การพัฒนาความเชื่อมโยงของมณฑลฝูเจี้ยนสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่างเอเชียและยุโรป

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

ในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา มณฑลฝูเจี้ยนเร่งสร้างความเชื่อมโยงภายในและภายนอกมณฑลอย่างรอบด้านผ่าน “กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       ของมณฑลฝูเจี้ยน” (ได้แก่ นครฝูโจว เมืองผู่เถียน เมืองหนานผิง เมือง หนิงเต๋อ และเมืองผิงถานในเขตการค้าเสรีนำร่องฝูเจี้ยน) และ “กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน” (ได้แก่ เมืองเซี่ยเหมิน เมืองจางโจว เมืองเฉวียนโจว เมืองซานหมิง และเมืองหลงเหยียน) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสองเขตนี้ให้เจริญเติบโตอย่างควบคู่กันไป โดยในปี 2019 ภายใต้ “กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน” รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 200 รายการ โดยมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 1.96 แสนล้านหยวน โครงการก่อสร้างดังกล่าวครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ก้าวหน้า การท่องเที่ยว การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง และรถยนต์พลังงานใหม่ ขณะที่การดำเนิน “กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน” ครอบคลุมโครงการก่อสร้าง 143 รายการ โดยมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 8.3 แสนล้านหยวน และเน้นการพัฒนาโครงสร้าง       พื้นฐานในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม และพลังงานใหม่

โครงการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟรอบเมืองด้านช่องแคบฝั่งตะวันตก มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 1.07 แสนล้านหยวน โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเมืองผู่เถียน-ท่าอากาศยานนานาชาติฉางเล่อนครฝูโจว (ระยะทางยาว 23.2 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1.25 หมื่นล้านหยวน) รถไฟความเร็วสูงนครฝูโจว-ท่าอากาศยานนานาชาติฉางเล่อนครฝูโจว (ระยะทางยาว 58 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 3.08 หมื่นล้านหยวน ) รถไฟความเร็วสูงหนิงเต๋อ-ท่าอากาศยานนานาชาติฉ่างเล่อนครฝูโจว (ระยะทางยาว 77.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1.66 หมื่นล้านหยวน) รถไฟความเร็วสูงอู่อี๋ซาน-เจี้ยนหย่างเมืองหนานผิง รถไฟความเร็วสูงเมืองเซี่ยเหมิน-จางโจว-เฉวียนโจว รถไฟความเร็วสูงเมืองจางโจว-เซี่ยเหมิน และสะพานข้ามทะเลอ่าวอานไห่ของเมืองเฉวียนโจว เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งสำคัญในระยะที่ 1 ในปี 2020 ของมณฑลฝูเจี้ยนรวมทั้งสิ้น 49 รายการ โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเซี่ยเหมินเป็นหลัก ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวง 9 รายการ รถไฟใต้ดิน 1 รายการ และท่าอากาศยาน 1 รายการ

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของมณฑลฝูเจี้ยนที่มีแผนเปิดให้บริการระหว่างปี 2020-2022 ได้แก่

สะพานข้ามทะเลช่องแคบเมืองผิงถาน จะเปิดให้บริการภายในเดือน ต.ค. นี้ โครงการก่อสร้างใช้งบประมาณประมาณ 2.4 หมื่นล้านหยวน ระยะทางยาว 16.45 กิโลเมตร เป็นสะพานข้ามทะเลแห่งแรกของจีนที่สามารถเดินรถได้ทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถยนต์ และเป็นสะพานข้ามทะเลที่สามารถเดินรถได้ทั้งรถไฟและรถยนต์ที่มีความยาวที่สุดในโลกในปัจจุบัน โดยสะพานข้ามทะเลช่องแคบผิงถานยังเป็นส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงฝูโจว-ผิงถานที่จะเปิดให้บริการภายในปีนี้เช่นกัน ในอนาคต รถไฟความเร็วสูงฝูโจว-ผิงถานจะถูกเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเหอเฝย (มณฑลอานฮุย)-ฝูโจว และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-ไทเป ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางระหว่างนครฝูโจว-เมืองผิงถาน โดยการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง และยังลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างปักกิ่ง-ฝูโจวด้วย ทั้งนี้ รถไฟความเร็วสูงฝูโจว-ผิงถาน มีระยะทางยาว 88.43 กิโลเมตร มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าเฉลี่ยปีละ 1.5 แสนตัน และขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยปีละ 5 แสนคน

สะพานข้ามทะเลช่องแคบผิงถานที่มีช่องทางเดินรถทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถยนต์

  

    ร่างแบบสถานีรถไฟผิงถานเชื่อมฝูโจว-ผิงถาน                                              ร่างแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงฉ่างเล่อเชื่อมฝูโจว-ผิงถาน

สะพานข้ามทะเลอ่าวอานไห่เมืองเฉวียนโจว จะเปิดให้บริการภายในเดือน มิ.ย. ปีนี้ มีระยะทางยาว 4.83 กิโลเมตร โดยสะพานส่วนที่ข้ามทะเลยาว 570 เมตร หลังจากเปิดให้บริการแล้ว จะย่นระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ระหว่างเมืองเฉวียนโจวกับเมืองเซี่ยเหมิน เหลือเพียง 20 นาที จากเดิมประมาณ 2 ชั่วโมง สะพานข้ามทะเลอ่าวอานไห่เมืองเฉวียนโจวเป็นส่วนต่อขยายของทางด่วนเมืองพันธมิตรเฉวียนโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว ซึ่งมีความยาวประมาณ 27.36 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเมืองเซี่ยเหมิน เฉวียนโจว และจางโจวได้เพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางระหว่างกัน และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี้ยนอย่างมาก โดยเชื่อมโยงพื้นที่การค้าสำคัญต่าง ๆ ในเมืองเซี่ยเหมินและจางโจว โดยเฉพาะเขตการลงทุนธุรกิจไต้หวัน เข้ากับพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตในอำเภอต่าง ๆ ของเมืองเฉวียนโจว เช่น อำเภอสื่อซือ (เป็นอำเภอที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดติด 100 อันดับแรกของจีน และเป็น “เมืองแห่งเสื้อผ้า” ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชีย) อำเภอตงสื่อ (เป็น “เมืองแห่งร่มและวัสดุผลิตร่ม” ที่ใหญ่ที่สุดของจีน และมีท่าเรือตงสื่อที่สืบทอดจากสมัยราชวงศ์หมิง) อำเภอหยงหื่อ (เป็นอำเภอแห่งการผลิตหินที่มีชื่อเสียงของฝูเจี้ยน) อำเภออานไห่ (เป็นอำเภอแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กลุ่มที่ 7 ของจีน) และอำเภอหนานอาน (เป็นอำเภอของจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้กับไต้หวันที่สุด และเป็นอำเภอหนึ่งของฝูเจี้ยนที่สามารถเดินเรือไปยังเกาะจินเหมินโดยตรง และเป็นบ้านเกิดของ “เจิ้ง เฉิงกง” วีรบุรุษแห่งชาติจีนในสมัยราชวงศ์หมิง)

สะพานข้ามทะเลอ่าวอานไห่เมืองเฉวียนโจว

ศูนย์นิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่เมืองเซี่ยเหมิน จะเปิดให้บริการภายในปี 2022 ตั้งอยู่ที่เขตเสียงอานของเมืองเซี่ยเหมิน มีพื้นที่ประมาณ 437.5 ไร่  เป็นโครงการก่อสร้างสำคัญระดับมณฑลที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง “ดับเบิลแสนล้านหยวน” ของมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่เขตเสียงอานที่กำหนดจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2022 ภายในศูนย์นิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่นี้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ อาทิ สำนักงาน ร้านค้า โรงแรม สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา เขตการท่องเที่ยว เขตวัฒนธรรม เขตโลจิสติกส์ปลอดภาษีและการค้า โดยมีหอนิทรรศการ 12 แห่งบนพื้นที่ 12.5 ไร่ หลังจากเปิดให้บริการแล้ว ศูนย์นิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่นี้จะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานปีละกว่า 3 ล้านคน และรองรับบูธมาตรฐานได้กว่า 15,000 บูธ มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการจัดนิทรรศการประมาณ 6.07 หมื่นล้านหยวนต่อปี และอุตสาหกรรมนิทรรศการจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของเมืองเซี่ยเหมิน

ร่างแบบศูนย์นิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่เมืองเซี่ยเหมิน

พื้นที่ศูนย์แข่งขันกีฬา 2 แห่ง                                                                                  พื้นที่หอนิทรรศการ 12 แห่ง

ทุ่งกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าเมืองฝูชิง นครฝูโจว จะเปิดให้บริการภายในครึ่งแรกของปีนี้ โดยเป็นกังหันลมที่ติดตั้งในทะเลขนาด 10 เมกะวัตต์ และเป็นกังหันลมรุ่นต่อต้านพายุไต้ฝุ่น “ผลิตโดยฝูเจี้ยน” ล่าสุดที่มีกำลังลมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน กังหันลมที่ติดตั้งในทะเลดังกล่าวจะนำพากิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมของจีนเข้าสู่ “ยุคสมัยเลข 2 หลัก (Double-Digit)” กล่าวคือ กำลังการผลิตของกังหันลมขนาด 10 เมกะวัตต์ แต่ละเครื่องสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้ประมาณปีละ 4 แสนกิโลวัตต์ชั่วโมง และสามารถประหยัดการใช้ปริมาณถ่านหินประมาณปีละ 13,000 ตัน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 35,000 ตัน ขณะที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าภายในครอบครัวกว่า 35,000 ครัวเรือนต่อวัน ทุ่งกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าเมืองฝูชิงมีการติดตั้งกังหันลมขนาด 10 เมกะวัตต์ ทั้งสิ้น 45 เครื่อง ทั้งนี้ กังหันลมขนาด 10 เมกะวัตต์ มีความแข็งแรงและสามารถต่อต้านพายุไต้ฝุ่น โดยออกแบบเพื่อการใช้งานในทะเลที่มีลมแรงระดับ 1 (8.5-10 เมตรต่อวินาที) และยังรับรางวัลเหรียญทองแดงใน “การแข่งขันกังหันลมทางทะเลทั่วโลกดีเด่นประจำปี 2019” โดยเป็นผลิตภัณฑ์กังหันลมรุ่นเดียวของจีนที่ติดอันดับกังหันลมดีเด่น 3 อันดับแรกของการแข่งขันครั้งนี้

ทุ่งกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าเมืองฝูชิง นครฝูโจว

ศูนย์โลจิสติกส์ขนส่งระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองเซี่ยเหมิน จะเปิดให้บริการภายในปี 2020 มีพื้นที่ประมาณ 24.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่เขตไห่ชางเมืองเซี่ยเหมิน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 4 พันล้านหยวน เป็นศูนย์โลจิสติกส์ขนส่งระหว่างประเทศแห่งที่ 4 ของจีน ถัดจากเซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และต้าเหลียน ในปี 2019 ท่าเรือเซี่ยเหมินขนส่งปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามากกว่า 11.12 ล้านตู้มาตรฐาน ปริมาณสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ในจำนวนดังกล่าวเป็นการขนส่งผ่านท่าเรือไห่ชางมากกว่า 9 ล้านตู้มาตรฐาน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทั้งหมดของท่าเรือเซี่ยเหมิน ขณะที่ท่าเรือไห่ชางยังเป็นท่าเรือที่นำเข้าเบียร์เป็นปริมาณสูงสุดอันดับ 1 ของจีนติอต่อกันมา 4 ปี การก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์ดังกล่าวเพื่อต่อยอดการขนส่งสินค้าแบบ “เรือต่อราง” ของเส้นทางการขนส่งทางทะเลที่มีจุดเริ่มต้นจากท่าเรือไห่ชาง สู่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ยุโรป (ฮังการี-สโลวาเกีย-ยูเครน-รัสเซีย-คาซัคสถาน-เซี่ยเหมิน) ที่เปิดใช้งานเมื่อเดือน พ.ย.  2019 ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อระบบขนส่งสินค้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ยุโรปอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้าจากกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ไปยังยุโรปทางเรือใช้ระยะเวลามากกว่า 35 วัน ขณะที่การขนส่งผ่านเส้นทางขนส่งทางทะเลต่อทางรางโดย “ขบวนรถไฟจีน-ยุโรป (เมืองเซี่ยเหมิน)” ดังกล่าว สามารถร่นระยะเวลาการขนส่งเหลือเพียง 15 วัน

ศูนย์โลจิสติกส์ขนส่งระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองเซี่ยเหมิน

 

************

แหล่งอ้างอิง

เว็บไซต์ รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยน

http://www.fujian.gov.cn/xw/ztzl/xtfzq/tpxw_35023/201903/t20190303_4776830.htm

http://www.fujian.gov.cn/xw/ztzl/xtfzq/tpxw_35023/201902/t20190225_4765981.htm

http://www.fujian.gov.cn/xw/fjyw/tpxw/202005/t20200501_5258436.htm

http://gxt.fujian.gov.cn/xw/hydt/snhydt/202004/t20200428_5256140.htm

http://jtyst.fujian.gov.cn/zwgk/jtyw/gzdt/202003/t20200327_5224076.htm

ข้อมูลท่าเรือของจีน http://www.chinaports.com/portlspnews/3057

คณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนามณฑลฝูเจี้ยน

http://fgw.fujian.gov.cn/xxgk/jtfz/201310/t20131031_848683.htm

สำนักข่าวเมืองผู่เถียน http://www.ptxw.com/news/xw/bwyc/201912/t20191214_240274.htm

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม