มณฑลฝูเจี้ยนกับการก้าวสู่ความเป็นมณฑล 5G ชั้นนำของจีน

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

 

 1. ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลฝูเจี้ยน
 • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเร่งติดตั้งระบบ 5G ทั่วมณฑลฝูเจี้ยนเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค การให้บริการออนไลน์ของภาครัฐ รวมทั้งการฟื้นฟูการผลิตและการทำงานของวิสาหกิจ ทั้งนี้ นครฝูโจวได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองที่มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Government ดีเยี่ยมประจำปี 2019 ติดอันดับ 6 ของเมืองเอกทั่วประเทศ ขณะที่เมืองเซี่ยเหมินติดอันดับ 4 ของเมืองรองทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2018 นคร     ฝูโจวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นสถานที่จัดงาน Digital China Summit อย่างถาวร โดยงาน Digital China Summit จัดขึ้นที่นครฝูโจวเป็นครั้งแรกในปี 2018 งานประชุมดังกล่าวก่อให้เกิดการลงนามในโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดกว่า 400 รายการ และมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 3.6 แสนล้านหยวน
 • มณฑลฝูเจี้ยนเป็นหนึ่งในเขตนำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ ในปี 2019 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลฝูเจี้ยนเท่ากับ 1.7 ล้านล้านหยวน โดย     รัฐบาลฝูเจี้ยนออกมาตรการเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G และตั้งเป้าหมายมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2020 ให้ทะลุ 2 ล้านล้านหยวน เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการ 18 ข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดตั้งระบบ 5G และพัฒนาอุตสาหกรรม 5G ปัจจุบันมณฑลฝูเจี้ยนมีโครงการเศรษฐกิจดิจิทัลระดับมณฑลรวม 1,695 รายการ มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 1.32 ล้านล้านหยวน
 • ตามสถิติของสถาบันวิจัยการสื่อสารข้อมูลแห่งชาติ (China Academy of Information and Communications Technology) รายงานว่า ใน 6 เดือนแรกของปี 2019 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนเท่ากับ 16.4 ล้านล้านหยวน และในปี 2019 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลฝูเจี้ยนเท่ากับ 1.7 ล้านล้านหยวน มีอัตราส่วนร้อยละ 40.1 ของมูลค่า GDP ทั้งมณฑล ในปี 2018 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนเท่ากับ 31.3 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ครองสัดส่วนร้อยละ 34.8 ของมูลค่า GDP ทั่วประเทศ และสร้างงานทั้งหมดกว่า 191 ล้านตำแหน่ง ขณะที่มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล      ของมณฑลฝูเจี้ยนในปี 2018 เท่ากับ 1.42 ล้านล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศจีน รองจากกวางตุ้ง เจียงซู ซานตง เจ้อเจียง เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับ 2 ของจีน
 • ในปี 2019 ผู้ใช้งาน 4G ในประเทศจีนทั้งหมด 1.28 พันล้านคน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทะลุ 904 ล้านคน และอัตราผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 93 สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก และมูลค่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเท่ากับ 10.63 ล้านล้านหยวน ซึ่งจีนได้กลายเป็นตลาดอุปโภคบริโภคดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลกติดต่อกันมา 7 ปี โดยในปี 2019 จีนมีจำนวนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซมากกว่า 48 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.3 ขณะที่จากการจัดอันดับของสถาบันวิจัยการสื่อสารข้อมูลแห่งชาติประจำปี 2019 มณฑลฝูเจี้ยนมีดัชนีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรูปแบบใหม่สูงเป็นอันดับ 8 ของจีน รองจากปักกิ่ง กวางตุ้ง เจ้อเจียง เจียงซู ซานตง เซี่ยงไฮ้ และเหลียวหนิง

 

 1. นโยบายและแผนการส่งเสริมการพัฒนาระบบ 5G ของมณฑลฝูเจี้ยน
 • เมื่อเดือน ม.ค. 2020 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนเผยแพร่เอกสาร “ความเห็นว่าด้วยการเร่งรัดดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G” โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
  • เมื่อการคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างสถานี 5G ทั้งหมดกว่า 38,000 แห่งทั่วมณฑลฝูเจี้ยน โดยตั้งเป้าหมายก่อสร้างสถานี 5G จำนวน 20,000 แห่งภายในสิ้นปี 2020 และจำนวน 80,000 แห่งในสิ้นปี 2022 โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้งาน 5G มากกว่า 8 ล้านคน และอุตสาหกรรม 5G จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 3 พันล้านหยวนภายในสิ้นปี 2021 ทั้งนี้ พื้นที่ก่อสร้างสถานี 5G ที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ท่าอากาศยาน หน่วยงานภาครัฐ ย่านธุรกิจสำคัญ ศูนย์กลางการขนส่ง พื้นที่อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการประมง และอุตสาหกรรมโทรทัศน์และการกระจายเสียง    เป็นต้น ขณะเดียวกันส่งเสริมการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 5G และการผลิตผลิตภัณฑ์ 5G เช่น     ซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G และอุปกรณ์ VR/AR
  • ส่งเสริมวิสาหกิจในการดำเนินโครงการวิศวกรรมนำร่อง เช่น “5G+เครื่องบินไร้คนขับ” “5G+หุ่นยนต์” “5G+VR/AR” “5G+สื่อมวลชน” “5G+AI” เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ มหาสมุทรอัจฉริยะ การกระจายเสียงและโทรทัศน์อัจฉริยะ และท่าเรืออัจฉริยะของมณฑลฝูเจี้ยน โดยออกนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นการศึกษา วิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ของวิสาหกิจ เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวที่ทำรายได้สูงกว่า 40 ล้านหยวนต่อปี และ 100 ล้านหยวนต่อปีในครั้งแรก
  • ดึงดูดบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยี 5G เข้ามาให้พื้นที่ โดยเปิด “ช่องทางสีเขียว” และออกมาตรการอุดหนุนพิเศษแก่กลุ่มดังกล่าว เช่น สนับสนุนเงินทุนวิจัย เงินทุนรางวัล เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยและการรักษาพยาบาล การโยกย้ายทะเบียนบ้าน และการศึกษาบุตร เป็นต้น
 • รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนได้จัดทำแผนงบประมาณระยะ 5 ปี สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G เป็น (1) วงเงิน 1 หมื่นล้านหยวนสำหรับปี 2020 (2) วงเงิน 1.83 หมื่นล้านหยวน สำหรับปี 2021-2022 และ (3) วงเงิน 2.54 หมื่นล้านหยวน สำหรับปี 2023-2025 โดยมุ่งผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมก้าวหน้าต่าง ๆ อาทิ “5G+ถ่ายทอดสด 4K/8K” “5G+เทคโนโลยี Internet of Vehicle” “5G+การแพทย์อัจริยะ” “5G+กู้ภัยฉุกเฉิน” “5G+การศึกษา” และ “5G+การผลิตทางอุตสาหกรรม” เป็นต้น
 • ในปี 2020 รัฐบาลมีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลทั้งหมด 52 รายการ มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 7.29 หมื่นล้านหยวน โดยมูลค่าการลงทุนประจำปี 2020 เท่ากับ 2.86 หมื่นล้านหยวน และเมื่อเดือน เม.ย. 2020 กระทรวงการพาณิชย์จีนร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนประกาศรายชื่อ “ฐานการส่งออกบริการดิจิทัลแห่งชาติกลุ่มแรก” ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 12 แห่ง โดยนิคมอุตสาหกรรม Software Park เมืองเซี่ยเหมินเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมตามรายชื่อดังกล่าว ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในจีน เช่น Zhongguancun Science Park กรุงปักกิ่ง เขตการพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจเทียนจิน นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงต้าเหลียน และนิคมอุตสาหกรรม Pudong Software Park นครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น จนถึงสิ้นปี 2019 นิคมอุตสาหกรรม Software Park เมืองเซี่ยเหมินมีวิสาหกิจในพื้นที่มากกว่า 5,800 แห่ง บุคลากรทางซอฟต์แวร์กว่า 100,000 คน และในปี 2019 สร้างรายได้เป็นมูลค่าเท่ากับ 1.18 พันล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 33.3 ของมูลค่ารายได้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วมณฑล ปัจจุบันรัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินอยู่ระหว่างการขยายนิคมอุตสาหกรรม Software Park เมืองเซี่ยเหมินระยะที่ 3 บนพื้นที่ประมาณ 6,250 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 4.6 หมื่นล้านหยวน และมีกำหนดจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2021 โดยพื้นที่บางส่วนได้เปิดใช้งานและมีวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแห่งเข้ามาตั้งกิจการแล้ว อาทิ บริษัท China Mobile บริษัท China Telecom บริษัท Insights Value บริษัท Unisound และบริษัท ZKTeco Co., Ltd. จนถึง สิ้นเดือนกันยายน 2019 Software Park เมืองเซี่ยเหมินระยะที่ 3 มีวิสาหกิจในพื้นที่รวม 1,371 แห่ง และมีพนักงานกว่า 30,000 คน

นิคมอุตสาหกรรม Software Park เมืองเซี่ยเหมินระยะที่ 3

 • มณฑลฝูเจี้ยนให้ความสําคัญกับการก่อสร้างสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานใหม่ โดยในปี 2020 ตั้งเป้าหมายในการก่อสร้างสถานีชาร์ตแบตเตอรี่ฯ ให้ได้มากกว่า 7,000 แห่ง รวมมูลค่าการลงทุน 888 ล้านหยวน โดยบริษัท State Grid Fujian Electric Power Co., Ltd. ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวได้ก่อสร้างสถานีชาร์ตแบตเตอรี่ฯ แล้วกว่า 6,200 แห่ง และในปี 2020 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนมูลค่า 290 ล้านหยวนเพื่อสร้างสถานีชาร์ตแบตเตอรี่เพิ่มเติมอีก 2,500 แห่ง ขณะที่บริษัท Digital China ร่วมกับบริษัท Huawei ดำเนินโครงการประยุกต์ใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) ที่เขตจี๋เหมิยเมืองเซี่ยเหมิน มีมูลค่าการลงทุนกว่า 370 ล้านหยวน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบริการ Big Data Cluster Cloud Search และ Cloud Database เป็นต้น

 

 1. ตัวอย่างความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ของมณฑลฝูเจี้ยน
 • มณฑลฝูเจี้ยนประสบความสำเร็จในการผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะทางการเกษตรรุ่นแรกของมณฑล โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวใช้ระบบ 5G ในการลาดตระเวน เก็บตัวอย่าง ชาร์ตแบตเตอรี่ และหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และยังสามารถวินิจฉัยและประเมินคุณภาพความสุกดิบของพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งป้องกันและควบคุมศัตรูพืช และเก็บพืชผลโดยอัตโนมัติ ขณะที่กรมตำรวจนครฝูโจวเริ่มใช้หุ่นยนต์ตำรวจ 5G ลาดตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยหุ่นยนต์ตำรวจมีการติดตั้งระบบเชื่อมกับกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดในช่วงเวลากลางคืน และสามารถบันทึกและส่งภาพและข้อมูลแบบ real-time ไปยังระบบข้อมูลของสำนักงานตำรวจได้ นอกจากนี้ หุ่นยนต์ตำรวจดังกล่าวยังถูกพัฒนาให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานแบบ user-friendly เช่น การแจ้งเตือนสัญญาณไฟไหม้ การให้ข้อมูลและ ตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญา เป็นต้น

หุ่นยนต์ตำรวจลาดตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวในนครฝูโจว                                      หุ่นยนต์เกษตรลาดตระเวนที่เรือนกระจกเพาะปลูก

 

 • เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2020 เขตไห่ชางของเมืองเซี่ยเหมินก่อสร้างท่าเรืออัจริยะที่ใช้เทคโนโลยี “5G+การขับขี่โดยไร้คนขับ” เพื่อสนับสนุนการขนส่งในทุกมิติแห่งแรกของจีน โดยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไร้คนขับ ทำหน้าที่ลำเลียงและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือตามเส้นทางที่กำหนดโดยอัตโนมัติอย่างเป็นเรียบร้อยและแม่นยำโดยอาศัยระบบ 5G ภาพการทำงานของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไร้คนขับดังกล่าวจะถูกเชื่อมต่อกับห้องควบคุมแบบ real-time เพื่อควมคุมและตรวจสอบการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในแต่ละปี   มีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านท่าเรือไห่ชางของเมืองเซี่ยเหมินมากกว่า 2.6 ล้านตู้มาตรฐาน ซึ่งเทคโนโลยี “5G+การขับขี่โดยไร้คนขับ” นี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่าเรืออย่างมาก นอกจากนั้น การทำงานด้วยเทคโนโลยี 5G ยังช่วยให้ท่าเรืออัจริยะของเมืองเซี่ยเหมินลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีได้มากกว่าร้อยละ 20 และลดต้นทุนการขนส่งต่อปีมากกว่าร้อยละ 20

รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไร้คนขับลำเลียงตู้สินค้าโดยอัตโนมัติ ณ ท่าเรือไห่ชาง เมืองเซี่ยเหมิน

 

 • เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2020 รัฐบาลเมืองอู๋อี๋ซานร่วมมือกับบริษัท China Telecom ใช้เทคโนโลยี 5G ในการถ่ายทอดสดเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติโลก และนำเสนอผลงานการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของฝูเจี้ยน อาทิ สวนใบชาจิ่วหลงแห่งเมืองอู๋อี๋ซาน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นชาต้าหงเผาแม่พันธุ์ 6 ต้นที่มีอายุกว่า 350 ปี นอกจากนี้ บริษัท China Telecom นำเสนอเทคโนโลยี “5G+สวนใบชาระบบนิเวศอัจฉริยะ” ที่ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 417 ไร่ โดยใช้เทคโนโลยี 5G วัดความสว่างของแสงแดด ระดับความชื้น และค่า PH ของเนื้อดินแบบ real-time โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยป้องกันศัตรูพืช ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี การจัดเก็บใบชา และการรักษาคุณภาพใบชา

โครงการ “5G+สวนใบชาระบบนิเวศอัจฉริยะ” ของเมืองอู๋อี๋ซาน

 

**********

แหล่งอ้างอิง

เว็บไซต์ รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมิน

http://www.xm.gov.cn/xmyw/202005/t20200512_2446102.htm

http://www.fujian.gov.cn/xw/fjyw/202004/t20200418_5238808.htm

รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยน http://www.fjis.cn/home/posts/7529

https://www.fujian.gov.cn/xw/fjyw/202004/t20200425_5254676.htm

งาน Digital China Summit นครฝูโจว

http://szzg.gov.cn/2018/xwfb/xwtg/201804/t20180424_2149141.htm

สนข. Chinanews.com สำนักงานมณฑลฝูเจี้ยน

http://www.fj.chinanews.com/news/fj_ttgz/2020/2020-03-19/462795.html

http://www.fj.chinanews.com/news/fj_tsxfj/2019/2019-04-30/439591.html

https://www.chinanews.com/cj/2020/05-17/9187056.shtml

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

http://www.gov.cn/xinwen/2017-08/31/content_5221603.htm

สนข. Chinaports.com http://www.chinaports.com/portlspnews/2603

สนข. มณฑลฝูเจี้ยน https://fj.zhaoshang.net/2020-04-29/747167.html

http://www.taihainet.com/news/fujian/gcdt/2019-06-18/2274873.html

http://www.mnw.cn/news/fj/2258798.html

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม