6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของส่านซี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศรายชื่อสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่สาธิตทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติและพื้นที่ทดลองทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดยมี 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของมณฑลส่านซีได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ชื่อ ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก
1. ม. ซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University)

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของมณฑลส่านซี เป็นสมาชิกของโครงการ 211 และ 935 (โครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาของจีนที่มีความโดดเด่น มุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาระดับสูงด้วยการเปิดสอนในสาขาวิชาสำคัญ ๆ อ้างอิงไปกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ) และยังเป็น 1 ใน 9 สมาชิก Chinese Ivy league

พื้นที่สาธิตทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (国家知识产权示范高校)
2. ม. นอร์ธเวสต์ โปลีเทคนิคัล  (Northwestern Polytechnical University)

ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลส่านซี (Shaanxi University of Science and Technology)

ม. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีนครซีอาน (Xi’an University of Architecture and Technology)

ม. เทคโนโลยีแห่งนครซีอาน (Xi’an University of Technology)

ม. ซีเตี้ยน (Xidian University)

พื้นที่ทดลองทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (国家知识产权试点高校)

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2563-2566 ภายใต้การสนับสนุนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้ความช่วยเหลือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งในด้านปัญหาด้านสิทธิบัตร งบประมาณ การดำเนินการทดลองในโครงการใหม่ ๆ และเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง มณฑลส่านซี ถือเป็นมณฑลทางภาคตะวันตกที่มีปริมาณสิทธิบัตรและการรับรองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ในปี 2562 มณฑลส่านซีมีจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตร (Apply for Invention Patent) มากถึง 92,000 รายการ และได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร (Authorized invention patent) รวม 44,100 รายการ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 มากถึง 1.6 และ 1.9 เท่า ตามลำดับ สิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติข้างต้นยังสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้อีกเป็นจำนวนมาก ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สนง. ทรัพย์สินทางปัญญามณฑลส่านซีระบุว่า จนถึงสิ้นปี 2562 มณฑลส่านซีมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนทางการค้า (Registered trademark) มากถึง 402,944 รายการ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication Protection Products: GI) จำนวน 86 รายการ และมีชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ (Copyright Registered Works) มากถึง 15,982 รายการ ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 32.6 ร้อยละ 8.9 และร้อยละ 99.8 ตามลำดับ นอกจากนี้ สัดส่วนการยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อจำนวนประชากร 10,000 คน ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยที่ 12.043 รายการ/10,000 คน ได้รับการจัดอันดับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับ 1 ของภูมิภาคทางตอนกลางและตะวันตกของจีน

มณฑลส่านซีได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลมณฑลส่านซีได้ประกาศแผนพัฒนาในการสร้างมณฑลส่านซีให้เป็นแหล่งคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่ง (Implementation Opinions of the People’s Government of Shaanxi Province on Building an Intellectual Property Powerful Province) โดยมี สนง. ทรัพย์สินทางปัญญา สนง. ศึกษาธิการและ สนง. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลส่านซี ร่วมเป็นหัวเรือหลักในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการประดิษฐ์และออกแบบชิ้นงานต่าง ๆ ในมณฑลส่านซีอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด จากสถิติตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ค. 2563 มณฑลส่านซีมีจำนวนสิทธิบัตรที่ยังไม่หมดอายุ (Valid Invention Patents) มากถึง 50,797 รายการ มีจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรมากถึง 23,344 รายการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 20.1 โดยได้รับการอนุมัติให้สามารถจดสิทธิบัตร 6,278 รายการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 3.4 หรือคิดเป็น 13.145 รายการต่อสัดส่วนประชากร 10,000 คน ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 14.97 เช่นกัน

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.gov.cn/shuju/2020-08/29/content_5538339.htm
  2. http://www.sn.xinhuanet.com/2020-03/13/c_1125705945.htm
  3. http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/23/content_2664618.htm
  4. http://news.hsw.cn/system/2018/0426/982430.shtml
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม