สรุปผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลเจียงซีประจำปี 2562

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

 1. ภาพรวมเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีในปี 2562
 • ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของมณฑลเจียงซีมีมูลค่าประมาณ 2.47 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยแบ่งเป็นด้านการผลิตขั้นปฐมภูมิประมาณ 2.06 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ด้านการผลิตขั้นทุติยภูมิ 1.09 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ด้านการผลิตขั้นตติยภูมิ 1.18 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 9 การผลิตในภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมงรวมประมาณ 3.48 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 • ในปี 2562 มณฑลเจียงซีมีรายได้ภาครัฐ 4 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รายจ่ายภาครัฐ 6.4 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษา 1.15 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.83 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 การสนับสนุนการสร้างงานและประกันสังคม 8.2 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ด้านชุมชนเมืองและชนบท 1.08 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.97 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ด้านกีฬาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 8.67 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ 6.32 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ด้านการเกษตรและการป่าไม้ 6.16 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ 2.19 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ด้านการเงินมีมูลค่า 4.3 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.8 การขจัดความยากจนมีมูลค่า 3.34  พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 (ในปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์เป็นผู้มีฐานะยากจนรวม 4.11 แสนคน ปัจจุบันเหลือ 9.6 หมื่นคน) ขณะที่รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงของชาวเมืองของปี 2562 คิดเป็น 36,546 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 รายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 15,796 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 มูลค่าเงินฝากของสถาบันการเงิน 3.89 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 มูลค่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 3.55 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9
 • ในปี 2562 การผลิตในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 โดยอุตสาหกรรมเบาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และอุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรม 3 สาขาหลักของมณฑลเจียงซีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมการหลอมและแปรรูปกลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non-ferrous Metals) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 อุตสาหกรรมการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.3 และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แร่อโลหะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.1
 • ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย. 2562 อุตสาหกรรมภาคบริการของเจียงซีมีมูลค่า 2.29 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง   โดดเด่น ได้แก่ ด้านอินเตอร์เน็ตและที่เกี่ยวข้อง 8.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.1 ด้านการบริการเชิงพาณิชย์ 2.12 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 ด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.6 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 นอกจากนี้ ในปี 2562 มีแรงงานใหม่กว่า 543,000 คน ขณะที่จำนวนคนว่างงานที่ได้รับจัดสรรงานมีจำนวน 184,000 คน โดยอัตราว่างงานทั่วมณฑลในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4.5
 • ในปี 2562 มูลค่าด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในมณฑลเจียงซีเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 แบ่งเป็นการลงทุนในภาคการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.5 ภาคบริการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้าและเด็กพิการเพิ่มขึ้น 5 เท่า ภาคการแพทย์และโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 ภาคสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.9 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 8.42 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตเมือง 7.12 แสนล้านหยวน    เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตชนบท 1.3 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 หรือแบ่งเป็นมูลค่ารายได้อาหาร 1.09 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 และมูลค่าการค้าปลีกสินค้า 7.33 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีปริมาณการจำหน่ายสูงติดอันดับต้น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาแพทย์แผนจีน เครื่องสำอาง วัสดุการตกแต่งอาคารและวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ในสำนักงาน เครื่องประดับที่ทำจากทองและเงิน รถยนต์ น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ในปี 2562 มลฑลเจียงซีทำการค้ากับต่างประเทศรวม 233 แห่งทั่วโลก คิดเป็นมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 3.51 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลเจียงซีแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 2.49 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 (ทั่วจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5) และมูลค่าการนำเข้า 1.01 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 (ทั่วจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6) พื้นที่และประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับเจียงซี 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (เท่ากับ 3.73 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.6) ฮ่องกง (เท่ากับ 2.75 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5) ญี่ปุ่น (เท่ากับ 2.48 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1) เกาหลีใต้ (เท่ากับ 2.46 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9) ไต้หวัน (เท่ากับ 1.77 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8) มาเลเซีย (เท่ากับ 1.17 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6) สิงคโปร์ (เท่ากับ 1.14 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น    ร้อยละ 63.8) เวียดนาม (เท่ากับ 1.13 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5) ชิลี (เท่ากับ 1.11 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 21.3) ออสเตรเลีย (เท่ากับ 1.07 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.6) โดยภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเจียงซีเช่นปีก่อนหน้าด้วยมูลค่าการค้าเท่ากับ 5.89 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ขณะที่มูลค่าการค้ากับไทยเท่ากับ 6.81 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 โดยมูลค่าการส่งออกจากเจียงซีไปยังไทยเท่ากับ 5.75 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยเท่ากับ 1.06 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2
 • สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของมณฑลเจียงซี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า (1.26 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.4) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง (7.09 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.7) เสื้อผ้า (1.71 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.8) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (1.69 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4) โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ไร้สายสำหรับใช้ในรถยนต์ (1.49 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.9) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (1.34 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5) แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ (1.13 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7) รองเท้า (9.07 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.1) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (8.59 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2) ของเล่น (7.49 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.9) สินค้านำเข้า 10 อันดับแรกของมณฑลเจียงซี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า (5.4 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง (4.54 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.4) วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit) (18 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.4) วัสดุทองแดง (1.08 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6.1) แร่ทองแดง (9.03 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 23.3) แร่เหล็ก (3.89 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 18) เยื่อกระดาษ (3.34 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9) เศษทองแดง (1.64 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.1) อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (1.34 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 31.3) จอ LED (1.11 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 23.6)
 • ในปี 2562 อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของมณฑลเจียงซีขยายตัวในอัตราสูง ได้แก่ รถไฟขบวนเมืองก้านโจว-ยุโรปมีจำนวน 533 เที่ยว ความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 173.8 การขนส่งสินค้าผสมผสานทางรถไฟและทางทะเลมีจำนวน 1,593 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6 ท่าอากาศยานนานาชาติชางเป่ยของนครหนานชางขนส่งสินค้าจำนวน 122,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 โดยแบ่งเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศกว่า 102,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และการขนส่งปริมาณสินค้าระหว่างประเทศกว่า 20,000 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1,180 เนื่องจากในปี 2562 ท่าอากาศยานนานาชาติชางเป่ยได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านส่งออกและนำเข้าผลไม้ ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าทางบกมีปริมาณกว่า 1.7 พันล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และการขนส่งสินค้าทางน้ำมีปริมาณกว่า 103 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยท่าเรือนครหนานชางขนส่งสินค้ากว่า 38.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 และท่าเรือเมืองจิ่วเจียงขนส่งสินค้ากว่า 120 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 นอกจากนี้ ในปี 2562 อุตสาหกรรมบริการไปรษณีย์ของมณฑลเจียงซีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยทั่วมณฑลเจียงซีจัดส่งพัสดุจำนวนกว่า 777 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 มีรายได้กว่า 8.43 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 โดยในจำนวนนี้ ปริมาณการขนส่งทางไปรษณีย์ระหว่างมาเก๊า ฮ่องกงและไต้หวัน และไปรษณีย์ระหว่างประเทศรวมกว่า 5.3 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 มีรายได้กว่า 300 ล้านหยวน
 1. การลงทุนจากต่างประเทศในมณฑลเจียงซีในปี 2562
 • ในปี 2562 มณฑลเจียงซีดึงดูดวิสาหกิจต่างชาติเพิ่มขึ้น 544 แห่ง ลดลงร้อยละ 8.4 โดยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศตามสัญญา 1.08 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 และมูลค่าการลงทุนจริง 1.36 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 (ทั่วประเทศ 9.41 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8) ส่วนการลงทุนโดยตรงของเจียงซีในต่างประเทศมีมูลค่า 1.84 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.8 มูลค่าสูงเป็นอันดับ 10 ของจีน และมูลค่าโครงการรับเหมาวิศวกรรมในต่างประเทศคิดเป็น 4.49 พันเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 มูลค่าสูงเป็นอันดับ 9 ของจีน
 • การจัดตั้งวิสาหกิจใหม่จากพื้นที่สำคัญและต่างประเทศที่มีมูลค่าสูง 10 อันดับแรกของมณฑลเจียงซี ในปี 2562 ได้แก่
  • ฮ่องกง 405 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 1.08 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
  • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น 4 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 630 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ไต้หวัน 53 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 598 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ฝรั่งเศส 1 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 247 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • สหรัฐอเมริกา 6 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 204 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • เนเธอร์แลนด์ มีมูลค่าการลงทุนร่วมกับวิสาหกิจจีน 202 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • สิงคโปร์ 4 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 132 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • มาเก๊า 29 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 119 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ญี่ปุ่น 4 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 73 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • เยอรมนี 1 วิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 54 ล้านเหรียญสหรัฐ
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมณฑลเจียงซีในปี 2562
 • ในปี 2562 มณฑลเจียงซีมีโครงการก่อสร้างทั้งหมด 2,256 รายการ มีมูลค่าการลงทุนรวม 2.18 ล้านล้านหยวน และมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 6.46 แสนล้านหยวน โดยมีโครงการก่อสร้างสำคัญ 352 รายการ ยอดมูลค่าการลงทุน 1.08 ล้านล้านหยวน และมูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกว่า 2.32 แสนล้านหยวน โครงการก่อสร้างที่สำคัญแบ่งเป็นโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ 56 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 5.47 หมื่นล้านหยวน โครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ 166 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.35 แสนล้านหยวน และโครงการที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง 130 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 4.29 หมื่นล้านหยวน
 • โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 2562 ของมณฑลเจียงซี ได้แก่
  • โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง 119 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 8.61 หมื่นล้านหยวน เช่น (1) เส้นทางรถไฟฮ่าวจี่ (เมืองฮ่าวลื่อเป้าจี่ของมองโกเลียใน-เมืองจี่อานของเจียงซี) ใช้เงินทุน ในการก่อสร้างกว่า 1.93 แสนล้านหยวน และเปิดใช้บริการเมื่อ ก.ย. 2562 เดินรถไฟผ่าน 7 มณฑล ได้แก่ มองโกเลียใน ส่านซี ซานซี เหอหนาน หูเป่ย หูหนาน และเจียงซี ระยะทางรวม 1,814 กิโลเมตร และมีศักยภาพรองรับการขนส่งสินค้าได้ประมาณปีละ 200 ล้านตัน นับเป็นเส้นทางรถไฟที่มีระยะทางยาวที่สุดและปริมาณการขนส่งมากที่สุดของจีนในปัจจุบัน และยังเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่เน้นการขนส่งถ่านหินเป็นหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ “ขนส่งถ่านหินจากเหนือสู่ใต้” ของรัฐบาลจีน ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟฯ ในส่วนที่ผ่านเจียงซีมีระยะทางยาว 215 กิโลเมตร ครอบคลุม 3 เมือง 9 อำเภอ ได้แก่ เมืองอี่ชุน เมืองซินยวี่ และเมืองจี่อาน (สถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟฮ่าวจี่) (2) เส้นทางรถไฟความเร็วสูงชางก้าน (นครหนานชาง-เมืองก้านโจว) ระยะทาง 415 กิโลเมตร เปิดใช้บริการเมื่อ พ.ย. 2562 โดยในอนาคต มีแผนเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงชางก้านกับมณฑลสำคัญต่าง ๆ ของจีน เช่น  การเชื่อมโยงกับนครเหอเฝยของมณฑลอานฮุย การเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจิงฮู่ (ปังกิ่ง-เซี่ยงไฮ้) และการเชื่อมโยงกับเมืองเซินเจิ้นของมณฑลกวางตุ้ง ในส่วนท่าอากาศยาน มณฑลเจียงซีอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติชางเป่ยนครหนานชาง ท่าอากาศยานห่วงจินเมืองก้านโจว ท่าอากาศยานจิ่งกางซานเมืองเมืองจี่อาน และท่าอากาศยานเมืองรุ่ยจิน

 

เส้นทางรถไฟฮ่าวจี่ส่วนที่ผ่านมณฑลเจียงซี

           ร่างการออกแบบท่าอากาศยานเมืองรุ่ยจิน                                                        สถานีรถไฟความเร็วสูงชางก้าน (เมืองจี่อาน)

  • โครงการก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 182 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.26 แสนล้านหยวน อาทิ นิคมอุตสาหกรรมซางไห่นคร       ฝู่โจวระยะที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ห่งต้า ฐานการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่อานซิ่นเมืองซ่างเหรา สนามผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ติ้งหนานเมืองก้านโจว และนิคมอุตสาหกรรมซินห่งเฉิงนครหนานชาง

   สนามผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมติ้งหนานเมืองก้านโจว    นิคมอุตสาหกรรมซินห่งเฉิงนครหนานชาง พื้นที่ 958 ไร่ เงินทุนก่อสร้างกว่า 1.2 หมื่นล้านหยวน

  • โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชน 30 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.26 หมื่นล้านหยวน เช่น (1) รถไฟใต้ดินของนครหนานชางเส้นหมายเลขที่ 2 ที่เปิดใช้บริการเมื่อ มิ.ย. 2562 และเส้นหมายเลขที่ 3 ที่เปิดใช้บริการเมื่อ ธ.ค. 2562 (2) ศูนย์วัฒนธรรมมณฑลเจียงซีซึ่งใช้เงินทุนก่อสร้างกว่า 1.89 พันล้านหยวน และครอบคลุมพื้นที่กว่า 83 ไร่ ประกอบด้วยหอสมุดระดับมณฑลแห่งใหม่ (39 ไร่) พิพิธภัณฑ์ระดับมณฑลแห่งใหม่ (18 ไร่) และหอเทคโนโลยีระดับมณฑลแห่งใหม่ (24 ไร่) โดยหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ระดับมณฑลแห่งใหม่เปิดใช้บริการแล้วตั้งแต่ ธ.ค. 2562 และ (3) โรงพยาบาลระดับมณฑลแห่งใหม่ 5 แห่ง ใช้เงินทุนก่อสร้างกว่า 5.32 พันล้านหยวน มีจำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 9,900 เตียง โดยโรงพยาบาลใหม่ทั้ง 5 แห่งเปิดให้บริการแล้วเมื่อ มิ.ย. 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลประชาชนแห่งเจียงซีสาขาห่งกู๋ (เงินทุนก่อสร้างกว่า 856 ล้านหยวน พื้นที่ 52 ไร่ เตียงผู้ป่วย 1,600 เตียง) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหนานชางสาขาเสี้ยงหู่ (พื้นที่ 204 ไร่ เตียงผู้ป่วย 3,200 เตียง) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหนานชางสาขาห่งเจี่ยวโจว (เงินทุนก่อสร้างกว่า 1.09 พันล้านหยวน เตียงผู้ป่วย 1,500 เตียง) โรงพยาบาลเด็กและแม่แห่งเจียงซีสาขาห่งกู๋ทาน (เงินทุนก่อสร้างกว่า 1.33 พันล้านหยวน เตียงผู้ป่วย 2,000 เตียง) และโรงพยาบาลเด็กแห่งเจียงซีสาขาห่งกู๋ทาน (เงินทุนก่อสร้างกว่า 1.02 พันล้านหยวน เตียงผู้ป่วย 1,600 เตียง)

           หอสมุดแห่งมณฑลเจียงซีแห่งใหม่                                                                  พิพิธภัณฑ์มณฑลเจียงซีแห่งใหม่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหนานชางสาขาห่งเจี่ยวโจว                                 ร่างแบบพิพิธภัณฑ์กษัตริย์ไห่ฮุนโห่วราชวงศ์ฮั่นนครหนานชาง

 

  • โครงการก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 21 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 7.89 พันล้านหยวน เช่น สถานีการบำบัดน้ำเสียจากการดำรงชีวิตเขตชนบทอำเภอกว่างชางเมืองฝู่โจว โครงการรักษาความสะอาดทะเลสาบหย่างเจียเมืองก้านโจว โรงไฟฟ้าพลังงานขยะอำเภอจางซู่ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะอำเภอกือหย่าง เป็นต้น
 1. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของมณฑลเจียงซีในปี 2562
 • อุตสาหกรรมการบิน มณฑลเจียงซีเป็นแหล่งผลิตเครื่องบินทหารลำแรกของจีนในปี 2497 และการบินถูกกำหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลเจียงซี โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมการบินให้ได้ 1.7 แสนล้านหยวนต่อปี และมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปีภายในปี 2566 โดยในปี 2562 อุตสาหกรรมการบินของมณฑลเจียงซีมีมูลค่าเท่ากับ 1.02 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.16 ทั้งนี้ นครหนานชางของเจียงซีเป็น 1 ใน 5 ศูนย์การทดสอบการบินพลเรือนแห่งชาติ นอกเหนือจากศูนย์ฯ อีก 4 แห่ง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครเสิ่นหยาง (มณฑลเหลียวหนิง) และนครเฉิงตู (มณฑลเสฉวน) โดยแต่ละศูนย์ฯ มีภารกิจงานที่แตกต่างกัน โดยศูนย์ฯ กรุงปักกิ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติเครื่องยนต์และชิ้นส่วนองค์ประกอบทางการบินของทั่วประเทศ ศูนย์ฯ นครเซี่ยงไฮ้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ของทั่วประเทศ ศูนย์ฯ นครเสิ่นหยางผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและอนุมัติเครื่องบินประเภทขนาดปกติและขนาดเล็ก (อาทิ เครื่องบินแสดงเทคนิคพิเศษ เครื่องบินลาดตระเวน เป็นต้น) รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ขนส่งขนาดใหญ่และเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กของทั่วประเทศ ศูนย์ฯ นครเฉิงตูรับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในทางการบินของทั่วประเทศ และศูนย์ฯ นครหนานชางรับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติเครื่องบินขนาดปกติ เครื่องบินแสดงเทคนิคพิเศษ เครื่องบินลาดตระเวน เครื่องบินประเภทขนส่ง เครื่องยนต์และชิ้นส่วนองค์ประกอบทางการบินอื่น ๆ ของมณฑลเจียงซีโดยตรง ปัจจุบัน มณฑลเจียงซีครองสัดส่วน 1 ใน 4 ของโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการบินแห่งชาติที่สำคัญ อาทิ “โครงการผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ C919” นอกจากนี้  มณฑลเจียงซียังตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นฐานการวิจัยและผลิตเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกในอนาคตอันใกล้

  

   เมืองแห่งการบินนครหนานชางมีพื้นที่ 50 ตร.กม.                                      เมืองแห่งเฮลิคอปเตอร์เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นมีพื้นที่ 12 ตร.กม.

 • อุตสาหกรรมแพทย์แผนจีน รัฐบาลเจียงซีตั้งเป้าหมายพื้นที่การเพาะปลูกสมุนไพรจีนให้ครอบคลุม 1.25 ล้านไร่ภายในปี 2563 และปริมาณการผลิตสมุนไพร 800,000 ตัน และมูลค่าการผลิตทั้งหมด 2 หมื่นล้านหยวน เมื่อ ธ.ค. 2562 รัฐบาลเจียงซีออก “แผนการส่งเสริมการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองทางการแพทย์แผนจีน” โดยเน้นการส่งเสริมให้อำเภอหนานเฉิงเมืองฝู่โจวเป็นฐานสาธิตการผลิตยาแพทย์แผนจีนแห่งชาติภายในปี 2568 และก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยาแพทย์แผนจีน “ชางเจี้ยนปาง” โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 833 ไร่ พร้อมส่งเสริมให้สถานีอนามัยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลในเขตเมืองและเขตชนบทของอำเภอหนานเฉิงทุกแห่งจัดตั้งคลีนิกวินิจฉัยด้วยการแพทย์แผนจีน และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลเจียงซียังส่งเสริม ให้วิสาหกิจด้านการแพทย์แผนจีนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ 1-2 แห่งภายในปี 2568 และสร้างยี่ห้อ     ยาแพทย์แผนจีนให้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้ได้ 3-5 รายการภายในปี 2573
 • อุตสาหกรรมเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) อุตสาหกรรม VR ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของมณฑลเจียงซี โดยรัฐบาลจีนอนุมัติให้นครหนานชางเป็นสถานที่จัดงาน “การประชุมอุตสาหกรรม VR ระดับโลก” (Word Conference On VR Industry) อย่างถาวรในปี 2561 โดย “การประชุมอุตสาหกรรม VR ระดับโลกประจำปี 2562” ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีการลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการ 104 รายการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 6.5 หมื่นล้านหยวน นอกจากนั้น รัฐบาลมณฑลเจียงซี ได้ร่วมมือกับบริษัท Huawei เพื่อวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง “VR+5G+Cloud Computing”  ในด้านการศึกษา การแพทย์ การท่องเที่ยวพื้นที่สีแดง การเงิน เมืองอัจฉริยะ นิทรรศการ บริการชุมชน วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นต้น มณฑลเจียงซีตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมมูลค่าอุตสาหกรรม VR ให้ได้ 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2566 นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษา 55 แห่ง และวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษา 80 แห่งทั่วมณฑลเจียงซีเริ่มเปิดสาขาวิชา VR และโรงเรียนนครหนานชางติดตั้งอุปกรณ์การศึกษา VR ในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนครหนานชางติดตั้งอุปกรณ์การศึกษา VR ในชั้นเรียน

 

**********

อ้างอิง

คณะกรรมการสาธารณสุขมณฑลเจียงซี

http://www.jxwst.gov.cn/doc/2019/07/01/128842.shtml

รัฐบาลมณฑลเจียงซี

http://www.jiangxi.gov.cn/art/2020/1/21/art_5862_1492258.html

http://www.jiangxi.gov.cn/art/2020/3/5/art_14338_1548697.html

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งมณฑลเจียงซี

http://drc.jiangxi.gov.cn/art/2020/1/15/art_15293_1488222.html

สนข. เศรษฐกิจประเทศจีน

http://www.cet.com.cn/xwsd/2441273.shtml

สนข. มณฑลเจียงซี

https://jx.ifeng.com/a/20170911/5985090_0.shtml

http://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2019/12/06/018680998.shtml

สนข. People.cn.

http://jx.people.com.cn/n2/2019/1025/c186330-33470979.html

กรมการพาณิชย์มณฑลเจียงซี

http://swt.jiangxi.gov.cn/zwgk/tjsj/zhl/202002/t20200218_779652.htm

http://swt.jiangxi.gov.cn/zwgk/tjsj/lywz/202002/t20200225_780518.htm

กรมการสำรวจสถิติมณฑลเจียงซี

http://tjj.jiangxi.gov.cn/id_8a84cc836ee526b7016fc609ba1c651a/news.shtml

กรมศุลกากรมณฑลเจียงซี

http://nanchang.customs.gov.cn/nanchang_customs/496836/496842/496844/2844706/index.html

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม