สถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลเจียงซี และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

 

 1. สถานการณ์การลงทุนของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2563
  • แม้ว่ามณฑลฝูเจี้ยนจะได้รับผลกระทบทางด้านการค้าจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ในด้านการลงทุนจากต่างประเทศกลับเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศเท่ากับ 1.39 หมื่นล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ นครฝูโจวซึ่งเป็นนครเอกของมณฑลและเมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองนำร่องสำคัญที่รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนมุ่งผลักดันให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนครฝูโจวมีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศเท่ากับ 2.15 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2) และเมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศเท่ากับ 7.53 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4)
  • ภาคอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการบริการเชิงพาณิชย์ มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 7.16 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 61) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.2 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศของทั้งมณฑล บริษัทขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสาขาดังกล่าวร่วมกับต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทด้านเทคโนโลยี Meitu และบริษัทด้านเทคโนโลยี Pupu และ (2) อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 6.76 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3) ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 14 ล้านหยวน (ลดลงร้อยละ 5)
  • ความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจรายใหญ่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในมณฑลฝูเจี้ยน ตัวอย่างสำคัญ ได้แก่ (1) โครงการของบริษัท Billion Industrial Holdings Limited (วิสาหกิจฝูเจี้ยนประกอบธุรกิจด้านการผลิตวัตถุดิบเสื้อผ้า รองเท้า และผ้าโพลี เอสเตอร์ เส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่ของจีน กำลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 2.83 ล้านตัน) สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากฮ่องกง 9.68 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ) 46.8 (2) โครงการของกลุ่มบริษัทอาหาร Yinlu (วิสาหกิจเซี่ยเหมินผลิตอาหารกระป๋องและเครื่องดื่มรายใหญ่ของจีน มีกำลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 6 ล้านตัน) สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากยุโรป 1.71 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3) นอกจากนี้ ฝูเจี้ยนยังมีมูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.2 และมูลค่าการลงทุนจากสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2
  • เมืองเซี่ยเหมินมีบทบาทสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับต่างประเทศ โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 สามารถดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจต่างชาติรายใหม่เพิ่มขึ้น 301 แห่ง มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศตามสัญญาเท่ากับ 1.16 หมื่นล้านหยวน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.8) และมีมูลค่าการลงทุนจริงกว่า 7.53 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4) การลงทุนจากต่างประเทศในเมืองเซี่ยเหมินครองสัดส่วนร้อยละ 53.8 ของมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศของทั้งมณฑลฝูเจี้ยน สูงเป็นอันดับ 1 ของมณฑล ขณะที่ในด้านการค้า เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศเท่ากับ 1.95 แสนล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1) สูงเป็นอันดับ 1 ของมณฑลเช่นเดียวกัน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้า 9.83 หมื่นล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ7) และมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 9.71 หมื่นล้านหยวน (ลดลงร้อยละ 8.3)
 2. สถานการณ์การค้าของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2563
  • เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้อัตราการขยายตัวด้านการค้ากับต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยนติดลบ โดยมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศเท่ากับ 85 แสนล้านหยวน (ลดลงร้อยละ 5.2) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้า 1.61 แสนล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6) และมูลค่าการส่งออก 2.24 แสนล้านหยวน (ลดลงร้อยละ 11.7) นอกจากนั้น สถานการณ์ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งของมณฑลฝูเจี้ยน โดยปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 347 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 7) ขณะที่ปริมาณการขนส่งพัสดุไปรษณีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2
  • ท่าเรือทั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีการฟื้นฟูการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือของมณฑลฝูเจี้ยนเท่ากับ 175 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 4.8 แต่ยังคงมีปริมาณสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ) โดยเป็นขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 73.83 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 2.2) และขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 5.06 ล้านตู้มาตรฐาน (ลดลงร้อยละ 9.1 ปริมาณสูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศ)
  • สำหรับสถานการณ์การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือที่สำคัญของมณฑลฝูเจี้ยนมีปริมาณเพิ่มขึ้นในภาพรวม ได้แก่ ท่าเรือนครฝูโจว ปริมาณการขนส่งสินค้าเท่ากับ 66.52 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6) และมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 1.02 ล้านตู้มาตรฐาน (ลดลงร้อยละ 7.8) ท่าเรือเซี่ยเหมิน ปริมาณการขนส่งสินค้าเท่ากับ 58.6 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8) และมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 3.37 ล้านตู้มาตรฐาน (ลดลงร้อยละ 8.3) ท่าเรือเฉวียนโจว ปริมาณการขนส่งสินค้าเท่ากับ 19.11 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 21.75) และมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 659,100 ตู้มาตรฐาน (ลดลงร้อยละ 14.9) ท่าเรือเหมยโจว ปริมาณการขนส่งสินค้าเท่ากับ 30.58 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6)
  • ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 การขนส่งสินค้าโดยรถไฟเส้นทางเมืองเซี่ยเหมิน-ยุโรป กลายเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา การขนส่งสินค้าโดยรถไฟเส้นทางเมืองเซี่ยเหมิน-ยุโรปมีมูลค่าทะลุ 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนเป็นครั้งแรก โดยมีการเดินรถไฟรวม 33 เที่ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7) ขนส่งตู้สินค้า 2,958 ตู้มาตรฐาน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.3) รวมปริมาณสินค้าเท่ากับ 15,800 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 222.1) มูลค่าสินค้าเท่ากับ 113 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 152.6) นอกจากนี้ ศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมมือกับศุลกากรเมืองอุรุมชีของเขตปกครองตนเองซินเจียงในการเพิ่มสถานที่พักรอและบรรจุสินค้าก่อนนำขนขึ้นรถไฟชั่วคราวเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินยังเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่อื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อไปถึงยุโรป เช่น เส้นทางเซี่ยเหมิน-ซีอาน-ทาชเคนต์ เพื่อขนส่งผ้าอ้อมเด็กทารก เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องจักรกล โดยเส้นทางดังกล่าวช่วยประหยัดเวลาการขนส่งได้มากกว่า 3 วันเมื่อเทียบกับการขนส่งแบบเดิม นอกจากนั้น เส้นทางรถไฟเมืองเซี่ยเหมิน-ยุโรปปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวเดินรถไฟจากสัปดาห์ละ 6 เที่ยว เป็นสัปดาห์ละ 9 เที่ยว และเพิ่มจำนวนตู้โดยสารรถไฟต่อขบวนจาก 38 ตู้ เป็น 50 ตู้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 รถไฟเส้นทางเซี่ยเหมิน-ยุโรปมียอดสะสมปริมาณการขนส่งตู้สินค้าทั้งหมด 9,094 ตู้มาตรฐาน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 143) มูลค่าสินค้าเท่ากับ 359 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 157) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

รถไฟเส้นทางโยโกฮามา-เซี่ยเหมิน-ดูสบูร์ก                                                     รถไฟเส้นทางโนโวซีบีรสค์-เซี่ยเหมิน-โฮจิมินห์

 1. นโยบายส่งเสริมและฟื้นฟูการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยน
  • เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 รัฐบาลฝูเจี้ยนออกนโยบายส่งเสริมการรักษาความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 43 ประการ โดยมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับวิสาหกิจในการประกอบธุรกิจด้านการค้ากับต่างประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
   • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต+5G เพื่อจัด “งานชักจูงการลงทุนทางออนไลน์” “งานลงนามสัญญาออนไลน์” “การบริการทางออนไลน์” และ “การฝึกอบรมทางออนไลน์” เป็นต้น โดยในเดือน เม.ย. 2563 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนได้จัด “พิธีลงนามสัญญาออนไลน์” สำหรับโครงการการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด 59 รายการ มีมูลค่าการลงทุนตามสัญญาเท่ากับ 7.32 หมื่นล้านหยวน

“พิธีลงนามสัญญาบนออนไลน์” ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลเมืองเซี่ยเหมิน

   • ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีนร่วมมือกับรัฐบาลฝูเจี้ยนจัดตั้งกองทุนวงเงิน 6 หมื่นล้านหยวน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่วิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับต่างประเทศ
   • สนับสนุนการรักษาความมีเสถียรภาพทางการตลาด ศุลกากรนครฝูโจวออกนโยบาย “คืนภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ” โดยจนถึงเดือน พ.ค. 2563 ศุลกากรนครฝูโจวได้คืนภาษีสินค้ากลุ่มแรกที่ยอดรวมมูลค่าสินค้ากว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่วิสาหกิจจำนวน 108 ล้านหยวนแล้วเสร็จ ขณะที่ปัจจุบัน ศุลกากรนครฝูโจวอยู่ระหว่างดำเนินการคืนภาษีสินค้ากลุ่มที่ 2 ที่มียอดรวมมูลค่าสินค้ากว่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
 1. สถานการณ์การค้าของมณฑลเจียงซีในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ปี 2563
  • การค้ากับต่างประเทศของมณฑลเจียงซีขยายตัวในอัตราสูง โดยมีมูลค่าเท่ากับ 1.22 แสนล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้า 8.65 หมื่นล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1) และมูลค่าการนำเข้าสินค้า 3.59 หมื่นล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9) ภูมิภาค/ประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับเจียงซีสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน (2.16 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4) ยุโรป (1.31 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6) สหรัฐฯ (1.28 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7) ลาตินอเมริกา (1.11 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7) เกาหลีใต้ (1.03 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8) ขณะที่มูลค่าการค้ากับไทยเท่ากับ 2.71 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1) โดยมูลค่าการส่งออกจากเจียงซีไปยังไทยเท่ากับ 2.37 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6) และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยเท่ากับ 334 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5)
  • สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของมณฑลเจียงซีค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดี โดยการขนส่งสินค้าทางเรือมีมูลค่าเท่ากับ 4 หมื่นล้านหยวน (ลดลงร้อยละ 0.4) การขนส่งสินค้าทางบกมีมูลค่าเท่ากับ 3.43 หมื่นล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.2) การขนส่งสินค้าทางอากาศมีมูลค่าเท่ากับ 1.3 หมื่นล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.7) การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีมูลค่าเท่ากับ 1 พันล้านหยวน (ลดลงร้อยละ 13.8) การขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์มีมูลค่าเท่ากับ 106 ล้านหยวน (ลดลงร้อยละ 48.7)
  • สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของมณฑลเจียงซี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า (75 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.7) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง (2.92 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.5) โทรศัพท์มือถือ(5.96 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 462.9) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (4.51 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.4) เสื้อผ้า (3.75 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 30.1) ผลิตภัณฑ์พลาสติก (3.64 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (3.25 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 29.4) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (2.83 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9) แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ (2.78 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 29.7) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (2.47 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4) สินค้านำเข้า 10 อันดับแรกของมณฑลเจียงซี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า (1.9 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.3) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง (1.58 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.4) วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit) (1.13 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.4) วัสดุทองแดง (3.92 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5) แร่ทองแดง (3.79 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2) แร่เหล็ก (1.85 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6) เยื่อกระดาษ (1.18 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 5.0) เครื่องประกอบไฟฟ้า (988 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (533 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.2) จอ LED (527 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8)
  • ในช่วง 4 เดือนแรก อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของมณฑลเจียงซีในภาพรวมหดตัว โดยการขนส่งสินค้าทางบกมีปริมาณ 354 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 6.2) การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณ 13.52 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 18.4) การขนส่งสินค้าทางน้ำมีปริมาณ 27.75 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 10.2) และการขนส่งสินค้าทางอากาศมีปริมาณ 40,600 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7) ท่าอากาศยานในมณฑลเจียงซีขนส่งจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 2.66 ล้านคน (ลดลงร้อยละ 56.8) โดยท่าอากาศยานนานาชาติชางเป่ยขนส่งผู้โดยสารจำนวน 2.02 ล้านคน (ลดลงร้อยละ 57) และขนส่งสินค้าจำนวน 39,600 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5) ขณะที่อุตสาหกรรมบริการไปรษณีย์ของมณฑลเจียงซีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดส่งพัสดุจำนวนกว่า 229 ล้านชิ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) มีรายได้กว่า 2.77 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7) โดยในจำนวนนี้ การขนส่งทางไปรษณีย์ระหว่างมาเก๊า ฮ่องกงและไต้หวัน และไปรษณีย์ระหว่างประเทศมีปริมาณรวมกว่า 2.39 ล้านชิ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.1)
 2. สถานการณ์การลงทุนของมณฑลเจียงซีในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ปี 2563
  • แม้ว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของมณฑลเจียงซีมีแนวโน้มที่ดี โดยสามารถดึงดูดโครงการการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด 1,769 รายการ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6) และมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 3.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6) สำหรับภาคอุตสาหกรรมของเจียงซีที่มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นและมีความได้เปรียบของมณฑลเจียงซี
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางเซินเจิ้น-ก้านโจว-ยุโรป ออกเดินรถเป็นครั้งแรกจากเมืองเซินเจิ้นผ่านเมืองก้านโจว มณฑลเจียงซี เพื่อส่งออกสินค้าไปยังยุโรป โดยโครงการรถไฟเซินเจิ้น-ก้านโจว-ยุโรป เป็นแผนงานสำคัญด้านการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนโครงการการก่อสร้าง “เขตนำร่องการพัฒนาสังคมนิยมเมืองเซินเจิ้น” และ “เขตทดลองเศรษฐกิจเพื่อเปิดดินแดนไม่ติดทะเลของมณฑลเจียงซี” ตามนโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ มณฑลเจียงซีเป็นมณฑลที่ 3 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจีนให้จัดตั้งเขตทดลองเศรษฐกิจแบบเปิดแลนด์ล็อก ต่อจากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย (ปี 2555) และมณฑลกุ้ยโจว (ปี 2559) โดยมณฑลเจียงซียังมีแผนที่จะเข้าร่วมในแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area (GBA) และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง โดยขณะนี้ รัฐบาลเจียงซีอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางก้านโจว-เซินเจิ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 หรือต้นปี 2564 เมื่อเปิดใช้งานแล้ว รถไฟความเร็วสูงเส้นทางก้านโจว- เซินเจิ้น จะร่นระยะเวลาในการเดินทางจาก 6 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 2 ชั่วโมง

รถไฟเส้นทางขนส่งสินค้า เซินเจิ้น-ก้านโจว-ยุโรป

รถไฟความเร็วสูงเส้นทางก้านโจว-เซินเจิ้น

 

********

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

เว็บไซต์ รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยน

http://www.fujian.gov.cn/xw/fjyw/256305/t25630515_5265621.htm

http://gxt.fujian.gov.cn/xw/ztjj/rmzt/mqzs/zsdt/256305/t25630521_5271016.htm

http://www.fujian.gov.cn/xw/fjyw/256304/t25630429_5256721.htm

http://gxt.fujian.gov.cn/xw/tpxw/256305/t25630520_5270289.htm

สนง. สถิติมณฑลฝูเจี้ยน http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/fdckfhxs/256305/t25630518_5266897.htm

http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/jjyxqk/256305/t25630521_5271052.htm

ท่าเรือเฉวียนโจว http://jtyst.fujian.gov.cn/qzg/xxgk/tzgg/256305/t25630512_5263708.html

ท่าเรือเหมยโจว http://jtyst.fujian.gov.cn/qzg/xxgk/tzgg/256305/t25630512_5263708.html

Shaanxi Belt and Road Portal http://snydyl.shaanxi.gov.cn/article/37968.html

สนข. มณฑลฝูเจี้ยน http://news.fznews.com.cn/dsxw/25630523/5ec9381e9da06.shtml

กรมการคมนาคมขนส่งมณฑลฝูเจี้ยน

http://jtyst.fujian.gov.cn/zwgk/tjxx/tjsj/256305/t25630515_5265991.htm

http://jtyst.fujian.gov.cn/fjgh/xxgk_1030/dhyw/mtbd/snghdt/256305/t25630512_141716.htm

ศุลกากรมณฑลเจียงซี

http://nanchang.customs.gov.cn/nanchang_customs/496856/fdzdgknr99/hgtj16/index.html

http://tjj.jiangxi.gov.cn/id_8a84cc8371f887800172164c17655d4f/news.shtml

http://tjj.jiangxi.gov.cn/id_8a84cc83723645a401724ae1f3af7a31/news.shtml

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม