เศรษฐกิจหนิงเซี่ยครึ่งปีแรกสดใส การค้าและการลงทุนโตต่อเนื่อง

เศรษฐกิจหนิงเซี่ยครึ่งปีแรกสดใส การค้าและการลงทุนโตต่อเนื่อง
สนง. สถิติเขตฯ หนิงเซี่ยหุย ถึงสภาวะเศรษฐกิจของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ภาพรวมเศรษฐกิจของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตฯ (GDP) ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 160,358 ล้านหยวน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.7 (สูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 0.9) แบ่งเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ 5,978 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 3.5

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ 81,018 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ 73,362 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10.9

2. ภาคการเกษตร

มูลค่าการผลิตของภาคการเกษตรรวมทั้งสิ้น 6,555 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 3.5 โดย (1) พืชเศรษฐกิจประเภทแตงมีผลผลิตมากถึง 87,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 3.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.42 ของปริมาณพืชที่เพาะปลูกได้ทั้งหมด และ (2) ผลผลิตจากปศุสัตว์ รวม 176,000 ตันโดยการผลิตและแปรรูปเนื้อวัวมีปริมาณมากที่สุดจำนวน 58,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.95 ของปริมาณเนื้อสัตว์ที่ผลิตได้ทั้งหมด

3. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่

ในช่วงครึ่งปีแรกการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปรับตัวลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 17.7 โดยเฉพาะการลงทุนในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 35.9 และร้อยละ 22.1 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของประชาชนทั่วไปมีอัตราเฉลี่ยลดลงร้อยละ 18.6 เช่นกัน

ตลอดทั้งปี รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 90 โครงการ มูลค่า 37,720 ล้านหยวน โดย 84 โครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.3 ของจำนวนโครงการทั้งหมด โดยเป็นการลงทุนใน (1) การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอซิ่งหมิน (兴民纺织园项目) (2) การก่อตั้ง บ. การผลิตวัสดุชีวภาพของ บ. หนิงเซี่ยจงเหนิงเหิงลี่ (宁夏中能恒力生物新材料有限公司) (3) การก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมีพิษของ บ. หนิงเซี่ยตงฟางหยวนหลิน (宁夏东方园林危废综合处理项目) (4) การก่อสร้างระบบส่งน้ำประปารอบพื้นที่นครหยินชวน และ (5) การก่อสร้างฐานการผลิต Sky Rail ของ บ. BYD เป็นต้น

นอกจากนี้ ตลอดครึ่งปีแรกมีวิสาหกิจต่างประเทศใหม่ลงทุนในเขตฯ หนิงเซี่ยหุยแล้ว 14 ราย มูลค่าตามสัญญาลงทุน 77.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าการลงทุนตามจริง 69.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มการปลูกองุ่นทำไวน์ การผลิตและแปรรูปสินค้าจากนม การผลิตวัสดุชิ้นส่วน LED และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมข้างต้นมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนมากถึงร้อยละ 82 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ

4. การค้าปลีกในพื้นที่

การค้าปลีกในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่า 43,055 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.2 ทั้งนี้ การค้าปลีกยังคงกระจุกตัวอยู่ภายในเขตเมืองเป็นหลัก ด้วยมูลค่าสูงถึง 39,925 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.1 ในขณะที่มูลค่าการค้าปลีกในชนบทมีเพียง 3,130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.3 สินค้า 3 ประเภทที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด ได้แก่ (1) สุราและบุหรี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 (2) น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และ (3) ยาแผนปัจจุบันและยาแผนจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7

5. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ผลจากการสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้อัตราการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และทำให้อุตสาหกรรมในกลุ่มที่ต้องใช้พลังงานสูง (High Energy Consuming Industry) มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.1 โดย (1) อุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และ (2) การผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด อาทิ น้ำ ลม และแสงอาทิตย์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 14,760 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ในจำนวนนี้เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมในกลุ่มการผลิตเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบการสื่อสาร เพิ่มขึ้นกว่า 3.7 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขงบประมาณที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาในช่วงครึ่งปีแรกไปกว่า 3,894 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 30.1

6. รายได้ประชากรและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

– รายได้ประชากรในเขตชนบทเฉลี่ย 4,333 หยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 8.9

– รายได้ประชากรในเขตเมืองเฉลี่ย 14,778 หยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 8.2

อัตราการว่างงานในพื้นที่ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.89 ซึ่งต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลเขตฯ คาดการณ์ไว้ร้อยละ 0.11 มีจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 57,400 คน ซึ่งตรงตามเป้าหมายจำนวนผู้มีงานทำของรัฐบาลเขตฯ ไปแล้วกว่าร้อยละ 76.5 นอกจากนี้ มีการลงทุนในโครงการช่วยเหลือหมู่บ้านที่ยากจนจำนวน 140 หมู่บ้าน กว่า 1,030 ล้านหยวน รวมถึงการเข้าพัฒนาเขตที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองของนครหลานโจว (เขตซิ่งชิ่งและเขตจินเฟิ่ง) โดยได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสื่อมโทรมดังกล่าวแล้วกว่า 1,379 หมู่บ้าน จำนวน 6,017 คน

7. การค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลจาก World Trade Atlas ระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 การค้าระหว่างประเทศของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย มีมูลค่ารวม 238.597 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น

– มูลค่าการส่งออก 94.897 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ถึง 3.74 เท่า และมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ (1) หินสีและอัญมณีมีค่า (เครื่องประดับจากแพลทินัมและชิ้นส่วน พลอยคอรันดัมสังเคราะห์) และผ้าลวดโลหะเพื่อเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม) (2) สารทำละลายอินทรีย์ (อะซีโตไนไตรล์: Acetonitrile) และ (3) โลหะผสมเหล็ก (Ferro Alloys)

– มูลค่าการนำเข้า 143.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 14.85 และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ (1) แร่ธาตุ (แมงกานีส และเหล็ก) และ (2) ยางพารา (ยางพาราสังเคราะห์ ยางพาราธรรมชาติ และสารเร่งปฏิกิริยาให้ยางคงรูปเร็วขึ้น (Vulcanization Accelerators)

นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศของไทยและเขตฯ หนิงเซี่ยหุยฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 มีมูลค่า 491,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น

– มูลค่าการส่งออก 122,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ถึง 2.75 เท่า มีสินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ ได้แก่ (1) พลาสติก (2) อินทรีย์วัตถุ (3) สินค้าจำพวกขนสัตว์ และ (4) เส้นใยไฟเบอร์สังเคราะห์

– มูลค่าการนำเข้า 369,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 5.53 มีสินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ (1) ยางพารา (ยางพาราสังเคราะห์) และ (2) อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์รถยนต์อัตโนมัติและอุปกรณ์ควบคุมชิ้นส่วนอื่นๆ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า สภาวะเศรษฐกิจของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยเติบโตขึ้น มีปริมาณและมูลค่าการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในกลุ่มพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการค้า การต่อยอดธุรกิจภาคบริการและส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแม้ต้องใช้ระยะเวลาแต่ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะทำให้เขตฯ หนิงเซี่ยหุยสามารถพึ่งตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลอ้างอิง

1. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1606491214226320367&wfr=spider&for=pc

2. http://www.mnw.cn/news/china/2032527.html

3. http://www.ocn.com.cn/shujuzhongxin/201807/lcnrv31114745.shtml

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม