ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงคิดค้นสารเคลือบผิวชนิดโพลิเมอร์ยับยั้งไวรัสโควิด-๑๙ ร้อยละ ๙๙.๙

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ขยายตัวไปสู่ทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกว่า ๒.๔ แสนคน และมีผู้เสียชีวิตกว่า ๑ หมื่นคน (ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓) เพิ่มขึ้นกว่า ๑ เท่าตัว ภายในเวลาเพียง ๑ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็น Pandemic หรือ ภาวะระบาดใหญ่ทั่วโลก โดยมีการติดต่อระหว่างคนสู่คนแพร่กระจายหลายประเทศในระดับพื้นที่กว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก
             

แหล่งที่มา: www.ust.hk

           ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จากการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือบุคคลที่ปนเปื้อนฝอยละอองของเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ติดเชื้อ รวมทั้งการหายใจฝอยละอองขนาดเล็กที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสฯ ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้ เชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวที่แตกต่างกันได้หลายชั่วโมงถึงหลายวัน ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและคุณสมบัติของพื้นผิวนั้น ๆ ซึ่งวิธีลดความเสี่ยงเบื้องต้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ คือ การรับประทานอาหารร้อน การใช้ช้อนกลาง การล้างมือสม่ำเสมอ ตลอดจนการใช้หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะหรือบริเวณที่มีผู้คนอยู่รวมกันจำนวนมากซึ่งเป็นจุดเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสฯ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ เช่นเดียวกัน
             ศาสตราจารย์หยาง จิง หลุน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ แผนกสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง พัฒนาสารเคลือบผิวชนิดโพลิเมอร์ต่อต้านจุลินทรีย์หรือ Multilevel Antimicrobial Polymer (MAP-1) ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสฯ ได้ร้อยละ ๙๙.๙ และมีฤทธิ์การทำงานถึง ๙๐ วัน ตั้งแต่ทำการเคลือบสาร รวมทั้งผ่านมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการฆ่าเชื้อจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน โดยได้รับการยืนยันว่า สารเคลือบผิวดังกล่าวปลอดสารพิษ มีความปลอดภัยต่อผิวหนัง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าสารเคลือบชนิดนี้สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ คำความสะอาดวัสดุกรองสำหรับเครื่องฟอกอากาศ รวมทั้งเสื้อผ้าและหน้ากากอนามัยสำหรับการผ่าตัด เป็นต้น
               สารเคลือบผิวดังกล่าวมีฤทธิ์ในการต่อต้านยับยั้งจุลินทรีย์ซึ่งเป็นต้นเหตุของการระบาดของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย  และโรคติดต่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศาสตราจารย์หยาง ได้เริ่มจากการนำสารเคลือบผิวชนิดนี้ทดลองกับเชื้อไวรัสคาลิซิในแมว ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แต่กำจัดได้ยากกว่า ซึ่งพบว่า สารเคลือบผิวดังกล่าวสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสคาลิซิในแมว ได้ถึงร้อยละ ๙๙.๙ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งนี้ คณะวิจัยจึงเริ่มนำไปทดสอบ ณ สถานที่จริง โดยเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเกาลูน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐบาลฮ่องกงที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยนำสารเคลือบดังกล่าวเคลือบบนผืนม่านกั้นต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และจากผลการทดสอบตลอดระยะเวลา ๗ เดือน พบว่า สารเคลือบชนิด โพลิเมอร์นี้สามารถยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาได้ถึงร้อยละ ๙๘.๗ ต่อมา คณะวิจัยได้นำสารเคลือบตัวเดิมทดลองใช้กับชุดเครื่องนอนในสถานพยาบาลและที่พักผู้ป่วยระยะยาว จากการศึกษาและทดลองตลอดระยะเวลา ๖ เดือน พบว่า เชื้อแบคทีเรียที่เกาะติดชุดเครื่องนอนลดลงร้อยละ ๙๕.๘ และภายหลังจากความสำเร็จในการทดสอบดังกล่าว คณะวิจัยได้ร่วมมือกับการประปาและระบายน้ำฮ่องกง โดยนำสารเคลือบดังกล่าวเคลือบผิววัสดุท่อน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อทดสอบการปนเปื้อนและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์

 

     แหล่งที่มา: www.hk01.com

            นอกจากนี้ คณะวิจัยได้นำสารเคลือบชนิดโพลิเมอร์นี้ใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมในการยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ณ สถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และโรงเรียนในฮ่องกงกว่า ๗๐ แห่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้า โบสถ์ และศูนย์ฝึกกีฬา นอกจากนี้ ได้บริจาคตัวกรองอากาศที่ผ่านการเคลือบสารชนิดโพลิเมอร์ยับยั้งไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับโรงพยาบาลหั่วเฉินชาน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินพิเศษเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ที่รองรับเฉพาะผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

แหล่งที่มา: www.hk01.com

           ศาสตราจารย์หยาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสารเคลือบชนิดโพลิเมอร์ยับยั้งไวรัสโควิด-๑๙ ผ่าน  บริษัท Germagic Biotechemical Technology (HK) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ศาสตราจารย์หยาง ร่วมจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้ใช้สารเคลือบชนิดโพลิเมอร์ดังกล่าวให้บริการแล้วทั้งในฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 เรียบเรียงโดย
 นางสาวเทิดขวัญ แผ้วสว่าง
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ เมืองฮ่องกง
แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.ust.hk/zh-hans/news/research-and-innovation
https://www.hk01.com/%E8%A6%AA%E5%AD%90/443984/
Paewsawang Therdkhwan

Paewsawang Therdkhwan

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เกาะฮ่องกง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม