใช้งาน

 

**********

อ้างอิง เว็บไซต์ศุลกากรมณฑลฝูเจี้ยน

http://fuzhou.customs.gov.cn/fuzhou_customs/484128/484130/484132/2798203/index.html

http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/jjyxqk/201911/t20191113_5090568.htm

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปของมณฑลฝูเจี้ยน

http://fgw.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/yzdgkdqtxx/201901/t20190131_4755168.htm

สำนักงานการก่อสร้างและการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมิน

http://js.xm.gov.cn/xxgk/jsdt/201912/t20191216_2408360.htm

https://new.qq.com/omn/20190928/20190928A08XFY00.html

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม