นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะพลาสติกของมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซี

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกของจีน
 • ในปี 2562 อุตสาหกรรมพลาสติกของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ กล่าวคือ การออกกฎหมายห้ามนำเข้าขยะพลาสติกและขยะที่ก่อมลพิษในปี 2560 และการออกนโยบายส่งเสริมการใช้พลาสติกวัสดุใหม่ พลาสติกชีวภาพ และการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายในประเทศในปี 2561

 

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศจีนระหว่างปี  2555 -2562  (ล้านตัน)

 

 • เมื่อต้นปี 2563 คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนและกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจีนออกกฎหมายควบคุมการผลิตและการใช้พลาสติกอย่างเข้มงวดขึ้น โดยกฎหมายพลาสติกฉบับปี 2563 มีสาระสำคัญ คือ (1) ห้ามผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 025 มิลลิเมตร และฟิล์มคลุมดินโพลีเอทิลีนที่มีความหนาน้อยกว่า 0.01 มิลลิเมตร (2) ห้ามผลิตภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นพลาสติกและโฟมแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม้พันสำลีพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ของใช้ในประจำวัน เช่น ยาสีฟัน น้ำยาทำความสะอาด และเครื่องสำอาง ที่มีเม็ดพลาสติก Microbeads เป็นส่วนประกอบเพื่อลดการทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติภายในสิ้นปี 2563 และห้ามจำหน่ายสินค้าดังกล่าวโดยสิ้นเชิงภายในปี 2565 (3) ห้ามนำเข้าขยะทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (4) ห้ามนำเข้าขยะพลาสติกรีไซเคิลโดยสิ้นเชิง (5) กำหนดสถานที่ของมณฑลและเทศบาลนครนำร่อง (ฝูเจี้ยน เจียงซู เจ้อเจียง กวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง) ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ภายในสิ้นปี 2563 ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านหนังสือ ร้านขายยา ร้านอาหารทั้งแบบบริโภคที่ร้านและจัดส่ง และศูนย์นิทรรศการต่าง ๆ โดยกำหนดขยายพื้นที่นำร่องและขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นภายในสิ้นปี 2568 (6) ห้ามอุตสาหกรรมอาหารใช้หลอดพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั่วประเทศ และห้ามร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองนำร่องใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในสิ้นปี 2563 โดยจะขยายขอบเขตการดำเนินงานภายในสิ้นปี 2565 (7) ตั้งเป้าหมายลดปริมาณการใช้ชุดอาหารพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลงร้อยละ 30 ในระดับอำเภอขึ้นไปภายในสิ้นปี 2568 (8) กำหนดให้โรงแรมที่มีระดับมาตรฐานดาวทั่วประเทศยกเลิกการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องพักที่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในสิ้นปี 2565 โดยจะขยายขอบเขตการดำเนินงานภายในสิ้นปี 2568 (9) กำหนดให้สถานที่จัดส่งไปรษณีย์ EMS ของเมืองนำร่องยุติการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้และกระสอบพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และลดปริมาณการใช้เทปกาวพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ภายในสิ้นปี 2565 โดยจะขยายขอบเขตการดำเนินงานภายในสิ้นปี 2568

 

มณฑลที่มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสูงสุด 10 อันดับแรกของจีนในปี 2562 (ล้านตัน)

 

 1. อุตสาหกรรมพลาสติกในมณฑลฝูเจี้ยน
 • ภาพรวม ในปี 2562 มณฑลฝูเจี้ยนเป็นมณฑลมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสูงเป็นอันดับ 5 ของจีน รองจากมณฑลกวางตุ้ง เจ้อเจียง อานฮุย และเจียงซู โดยมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 5.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนออกมาตรการส่งเสริมการลดการผลิต จำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแล้ว ยังส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้านการเผาขยะพลาสติกโดยไม่ปล่อยมลพิษด้วย ซึ่งในช่วงการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รัฐบาลฝูเจี้ยนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเผาขยะพลาสติกและขยะทางการแพทย์ที่เป็นอันตรายโดยไม่ปล่อยมลพิษโดยสิ้นเชิงรวมแล้วกว่า 4,000 ตัน

 

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของมณฑลฝูเจี้ยนระหว่างปี 2555-2562 (ล้านตัน)

 

 • นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการขยะพลาสติก
  • การบังคับใช้กฎหมาย ในปี 2563 มณฑลฝูเจี้ยนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่ (1) ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าและถุงกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถุงมิใช่พลาสติกและถุงย่อยสลายได้ในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา และร้านหนังสือ เป็นต้น (2) ส่งเสริมการใช้ฟิล์มคลุมดินที่ย่อยสลายได้ในพื้นที่การเกษตร (3) ส่งเสริมให้วิสาหกิจอีคอมเมิร์ซ และบริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่วางแผนการลดและทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ (4) ส่งเสริมการวิจัยการผลิตพลาสติกด้วยวัสดุใหม่ที่ย่อยสลายได้และสามารถลดต้นทุนในการผลิต
  • มาตรการด้านภาษี รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนใช้มาตรการด้านภาษีในการบริหารจัดการขยะพลาสติกโดยจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (Green Tax) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและมลพิษทางเสียงต้องเสียภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมวิสาหกิจของมณฑลฝูเจี้ยนกว่า 5 ล้านแห่งในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ อะลูมิเนียม ถ่านหิน การหลอมโลหะ วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์ เภสัชกรรม พลาสติก แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และการอบสี เป็นต้น โดยอัตราเฉลี่ยของภาษีสิ่งแวดล้อมประจำปีของวิสาหกิจขนาดกลางของฝูเจี้ยนอยู่ที่แห่งละ 3-7 แสนหยวนต่อปี ดังนั้น จากอัตราภาษีสิ่งแวดล้อมที่สูงส่งผลให้โรงงานผลิตพลาสติกจำนวนมากในมณฑลฝูเจี้ยนทยอยปิดโรงงาน เช่น โรงงานผลิตพลาสติกและแปรรูปขยะพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐานในเมืองผู่เถียนปิดตัวลง 119 แห่งภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ ปัจจุบัน ฝูเจี้ยนมีโรงงานกำจัดขยะพลาสติกขนาดใหญ่ในสองเมืองหลัก ได้แก่ เมืองฉวนโจวและเมืองจางโจว

การปิดโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐานในเมืองเฉวียนโจวและเมืองเซี่ยเหมิน

 

 • มาตรการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนออกมาตรการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยกำหนดการคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอาหาร ขยะอันตราย และขยะอื่น ๆ โดยประเภทขยะรีไซเคิลรวมถึงขยะพลาสติก อาทิ ของเล่นพลาสติก และขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น มาตรการดังกล่าวกำหนดโทษปรับเงินไม่เกิน 200 หยวนต่อคนสำหรับบุคคลที่ไม่คัดแยกขยะ โทษปรับเงินตั้งแต่ 5,000-50,000 หยวนสำหรับหน่วยงานที่ไม่คัดแยกขยะ และโทษปรับเงิน 50,000-100,000 หยวนสำหรับองค์กรที่ขนส่งขยะจากต่างถิ่นเข้ามณฑลฝูเจี้ยน สำหรับพื้นที่เขตชนบท แต่ละครอบครัวต้องใช้ถุงขยะเพื่อคัดแยกขยะ 2 ใบ ได้แก่ ถุงขยะแห้ง (รวมถึงขยะพลาสติก กระดาษ โลหะ และผ้าทอ เป็นต้น) และถุงขยะเปียก (รวมถึงขยะอาหาร ใบไม้ เป็นต้น) มณฑลฝูเจี้ยนเป็นหนึ่งในมณฑลกลุ่มแรกของจีนที่ดำเนินมาตรการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2560 รัฐบาลฝูเจี้ยนส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างวิสาหกิจเอกชนกับรัฐบาลเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการขยะในชีวิตประจำวันในเขตชนบทด้วย
 • วิสาหกิจการผลิตพลาสติกชีวภาพในมณฑลฝูเจี้ยน ที่โดดเด่นและได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล เช่น
  • บริษัท Beststarch Biodegradable Material Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Zhongcheng Group ที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 2 พันล้านหยวน บริษัท Beststarch Biodegradable Material Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่นครฝูโจว เป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประกอบธุรกิจด้านการวิจัย ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบผลิตพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และสารเติมแต่งพลาสติกอเนกประสงค์ บริษัทฯ มีส่วนร่วมในโครงการ “แผนการ 863” แห่งชาติจีน ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญสมัยนายเติ้ง เสี่ยวผิง ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การบิน ข้อมูล เลเซอร์ พลังงาน ทะเล และวัสดุรูปแบบใหม่ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และสารเติมแต่งพลาสติกอเนกประสงค์ปีละกว่า 5 พันตัน และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ประเภทอื่น ๆ ประมาณปีละ 6 พันตัน สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายพลาสติกชีวภาพไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวัน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งบริษัทสาขาในเขตปกครองตนเองกว่างซีบนพื้นที่กว่า 333 ไร่ และมีกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบปีละ 3 หมื่นตัน และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (modified starch) ปีละ 5 หมื่นตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก กระดาษ วัสดุก่อสร้าง และสิ่งทอ เป็นต้น
  • บริษัท Xiamen Xiahong Plastic Product Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประกอบธุรกิจด้านการวิจัย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพประเภท PLA และ PBAT ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบัน ในทางการตลาด ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ PLA และ PBAT เป็นวัตถุดิบทางเลือกหนึ่งที่มีการใช้ในปริมาณมากที่สุดเนื่องจากความได้เปรียบด้านความยืดหยุ่นและทนความร้อน
 1. อุตสาหกรรมพลาสติกในมณฑลเจียงซี
 • ภาพรวม ในปี 2562 อุตสาหกรรมพลาสติกของมณฑลเจียงซีมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ที่ 1.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เจียงซีออกกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2555 สาระสำคัญ ได้แก่ (1) ห้ามการผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นพลาสติกและถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบย่อยสลายไม่ได้ หากละเมิด จะมีบทลงโทษโดยถูกยึดผลิตภัณฑ์และรายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมปรับเงินร้อยละ 50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ และ (2) ห้ามผู้ประกอบการรายย่อยใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นโฟมพลาสติกและถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ย่อยสลายไม่ได้ หากละเมิด จะมีบทลงโทษโดยถูกยึดผลิตภัณฑ์และรายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมปรับ 200-1,000 หยวน

 

     ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของมณฑลเจียงซีระหว่างปี 2555-2562 (ล้านตัน)

 

 • นโยบายส่งเสริมพลาสติกชีวภาพ ในปี 2562 รัฐบาลมณฑลเจียงซีออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยใช้ประโยชน์และความได้เปรียบจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ข้าวโพด และ มันสำปะหลัง เป็นส่วนประกอบในการผลิตวัสดุโพลีแลคไทด์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทั้งหมดเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียมที่ย่อยสลายไม่ได้ ปัจจุบัน เจียงซีมีปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งประเภทต่าง ๆ รวมกว่า 1.38 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  ขวดเครื่องดื่ม รัฐบาลเจียงซีกำหนดให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีน้ำมันปิโตรเลียมเป็นส่วนประกอบในปี 2562 รวมทั้งจัดตั้งกองทุน 1 พันล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมด้านการผลิตวัสดุโพลีแลคไทด์ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังออกนโยบายจูงใจอื่น ๆ เช่น การมอบเงินรางวัล 2 พันหยวนต่อตันให้แก่วิสาหกิจในสาขาการผลิตวัสดุโพลีแลคไทด์พร้อมลดภาษีรายได้นิติบุคคล และการกำหนดค่าบริหารสิ่งแวดล้อมสำหรับวิสาหกิจในสาขาการผลิตพลาสติกที่มีน้ำมันปิโตรเลียมเป็นส่วนประกอบ 2,000 หยวนต่อตัน ปัจจุบัน เจียงซีมีโรงงานกำจัดขยะพลาสติกขนาดใหญ่ในสองเมืองหลัก ได้แก่ นครหนานชางและเมืองอิงถาน
 • แนวปฏิบัติภาคสังคม เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 รัฐบาลมณฑลเจียงซีออกมาตรการการคัดแยกขยะในเขตเมือง โดยแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล (รวมถึงขยะพลาสติก) ขยะอาหาร ขยะอันตราย และขยะอื่น ๆ โดยกำหนดโทษปรับเงิน 50-200 หยวนต่อคนสำหรับบุคคลที่ไม่คัดแยกขยะ และโทษปรับเงินตั้งแต่ 500-5,000 หยวนสำหรับหน่วยงานที่ไม่คัดแยกขยะ และตั้งเป้าหมายก่อสร้างโรงงานการเผาขยะแห่งใหม่ 19 แห่งในนครหนานชาง เมืองจิ่วเจียง และเมืองลื่อผิงให้เสร็จภายในสิ้นปี 2563 และก่อสร้างโรงงานการเผาขยะเพิ่มเติมอีก 11 แห่งให้เสร็จภายในสิ้นปี 2565
 • วิสาหกิจการผลิตพลาสติกชีวภาพในมณฑลเจียงซี ที่โดดเด่นและได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล เช่น
  • บริษัท Jiangxi Heersi Eco-Technologies Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่เมืองเซียงผิง เป็นบริษัทลูกของบริษัท Shanghai Heersi Eco-Technologies Co., Ltd. ประกอบธุรกิจด้านการวิจัยคิดค้นเทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงานใหม่ เป็นต้น บริษัท Jiangxi Heersi Eco-Technologies Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี 2555 มีความเชี่ยวชาญในการผลิตพลาสติกชีวภาพประเภท PLA ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเนื่องจากสาร PLA ผลิตจากน้ำตาลของพืช อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารเด็กพลาสติกชีวภาพประเภท PLA ของบริษัทดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากสมาคมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

ภาชนะบรรจุอาหารเด็กพลาสติกชีวภาพประเภท PLA ที่ได้รับรางวัลฯ                                   ขวดน้ำพลาสติกชีวภาพประเภท PLA ของบริษัทฯ

  • บริษัท Jiangxi Xuanpin Plastic Cement Products Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี 2551 ประกอบธุรกิจด้านการผลิตวัตถุดิบพลาสติกรายใหญ่ของมณฑลเจียงซี ได้แก่ วัตถุดิบพลาสติกประเภท PE PP PS ABS และพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เป็นต้น บริษัทมีฐานการผลิตแหล่งใหญ่อีก 2 แห่งตั้งอยู่ที่   เมืองอานซุ่นของมณฑลกุ้ยโจว และเมืองฮุ่ยโจวของมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งสำนักงานกว่า 20 สาขากระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ในจีน อาทิ เซี่ยเหมิน หนานชาง ชิงต่าว กว่างโจว ฉงชิ่ง เฉิงตู ก้วยหยาง อู่ฮั่น ฉางซา หางโจว และหนานหนิง เป็นต้น ขณะที่บริษัทฯ ยังส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้ ด้วย

 

***********

 

แหล่งข้อมูล

คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/zctj/202001/t20200119_1219298.html

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0E0H&sj=2018

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01&zb=A02090X&sj=202002

กรมระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมณฑลฝูเจี้ยน

http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/flfg/gjflfg/201305/t20130514_121647.htm

http://www.fjssa.com/contents/view.php?aid=1355

สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมของจีน

https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/200121-8608e330.html

https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/200313-3e5304a8.html

 

Zeng Yuancheng Xiamen_editor

Zeng Yuancheng Xiamen_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม