เศรษฐกิจหนิงเซี่ยครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 6.5 เร่งดันงบการวิจัย 2% ของ GDP ภายในปี 2563

  1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเขตฯ หนิงเซี่ยหุยตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวม 174,260 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.5 แบ่งเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 6,539 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.5

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 86,227 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 4.8

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 81,494 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 8.5

  1. การอุปโภคบริโภคในพื้นที่

การอุปโภคบริโภคในพื้นที่ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 มูลค่า 45,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.5 แบ่งเป็น

– การอุปโภคบริโภคของประชากรเขตเมือง มูลค่า  41,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 4.9

– การอุปโภคบริโภคของประชากรในเขตชนบท มูลค่า 4,080 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 12

การอุปโภคบริโภคในกลุ่มพลังงาน ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค และเครื่องสำอาง ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 32.7, 22.7 และร้อยละ 8.6 ตามลำดับ

  1. การค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค. 2562 การค้าระหว่างประเทศของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย มีมูลค่า 9,280 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 12.1 แบ่งเป็น

– การส่งออก มูลค่า 6,280 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 15.9 สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ ยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลน์ (Macrolide) อาทิ (1) Erythromycin (2) Tetracycline (3) น้ำผึ้งธรรมชาติ และ (4) ไลซีน (กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง)

– การนำเข้า มูลค่า 3,000 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 3.1     

  1. รายได้เฉลี่ยของประชากร

 – รายได้ประชากรในเขตเมือง เฉลี่ยที่ 15,988 หยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 8.2

– รายได้ประชากรในเขตชนบท เฉลี่ยที่ 4,733 หยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 9.2

  1. การลงทุน

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 เขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีการลงทุนในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นถึง 2.6 เท่า และมีการลงทุนในด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 โดยตลอดทั้งปี รัฐบาลเขตฯ ตั้งเป้าการลงทุนรวม 693 โครงการ มูลค่ารวม 122,400 ล้านหยวน โดยเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุหนิงเซี่ย (จงกวนชุน) (宁夏中关村产业园) ที่เป็นฐานที่ตั้งของวิสาหกิจผู้ผลิตวัสดุเก็บพลังงานจากแร่กราไฟท์ การผลิตเส้นใยอะคริเลตคุณภาพสูง และการผลิตวัสดุนำไฟฟ้า ที่จำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่เสมอ นอกจากนี้ เนื่องด้วยรัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยมีนโยบายสนับสนุนการนำ Big Data มาใช้ในการวางแผนผังเมืองและการจราจร ทำให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของการลงทุนด้านการวิจัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย  ความต้องการพัฒนาเขตฯ หนิงเซี่ยหุยไปสู่เมืองแห่งนวัตกรรม ส่งเสริมให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพสูง โดยได้ตั้งเป้าเพิ่มงบประมาณสำหรับการวิจัยมากกว่าร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปี 2563 และเพิ่มจำนวนการจดสิทธิบัตรไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี มีการคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นปี 2563 เขตฯ หนิงเซี่ยหุยจะมีการลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากรัฐบาลและภาคเอกชนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,850 ล้านหยวนและ 6,400 ล้านหยวนตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.22 ของ GDP ปี 2561

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://news.china.com/domesticgd/10000159/20171220/31847858.html
  2. http://yn.people.com.cn/GB/n2/2019/0726/c372455-33183139.html
  3. https://www.sustainabletransport.org/archives/6859

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม