มองโอกาสของภาคธุรกิจไทย เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) เนื้อหอมแค่ไหน ตามไปดูกัน

 

ในช่วง 2-3 ปีมานี้  “เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” เป็นมณฑลที่กำลังได้รับการจับตามองจากนักลงทุนจากต่างมณฑลและต่างประเทศ นอกจากจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ (ติดอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล) แล้ว เขตฯ กว่างซีจ้วงยังได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลาง สะท้อนถึงศักยภาพของกว่างซีและเป็นอีกโอกาสสำหรับนักลงทุน(ไทย) โดยเฉพาะ “เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)” ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เปรียบเสมือน “แม่เหล็ก” ที่กว่างซีใช้ดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

รู้จัก…เขตทดลองการค้าเสรีในประเทศจีน เรียกสั้นๆ ว่า PFTZ (Pilot Free Trade Zone) เป็นพื้นที่พิเศษที่นักลงทุนจากทั้งในประเทศจีนและจากต่างประเทศจะได้รับนโยบาย สิทธิประโยชน์ และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การเงินและภาษี ตลอดจนระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สาขาธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและนโยบายสนับสนุนจะมีลักษณะแตกต่างกันตามข้อได้เปรียบของแต่ละพื้นที่

ปัจจุบัน ประเทศจีนได้จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีจีนแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ โดยเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) อยู่ในบัญชีรายชื่อเขตทดลองการค้าเสรีชุดล่าสุด (ชุดที่ 5) ซึ่งมีอยู่ 6 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 พร้อมกับมณฑลซานตง มณฑลเจียงซู มณฑลเหอเป่ย มณฑลยูนนาน และมณฑลเฮยหลงเจียง

“เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)” แบ่งเป็น 3 พื้นที่ย่อย ได้แก่ พื้นที่ย่อยหนานหนิงเป็น Core area (ครอบคลุมเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงของนครหนานหนิง) พื้นที่ย่อยชินโจว (บริเวณเขตท่าเรือชินโจว) และพื้นที่ย่อยฉงจั่ว (บริเวณพื้นที่ชายแดนในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง) รวม 119.99 ตร.กม. โดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การบริการสมัยใหม่ โลจิสติกส์ เศรษฐกิจทางทะเล (ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ ปิโตรเลียม) การเงิน และการค้าชายแดน

พัฒนาการในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ช่วงครึ่งแรก ปี 2565

 • บริษัทจดทะเบียนรายใหม่ รวม 16,886 ราย แบ่งเป็น พื้นที่ย่อยหนานหนิง 8,798 ราย พื้นที่ย่อยชินโจยว 808 ราย และพื้นที่ย่อยฉงจั่ว 280 ราย (บริษัทจดทะเบียนในเขตทดลองฯ สะสมมากกว่า 73,000 ราย)
 • มูลค่าการใช้เงินลงทุนจริงจากต่างประเทศในเขตทดลองฯ 569 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 100% แบ่งเป็น พื้นที่ย่อยหนานหนิง 563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พื้นที่ย่อยชินโจยว 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ และพื้นที่ย่อยฉงจั่ว 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • มูลค่าการค้าต่างประเทศ 84,000 ล้านหยวน แบ่งเป็น พื้นที่ย่อยหนานหนิง 27,000 ล้านหยวน พื้นที่ย่อยชินโจยว 22,000 ล้านหยวน และพื้นที่ย่อยฉงจั่ว 35,000 ล้านหยวน
 • เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)มีพื้นที่รวมกันไม่ถึง 0.0005% ของทั้งมณฑล แต่มีมูลค่าการใช้เงินลงทุนจริงจากต่างประเทศ คิดเป็น 53.5% และมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ คิดเป็น 35.1% ของทั้งมณฑล
 • การจัดงามประชาสัมพันธ์เขตทดลองการค้าเสรีฯ ในต่างประเทศ และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ/ดินแดน อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา

 

 

เหตุใด…เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)จึงเป็นจุดหมายของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ในมุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักในเรื่องนโยบาย/สิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุน ซึ่งเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)มีสิทธิและประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะนโยบายการลด/ยกเว้นภาษี และนโยบายการให้เงินรางวัลและเงินอุดหนุนต่างๆ และการอำนวยความสะดวกด้านระเบียบ/ขั้นตอนการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐที่เน้นความกระชับฉับไว

 

ยกตัวอย่างเช่น เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่ย่อยหนานหนิง ช่วงต้นปี 2565 คณะกรรมาธิการบริหารเขตทดลองฯ พื้นที่ย่อยหนานหนิง ได้ออกประกาศว่าด้วย “มาตรการสนับสนุนการลงทุนของธุรกิจต่างชาติในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่ย่อยหนานหนิง” (ฉบับอัปเกรด) ซึ่งมีผลบังคังใช้ทันทีในวันที่ 12 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(1) การสนับสนุนการลงทุนของธุรกิจต่างชาติ

 • ธุรกิจภาคการผลิตที่มีเงินลงทุนจริงสะสมในปีเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจภาคการบริการและการค้าที่มีเงินลงทุนจริงสะสมในปีเกิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับเงินรางวัล 5% ของเงินลงทุนจริง โดยบริษัทแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านหยวนในปีนั้นๆ

(2) การสนับสนุนการพัฒนาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตของธุรกิจต่างชาติ

 • ธุรกิจต่างชาติที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ย่อยหนานหนิง ซึ่งได้ลงทุนในโครงการภาคการผลิต จะได้รับเงินอุดหนุนไม่เกิน 30% ของดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ และมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี และแต่ละโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนสะสมไม่เกิน 6 ล้านหยวน

(3) การสนับสนุนการซื้อหรือเช่าสำนักงานไว้ใช้เองของธุรกิจต่างชาติ

 • ธุรกิจต่างชาติรายใหม่ที่มีเงินลงทุนจริงสะสมเกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้ออาคารสำนักงานในพื้นที่ย่อยหนานหนิงเพื่อใช้เองเป็นครั้งแรก พื้นที่ที่ระบุในสัญญาซื้อขายฉบับเดียวมากกว่า 200 ตร.ม. จะได้รับเงินสนับสนุนการซื้ออาคารสำนักงาน 700 หยวนต่อ ตร.ม. และมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500 ตร.ม.
 • ธุรกิจต่างชาติรายใหม่ที่มีเงินลงทุนจริงสะสมเกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเช่าอาคารสำนักงานในพื้นที่ย่อยหนานหนิงเพื่อใช้เอง พื้นที่เช่าในสัญญาเกินกว่า 150 ตร.ม. อายุสัญญาเช่าเกินกว่า 3 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 55 หยวนต่อ ตร.ม. เป็นเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ / ธุรกิจที่มีเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศสะสมเกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับเงินสนับสนุนคิดเป็นพื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.ม. ในกรณีที่เงินลงทุนจริงจากต่างประเทศสะสมเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับเงินสนับสนุนคิดเป็นพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. ทั้งนี้ เงินสนับสนุนจะจ่ายให้เป็นรายปี ทั้งนี้ หากค่าเช่าที่จ่ายจริงต่ำกว่าเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน ให้คิดเงินสนับสนุนที่พึงได้รับจากค่าเช่าจริง (พื้นที่ส่วนต่างไม่เกิน 5%)

(4) การสนับสนุนการลงทุนของธุรกิจต่างชาติประเภท Qualified Foreign Limited Partnership (QFLP)

 • ธุรกิจต่างชาติประเภท QFLP ที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ย่อยหนานหนิง มีเงินลงทุนจริงในพื้นที่ย่อยหนานหนิง จะได้รับเงินรางวัลตามนโยบายเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศ (Foreign Investment in Actual Use) / โครงการลงทุนจากต่างถิ่นที่เข้าไปลงทุนโดยตรงในพื้นที่ย่อยหนานหนิง มูลค่าเงินลงทุนจริงให้คิดจากมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งจะต้องไม่เกินมูลค่ารวมการลงทุนของกองทุนในโครงการดังกล่าว จะได้รับเงินรางวัลตามนโยบายการลงทุนของธุรกิจต่างชาติ (Foreign Investment Policy) / ธุรกิจแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสูงสุดในปีไม่เกิน 10 ล้านหยวน
 • มูลค่าเงินลงทุนจริงสะสมในนครหนานหนิงแตะระดับ 50 ล้านหยวน ธุรกิจต่างชาติประเภท QFLP จะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 1% ของมูลค่าเงินลงทุนจริงในนครหนานหนิง และมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านหยวน

(5) การสนับสนุนการขยายการลงทุนของธุรกิจต่างชาติ

 • สนับสนุนการนำกำไรกลับมาลงทุน (Reinvested Earning : RE) ของธุรกิจต่างชาติในพื้นที่ย่อยหนานหนิง ธุรกิจที่ได้จัดตั้งกิจการอยู่ในพื้นที่ย่อยหนานหนิงอยู่แล้วและนำกำไรกลับมาลงทุน ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จะได้รับเงินรางวัล 5% ของมูลค่าเงินกำไรที่นำมาลงทุนจริง / ธุรกิจแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสูงสุดในปีไม่เกิน 10 ล้านหยวน และบริษัทรายเดียวกันไม่สามารถรับสิทธิซ้ำซ้อนกับเงื่อนไขแรก
 • สนับสนุนนักลงทุนต่างชาติควบรวมกิจการท้องถิ่นนครหนานหนิง (Merger and Acquisition) โดยธุรกิจต่างชาติที่ควบรวมกิจการท้องถิ่นหนานหนิงและได้ชำระค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (Valuable Consideration) เสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จะได้รับเงินรางวัล 2% ของมูลค่าการควบรวมกิจการ / ธุรกิจแต่ละรายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสะสมสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านหยวน / ในกรณีที่บริษัทต่างชาติกับบริษัทจีนเป็นสถานะเป็นเจ้าของคนเดียวกัน ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

(6) การมอบรางวัลให้กับธุรกิจต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ได้ช่วยมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Contribution) ให้กับท้องถิ่น

 • ธุรกิจต่างชาติที่จัดตั้งธุรกิจอยู่ในพื้นที่ย่อยหนานหนิงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จะได้รับเงินรางวัล 70% ของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นในปี โดยนับตั้งแต่เดือนแรกที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
 • ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งบริหารขั้นสูงในบริษัทต่างชาติในพื้นที่ย่อยหนานหนิง (ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าวิศกร) และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติประเภท A และประเภท B ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศจีน (ตามประกาศสำนักบริหารจัดการผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติแห่งชาติจีน หรือ the State Administration of Foreign Experts Affairs เลขที่ (2017)40) ที่ได้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในพื้นที่ย่อยหนานหนิง จะได้รับเงินรางวัล 100% ของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (economic contribution)

(7) อื่นๆ อาทิ

 • ธุรกิจต่างชาติรายใหม่ หมายถึงธุรกิจต่างชาติที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือย้ายเข้ามาใหม่ในพื้นที่ย่อยหนาน
  หนิง ทั้งนี้ หากเขตฯ กว่างซีจ้วงหรือนครหนานหนิงมีสิทธิประโยชน์อื่นใดที่คล้ายคลึงหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์ข้างต้น ให้ยึดถือสิทธิประโยชน์ที่ได้สูงสุดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อน (preferential without duplication) / มาตราการให้เงินรางวัลสอดคล้องกับนโยบายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของนครหนานหนิง การให้เงินรางวัลให้ยึดถือตามนโยบายที่เกี่ยวข้องและระบบภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งความรับผิดชอบให้กับเมืองและเขต (เขตพัฒนา หรือ Development Zone) ส่วนที่เหลือให้กองทุนการพัฒนาธุรกิจในเขตทดลองการค้าเสรีเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
 • เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการฉบับนี้ที่มิใช่สกุลเงินหยวน (RMB) ให้แปลงเป็นสกุลเงินหยวน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการจริง / การให้เงินรางวัลใช้สกุลเงินหยวน (RMB)
 • ในกรณีที่เป็นโครงการลงทุนที่เป็นเมกะโปรเจกต์ คณะกรรมาธิการเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่ย่อยหนานหนิง จะพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นรายโครงการ
 • เงินรางวัลหรือเงินสนับสนุนรายการเดียวที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านหยวน แบ่งชำระเป็น 2 ปี ปีแรกชำระ 5 ล้านหยวน และส่วนที่เหลือชำระในปีถัดไป
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์จากมาตรการฉบับนี้ ยกเว้นการใช้เงินลงทุนจริงจากต่างประเทศในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์อื่น (รวมถึงการลงทุนผ่านรูปแบบธุรกิจต่างชาติประเภท QFLP)
 • การลงทุนก่อสร้างโรงงานแบบมาตรฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โดยครอบครองสิทธิ์และดำเนินการในระยะยาว
 • การลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานไว้สำหรับเป็นอาคารที่ตั้งสำนักงานของบริษัทการเงินขนาดใหญ่หรือไว้ใช้เองของบริษัท (รวมถึงไว้ใช้เองร่วมกันของบริษัทในเครือ)
 • การลงทุนก่อสร้างในโครงการที่พักอาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำในเขตเมือง หรือใช้สำหรับโครงการชุมชนที่พักอาศัยระดับสากลสำหรับทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง (talent person) โดยครอบครองสิทธิ์และดำเนินการในระยะยาว

สำหรับนักลงทุนต่างชาติ นอกจากสิทธิและประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว รัฐบาลกว่างซีได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยได้ปรับปรุงนโยบายรัฐให้มีความยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับแก้ระเบียบ ลดขั้นตอน ลดข้อจำกัดของทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์นักลงทุนต่างชาติ ความเสมอภาคและความทัดเทียมทางกฎหมาย การแข่งขัน และการคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อย่างในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ได้จัดตั้งกลไก “พี่เลี้ยง” ไว้คอยให้บริการและติดตามความคืบหน้าในการลงทุน และช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติ (Customer Service & Support) และอนุญาโตตุลาการเพื่อช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของนักลงทุนต่างชาติ

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อปลายปี 2564 รัฐบาลกว่างซีได้ประกาศ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ของเขตปกครองตนเองกว่างซีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 (ระหว่างปี 2564-2568)” ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 สาขา ซึ่งรัฐบาลกว่างซีจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการเข้ามาลงทุนในกว่างซี ดังนี้

            กล่าวได้ว่า.. เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) สามารถเป็น “จุดเริ่มต้น” ของธุรกิจ(ไทย)ที่สนใจทำการค้าและการลงทุนกับจีน โดยสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งใกล้ไทย นโยบาย สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบครัน ความสะดวกรวดเร็วในงานขนส่งและโลจิสติกส์ ขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่กระชับฉับไว นโยบายส่งเสริมการทำธุรกิจ CBEC  และการเป็นตลาดใหม่ที่ยังมีคู่แข่งไม่มาก

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com.cn (中国新闻网广西) วันที่ 13 สิงหาคม 2565
เว็บไซต์ http://wuxiangxinqu.gov.cn (
南宁五象新区) วันที่ 12 สิงหาคม 2565

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม