ไตรมาสแรกของปี 2565 การนำเข้าและส่งออก การค้าต่างประเทศของมณฑลซานตง มีมูลค่า 710,650 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของประเทศ

จากการแถลงข่าวของสำนักงานโฆษกประจำรัฐบาลมณฑลซานตง ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกด้านการค้าต่างประเทศของมณฑลซานตงในไตรมาสแรกปี 2565
มีมูลค่ากว่า 710,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการเติบโตโดยรวมของประเทศร้อยละ 3 คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของมูลค่านำเข้าและส่งออกทั้งหมดของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รั้งอันดับที่ 6 ของประเทศ โดยคิดเป็นมูลค่า การส่งออก 417,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 มูลค่าการนำเข้า 292,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และดุลการค้า 125,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 113
อัตราการเติบโตของการค้าต่างประเทศในมณฑลซานตงอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 10 อันดับแรกของมณฑลและเมืองในการค้าต่างประเทศของจีน โดยมีอัตราการเติบโตของการส่งออกอยู่อันดับที่ 4 และอัตราการเติบโตของการนำเข้าอยู่ที่อันดับ 8

 

วิเคราะห์ลักษณะการค้าต่างประเทศของมณฑลซานตง

การพัฒนาการค้าต่างประเทศในภูมิภาคมีความสมดุลมากขึ้น ในไตรมาสแรก เขตเศรษฐกิจหมุนเวียนเจียวตง (Jiaodong Economic Circle), เขตเศรษฐกิจหมุนเวียนเมืองหลวง (Provincial Capital Economic Circle) และ เขตเศรษฐกิจหมุนเวียนหลู่หนาน (Lunan Economic Circle) มีอัตราการเติบโตของ
การค้าต่างประเทศร้อยละ 12.3, ร้อยละ 16.8 และ ร้อยละ 14.8 ตามลำดับ และมูลค่าการนำเข้าและส่งออกคิดเป็นร้อยละ 63.3, ร้อยละ 27.3 และ ร้อยละ 9.4 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของมณฑลในช่วงเวลาเดียวกัน เมืองชายฝั่งตะวันออกยังมีบทบาทสำคัญสำหรับการค้าต่างประเทศ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเมืองชิงต่าว 195,860 ล้านหยวน และเมืองเยียนไถ 103,530 ล้านหยวน ทั้งสองเมืองยังคงติดสองอันดับแรกของมณฑล การค้าต่างประเทศของเมืองทางตอนกลางและทางตะวันตกได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองจ่าวจวง นครจี่หนาน และเมืองไท่อันมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 132.4, ร้อยละ 43.6 และ
ร้อยละ 37.7 ตามลำดับ การค้าทั่วไปในมณฑลซานตงค่อนข้างมีเสถียรภาพ และ การนำเข้าและส่งออกแบบโลจิสติกส์ผูกมัด (ปลอดภาษี/อากร) เติบโตอย่างรวดเร็ว ในไตรมาสแรกสำหรับการค้าทั่วไปมีมูลค่า 472,840 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของการนำเข้าและส่งออกทั้งหมด การนำเข้าและ
ส่งออกผ่านการค้าแปรรูปมีมูลค่า 104,960 ล้านหยวน ซึ่งลดลงร้อยละ 2.3 คิดเป็นร้อยละ 14.8 ในส่วนของการนำเข้าส่งออกผ่านโลจิสติกส์แบบผูกมัด (ปลอดภาษี/อากร) มีมูลค่าถึง 119,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.4 คิดเป็น ร้อยละ 16.8 สัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1

ในไตรมาสแรกของปีนี้ การนำเข้าและส่งออกของภาคเอกชนในมณฑลซานตงมีบรรยากาศครึ้กครื้นเป็นอย่างมาก มีมูลค่ากว่า 505,390 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 ทำให้การนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 คิดเป็นร้อยละ 71.1 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชนสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของทั้งมณฑล ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 53.8 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การปรับปรุงโครงสร้างการค้าต่างประเทศได้รับผลทีดีเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาเดียวกันการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจที่ต่างชาติเข้าลงทุนมีมูลค่า 139,460 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.2 คิดเป็นร้อยละ 19.6 ในส่วนของการนำเข้าและส่งออกของรัฐวิสาหกิจมีมูลค่า 65,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1  คิดเป็นร้อยละ 9.2

การส่งออก การส่งออกสินค้าหลักของมณฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและปริมาณการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสแรก การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของมูลค่าการส่งออกในมณฑล เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 การส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงานมากคิดเป็นร้อยละ 19.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 สินค้าเกษตรคิดเป็นร้อยละ 7.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และเคมีอินทรีย์พื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.6 สินค้าข้างต้นมีส่วนช่วยในการผลักดันการส่งออกของมณฑลให้เติบโตได้มากถึงร้อยละ 14.7 การทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตตั้งต้นและอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่ในมณฑลซานตงมีส่วนช่วยใน
การผลักดันการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตของการส่งออกเครื่องนุ่มห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 30

การนำเข้า ผลิตภัณฑ์สินค้าไฮเทคเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนการนำเข้าในมณฑลซานตง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงในมณฑลซานตงกำลังเร่งตัวขึ้น และความต้องการในการนำเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในไตรมาสแรกมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฮเทคเป็นมูลค่า 38,180 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อย 34.3 มีส่วนช่วยในการผลักดันการเติบโตของการนำเข้าได้ถึงร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของการนำเข้าของมณฑลซานตงในไตรมาสแรก รวมถึงวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิป อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor)  เครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับการวัด ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2, 201.2 และ 23.9 ตามลำดับ

ในไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าต่างประเทศของมณฑลซานตงยังคงเป็นไปในทางที่ดีต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และเป็นการเริ่มต้นปีที่ดี ด้วยรากฐานทางเศรษฐกิจของมณฑลซานตงนั้นแข็งแกร่ง โครงสร้างการค้าต่างประเทศได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มณฑลซานตงคงศักยภาพในการนำเข้าและส่งออก แม้ว่าจะถูกผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 

แหล่งที่มา:

https://news.e23.cn/jnyc/2022-04-21/2022042100184.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730435521707240676&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1732889884860782275&wfr=spider&for=pc

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม