รายงานสภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 2563 ของมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซี

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563
  • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการการผลิต การอุปโภคบริโภค และการลงทุนของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงไตรมาสแรกปี 2563      ค่อนข้างหนัก แต่หากมองในภาพรวมของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ถือว่ามณฑลฝูเจี้ยนยังสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี
  • ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มณฑลฝูเจี้ยนมีมูลค่า GDP ประมาณ 8.99 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นมูลค่าด้านการผลิตขั้นปฐมภูมิประมาณ 4.44 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มูลค่าด้านการผลิตขั้นทุติยภูมิ 4 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.8 มูลค่าด้านการผลิตขั้นตติยภูมิ 4.55 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 2 มูลค่าการผลิตในภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมงรวมประมาณ  8.29 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
  • มณฑลฝูเจี้ยนมีรายได้ภาครัฐ 1.33 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 7 รายจ่ายภาครัฐ 1.3 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 5.2 ขณะที่รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงของชาวเมืองในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 คิดเป็น 13,777 หยวน ลดลงร้อยละ 2 และรายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 4,888 หยวน ลดลงร้อยละ 9.1 มูลค่าเงินฝากของสถาบันการเงิน 5.32 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 มูลค่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 5.56 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4
  • ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 อุตสาหกรรมการผลิตของมณฑลฝูเจี้ยน 31 ประเภทจากทั้งหมด 38 ประเภท มีมูลค่าการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรทั่วไป การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ วัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง การผลิตเครื่องดื่มและใบชา เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า และการบุกเบิกถ่านหิน เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปริมาณการผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า ปริมาณการผลิตเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 3.2 เท่า และปริมาณการผลิตวัตถุดิบเส้นใย (ผ้าไม่ทอ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.3 ขณะที่มูลค่าเพิ่มของการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 6.8 มูลค่าการจำหน่ายในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 9.6 โดยมูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 11.2
  • ภาคการลงทุน ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 16.9 โดยแบ่งเป็นการลงทุนในภาคโครงสร้างพื้นฐานลดลงร้อยละ 21.2 การลงทุนในภาคการผลิตลดลงร้อยละ 17.9 และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 13.3 ขณะที่มูลค่าการจำหน่ายบ้านพักเท่ากับ 1.04 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 30.8 การลงทุนในภาคการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 การลงทุนในภาคสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และการลงทุนในภาคการผลิตยาและการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 หากพิจารณาในแง่ประเภทอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคการผลิตขั้นปฐมภูมิลดลงร้อยละ 31.8 การลงทุนในภาคการผลิตขั้นทุติยภูมิลดลงร้อยละ 16.7 และการลงทุนในภาคการผลิตขั้นตติยภูมิลดลงร้อยละ 16.6 ขณะที่การลงทุนของวิสาหกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงร้อยละ 17.5 การลงทุนจากวิสาหกิจฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันลดลงร้อยละ 32.9 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าการลงทุนจากวิสาหกิจต่างชาติที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 1.13 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยวิสาหกิจต่างชาติลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง บริการ การแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องจักรกล พลังงาน วัสดุใหม่ ดิจิทัล และระบบ 5G เป็นหลัก โดยมูลค่าการลงทุนตามสัญญาจากฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 9.6 เท่า มูลค่าการลงทุนตามสัญญาจากเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า และมูลค่าการลงทุนตามสัญญาจากอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 ขณะที่นครฝูโจวมีมูลค่าการลงทุนจริงจากวิสาหกิจต่างชาติเท่ากับ 1.97 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และเมืองเซี่ยเหมินดึงดูดวิสาหกิจต่างชาติใหม่ 222 แห่ง มีมูลค่าการลงทุนจริงจากวิสาหกิจต่างชาติเท่ากับ 5.97 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1
  • การใช้จ่ายของชาวฝูเจี้ยน ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเท่ากับ 4.11 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.5 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตเมือง 3.55 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 13 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตชนบท 5.64 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.1 ขณะที่มูลค่ารายได้ในอุตสาหกรรมอาหาร 3.72 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 23.7 และมูลค่าการขายปลีกสินค้า 3.74 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.1
  • การค้ากับต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสแรกปี 2020 มณฑลฝูเจี้ยนมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศเท่ากับ 2.87 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.6 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 1.65 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10.3 และมูลค่าการนำเข้า 1.22 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
  • การคมนาคมขนส่ง ในช่วง ม.ค.-ก.พ. 2563 มณฑลฝูเจี้ยนมีการขนส่งปริมาณสินค้าทั้งหมดกว่า 124 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 20.9 ขณะที่ท่าเรือ               ของมณฑลฝูเจี้ยนมีการขนส่งปริมาณสินค้าทั้งหมดกว่า 79.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.9 ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 2.26 ล้านตู้มาตรฐาน ลดลงร้อยละ 11.2
 2. มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ การค้า และการลงทุนของมณฑลฝูเจี้ยน
  • ยกเว้นการเก็บภาษีรถยนต์และเรือ (Vehicle and Vessel Tax) ประจำปี 2563 สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข โลจิสติกส์ขนส่ง ไปรษณีย์ การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม ลดค่าสวัสดิการสังคมครึ่งหนึ่งในส่วนที่วิสาหกิจต้องจ่ายให้พนักงาน โดยมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนเริ่มตั้งแต่ ก.พ. 2563
  • จัดตั้งกองทุนรางวัล 800,000 หยวนต่อเที่ยวให้กับวิสาหกิจที่เปิดเส้นทางการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ (เส้นทางการขนส่งฯ อย่างน้อยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 เที่ยว) และสนับสนุนวิสาหกิจก่อสร้างและเช่าพื้นที่คลังสินค้าในสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียนเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขนส่ง
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนร่วมมือกับรัฐบาลฝูเจี้ยนจัดตั้งกองทุนปล่อยสินเชื่อวงเงิน 4 หมื่นล้านหยวน เพื่อรักษาความมั่นคงทางการค้ากับต่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยน
  • สำหรับวิสาหกิจทุนต่างชาติที่มีมูลค่าการลงทุนสะสมถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน 2 ปีนับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รัฐบาลจะมอบเงินรางวัลร้อยละ 1 ของมูลค่าการลงทุนให้แก่วิสาหกิจต่างชาติดังกล่าว โดยมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านหยวน และสำหรับวิสาหกิจทุนต่างชาติที่มีมูลค่าการลงทุนสะสมถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐภายในครึ่งแรกปี 2563 รัฐบาลจะมอบเงินรางวัลร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการลงทุนให้แก่วิสาหกิจต่างชาตินั้น
  • สำหรับวิสาหกิจประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 50 ล้านหยวนในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (สำหรับเมืองซานหมิง หนานผิง หลงเหยียน และผิงถาน มากกว่า 30 ล้านหยวนในช่วงไตรมาสที่ 2) และอัตรามูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 รัฐบาลจะลดค่าไฟฟ้า 0.05 หยวนต่อยูนิต ให้กับวิสาหกิจตามไตรมาสนั้น สำหรับเมืองที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดติด 3 อันดับแรกในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 ของมณฑลฝูเจี้ยน รัฐบาลจัดตั้งกองทุนเงินรางวัล 5 ล้านหยวน 3 ล้านหยวน และ 2 ล้านหยวนให้เมืองนั้น ๆ ตามลำดับ
  • สำหรับวิสาหกิจที่ไม่ได้ปลดพนักงานและปลดพนักงานจำนวนน้อย รัฐบาลจะคืนเงินร้อยละ 50 ของเงินประกันการตกงานที่ชำระในปี 2562 ให้กับวิสาหกิจดังกล่าว
  • รัฐบาลตั้งเป้าหมายจัดตั้งกองทุน “เงินกู้ทางเทคโนโลยี” ทั้งหมด 5 พันล้านหยวนภายในปี 2563 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19
 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมินจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563
  • ภาพรวมเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมิน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่า GDP ประมาณ 1.32 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นมูลค่าด้านการผลิตขั้นปฐมภูมิประมาณ 508 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 มูลค่าด้านการผลิตขั้นทุติยภูมิ 4.76 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 7 มูลค่าด้านการผลิตขั้นตติยภูมิ 8.36 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 0.5
  • เมืองเซี่ยเหมินมีรายได้ภาครัฐ 3.89 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 2 รายจ่ายภาครัฐ 2.71 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 ขณะที่รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงของชาวเมืองในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 คิดเป็น 17,411 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และรายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 7,095 หยวน ลดลงร้อยละ 3.8 มูลค่าเงินฝากของสถาบันการเงิน 1.17 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 มูลค่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 1.14 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 ขณะที่มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเท่ากับ 5.28 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.9
  • มูลค่าเพิ่มของการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 3.87 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.2 และมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 19.7 โดยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 1.63 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 21.7
  • การค้ากับต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศเท่ากับ 1.44 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 7.06 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.8 และมูลค่าการนำเข้า 7.36 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ขณะที่เซี่ยเหมินดึงดูดโครงการการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด 222 รายการ มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศตามสัญญากว่า 6.75 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 และมูลค่าการลงทุนจริงกว่า 5.97 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1
  • การคมนาคมขนส่ง ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 เมืองเซี่ยเหมินมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านท่าเรือ เซี่ยเหมินกว่า 2.52 ล้านตู้มาตรฐาน ลดลงร้อยละ 6.5 รวมขนส่งปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินกว่า 43.3 ล้านตู้มาตรฐาน ลดลงร้อยละ 13.8

รถไฟใต้ดินสาย 3 ของเมืองเซี่ยเหมินเริ่มฟื้นฟูการก่อสร้าง โดยตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2563

 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563
  • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ได้แก่ มณฑลเจียงซีมีมูลค่า GDP ประมาณ 5.34 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นมูลค่าด้านการผลิตขั้นปฐมภูมิประมาณ 3.45 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 0.5 มูลค่าด้านการผลิตขั้นทุติยภูมิ 2.19 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6.7 มูลค่าด้านการผลิตขั้นตติยภูมิ 2.79 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ มีมูลค่าการผลิตในภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมงรวมประมาณ  6.24 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2
  • มณฑลเจียงซีมีรายได้ภาครัฐเท่ากับ 19 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 4.5 รายจ่ายภาครัฐ 1.68 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 5.1 แต่รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงของชาวเมืองในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 คิดเป็น 9,717 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และรายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 4,111 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 มูลค่าเงินฝากของสถาบันการเงิน 4.18 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 มูลค่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 3.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ขณะที่มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเท่ากับ 1.8 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.9 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตเมือง 1.54 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.3 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของเขตชนบท 2.61 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10 ขณะที่มูลค่ารายได้ในอุตสาหกรรมอาหาร 1.84 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 28.6 และมูลค่าการขายปลีกสินค้า 1.62 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 9.6
  • ภาคการลงทุน ในช่วงไตรมาสแรกปี2563 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 4.3 โดยแบ่งเป็นการลงทุนในภาคโครงสร้างพื้นฐานลดลงร้อยละ 10.1 การลงทุนในภาคการผลิตลดลงร้อยละ 7 และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 3.8 ขณะที่มูลค่าการจำหน่ายบ้านพักเท่ากับ 6.68 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 5.6 หากพิจารณาในแง่ประเภทอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคการผลิตขั้นปฐมภูมิลดลงร้อยละ 40.5 การลงทุนในภาคการผลิตขั้นทุติยภูมิลดลงร้อยละ 7.1 และการลงทุนในภาคการผลิตขั้นตติยภูมิลดลงร้อยละ 3.3 ขณะที่การลงทุนจากวิสาหกิจฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ลดลงร้อยละ 11.4
  • ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 มูลค่าเพิ่มของการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่ากับ 36 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 7.7 โดยแบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่มีมูลค่ารายได้ 2.31 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3.6 วิสาหกิจขนาดกลางมีมูลค่ารายได้ 1.36 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.1 วิสาหกิจขนาดเล็กมีมูลค่ารายได้ 2.69 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.8 สำหรับอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากที่สุด ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร (ติดลบร้อยละ 30) การขายส่งและขายปลีก (ติดลบร้อยละ 13.7) การคมนาคมขนส่ง (ติดลบร้อยละ 13) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ติดลบร้อยละ 9.9) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมของเจียงซีที่เริ่มมีการเติบโตและฟื้นฟูการผลิตอย่างต่อเนื่องภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19  ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (บวกร้อยละ 24.1) ยาแพทย์แผนจีน (บวกร้อยละ 3.9) เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber บวกร้อยละ 1.4) วัสดุทองแดง (บวกร้อยละ 8.1) ขณะที่การผลิตหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เติบโตอย่างรวดเร็ว
  • การคมนาคมขนส่ง ในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 มณฑลเจียงซีมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านท่าเรือ เซี่ย เหมินกว่า 2.52 ล้านตู้มาตรฐาน ลดลงร้อยละ 6.5 รวมขนส่งปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินกว่า 43.3 ล้านตู้มาตรฐาน ลดลงร้อยละ 13.8 ท่าอากาศยาน 6 แห่งของมณฑลเจียงซีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 16 ล้านครั้ง ลดลงร้อยละ 53.7 แต่การขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานของเจียงซีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้ากว่า 29,500 ตัน
  • มณฑลเจียงซีมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศเท่ากับ 8.62 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นทางการค้ากับต่างประเทศสูงสุดอันดับ 1 ของจีน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 93 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นทางการส่งออกสูงสุดติดอันดับ 1 ของจีน และมูลค่าการนำเข้า 2.69 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 ประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับเจียงซีสูงสุดติดอันดับต้น ๆ ได้แก่ อาเซียน (เท่ากับ 1.26 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2) ละตินอเมริกา (9.02 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7) สหรัฐอเมริกา (เท่ากับ 8.12 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6) และยุโรป (เท่ากับ 7.03 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 7.2) ขณะที่มูลค่าการค้ากับไทยเท่ากับ 1.76 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 โดยมูลค่าการส่งออกจากเจียงซีไปยังไทยเท่ากับ 1.53 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยเท่ากับ 233 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกของมณฑลเจียงซี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (97.74 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 48.4) ผลิตภัณฑ์แร่ทังสเตน (146 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 52.2) และเหล็กกล้า (899 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 35.5) สินค้านำเข้าที่มีมูลค่าลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกของมณฑลเจียงซี ได้แก่ วัตถุดิบไม้ (30.44 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 54.6) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (180 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 43.4) โพลีซิลิคอน (Polysilicon) (77.9 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 37.8)
  • ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2563 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลเจียงซีได้ออกนโยบายส่งเสริมการสนับสนุนวิสาหกิจภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรัฐบาลเจียงซีมียอดสะสมการปล่อยเงินกู้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่วิสาหกิจเท่ากับ 3.18 หมื่นล้านหยวน ช่วยวิสาหกิจลดต้นทุนเท่ากับ 3.6 หมื่นล้านหยวน และช่วยลดภาษีรายได้นิติบุคคลของวิสาหกิจเท่ากับ 2.42 หมื่นล้านหยวน ลดการชำระค่าสวัสดิการสังคมของวิสาหกิจเท่ากับ 5.12 พันล้านหยวน และค่าเช่าพื้นที่ 290 ล้านหยวน ขณะที่ปล่อยเงินกู้แก่วิสาหกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบ 3.12 หมื่นล้านหยวน เงินกู้ที่เลื่อนเวลาชำระ 7.49 พันล้านหยวน และภาษีที่เลื่อนเวลาชำระ 140 ล้านหยวน

*********

 

 

อ้างอิง เว็บไซต์สำนักงานสถิติมณฑลฝูเจี้ยน

http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/zcjd/202004/t20200422_5252088.htm

http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/jjyxqk/202004/t20200422_5251917.htm

http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/jdsj/202004/t20200421_5251026.htm

สำนักงานสถิติเมืองเซี่ยเหมิน

http://tjj.xm.gov.cn/tjzl/tjsj/jdsj/sjyb/202004/t20200426_2443226.htm

สำนักงานสถิติมณฑลเจียงซี

http://tjj.jiangxi.gov.cn/id_8a84cc836ee526b701719be030fb5c90/news.shtml

http://tjj.jiangxi.gov.cn/id_8a84cc836ee526b70171b54a978b1305/news.shtml

http://tjj.jiangxi.gov.cn/id_8a84cc836ee526b701719f7be1e76da5/news.shtml

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/03/content_5486214.htm

รัฐบาลมณฑลเจียงซี

http://www.jiangxi.gov.cn/art/2020/4/29/art_393_1766559.html

ศุลกากรมณฑลเจียงซี

http://nanchang.customs.gov.cn/nanchang_customs/496836/496842/496844/3006857/index.html

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม