เศรษฐกิจส่านซี ปี 63 ขยายตัว 2.2% นำเข้าส่งออกเติบโตต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 สำนักงานสถิติมณฑลส่านซีรายงานสรุปภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่านซี ประจำปี 2563 และเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 รัฐบาลมณฑลส่านซีจัดการประชุมสองสภาครั้งที่ 13 วาระที่ 5 โดยมีนาย Zhao Yide ผู้ว่าการมณฑลส่านซี เป็นผู้แถลงสรุปภาพรวมผลงานรัฐบาลประจำปี 2563 รวมถึงช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (ปี2559-2563) และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของมณฑลส่านซีมีมูลค่า 2.62 ล้านล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.2 (อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.65 ของ GDP มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นมณฑลที่มี GDP สูงสุดในจีน

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 226,754 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 3.3

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 1.37 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.4

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 1.26 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 2.8

ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) นครซีอานมีมูลค่า 1.002 ล้านล้านหยวน โดยเป็นครั้งแรกที่สามารถทำ GDP ทะลุหลักล้านล้านหยวน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.2 (อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 7)

 1. อุตสาหกรรมการเกษตร

ภาพรวมการเกษตรของมณฑลส่านซีตลอดปี 2563 สามารถผลิตข้าวและธัญพืชได้ 12.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.6 สร้างสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี 2541 ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผลผลิตข้าวภาคฤดูร้อน (Summer Grains) 4.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 7.9 และผลผลิตข้าวภาคฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Grains) 8.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.3

– ผลผลิตพืชผักและตระกูลเห็ด รวม 19.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.6

– ผลไม้ 18.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.3

– ปศุสัตว์ 1.06 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.2

– นมวัว 1.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.8

– ผลผลิตไข่จากสัตว์ปีก 642,100 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.2

 1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ตลอดปี 2563 อุตสาหกรรมการผลิตของมณฑลส่านซีได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID19 ค่อนข้างมาก ภายรวมมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1 แต่หากจำแนกเป็นรายอุตสาหกรรมแล้ว พบว่าอุตสาหกรรมหลักของมณฑลส่านซีล้วนแต่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 อาทิ (1) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เติบโตขึ้นร้อยละ 16 (2) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เติบโตขึ้นร้อยละ 14.7 (3) อุตสาหกรรมพลังงาน เติบโตขึ้นร้อยละ 2.3 ในจำนวนนี้คือ อุตสาหกรรมถ่านหิน เติบโตขึ้นร้อยละ 5.4 (4) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสาร เติบโตขึ้นร้อยละ 37.4 (5) การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เติบโตขึ้นร้อยละ 16.5 (6) การผลิตรถยนต์ เติบโตขึ้นร้อยละ 7.4 (7) การผลิตอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ภาพและวัสดุสามมิติ เติบโตขึ้นร้อยละ 19.1 และ (8) การผลิตวัสดุกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เติบโตขึ้นร้อยละ 65.6

 1. อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตลอดปี 2563 อุตสาหกรรมก่อสร้างของมณฑลส่านซีเติบโตต่อเนื่องจากปี 2562 (โดยมากเป็นโครงการต่อเนื่อง) ร้อยละ 11.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 850,113 ล้านหยวน ปัจจุบัน ทั้งมณฑลฯ มีวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้างต้นมากถึง 3,416 ราย

 1. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

การลงทุนในสินทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 4.1 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 440,439 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 12.8 ห้องชุดสำเร็จรูปที่จำหน่ายได้รวม 44.52 ล้าน ตร.ม. มูลค่า 437,533 ล้านหยวน

 1. การบริโภคในพื้นที่

ตลอดปี 2563 ยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในมณฑลฯ รวม 960,592 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5.9 ในจำนวนนี้เป็นยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในมณฑลฯ ขององค์กร 467,507 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.4

หากจำแนกเป็นกลุ่มพื้นที่จะพบว่า ยอดการอุปโภคบริโภคของประชากรในเขตเมืองมีมูลค่า 854,365 ล้านหยวน ปรับลดลงร้อยละ 6 และยอดการอุปโภคบริโภคของประชากรในเขตชนบทมีมูลค่า 106,227 ล้านหยวน ปรับลดลงร้อยละ 5.4

นอกจากนี้ หากจำแนกเป็นกลุ่มประเภทสินค้า พบว่ามีเพียง (1) สินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน/อุปกรณ์เครื่องเสียง (2) เครื่องสำอาง (3) อุปกรณ์วัสดุสำนักงาน มีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 0.7 7.8 และ 24.9 ตามลำดับ ในจำนวนนี้ การค้าออนไลน์ในกลุ่มอุปกรณ์วัสดุสำนักงานมีมูลค่าสูงถึง 70,513 ล้านหยวน หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 15.1 ของยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคภายในมณฑลขององค์กร

 1. การเงินการธนาคารและเงินฝากภาคประชาชน

ตลอดปี 2563 ยอดเงินฝากของสถาบันการเงินในพื้นที่รวม 4.9 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 11 ในจำนวนนี้เป็นเงินฝากจากการเปิดบัญชีใหม่ของประชาชนสูงถึง 307,979 ล้านหยวน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.3 ของจำนวนเงินฝากบัญชีใหม่ทุกประเภท นอกจากนี้ จำนวนสินเชื่อกู้ยืมภาคประชาชนรวม 3.89 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 14.1

 1. เงินคงคลังภาครัฐ

ตลอดปี 2563 มณฑลส่านซีจัดเก็บภาษีที่ดินได้ 225,723 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.3 และรายได้อื่นๆ ที่มิใช่ภาษี 50,509 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 14.3 โดยมียอดรายจ่ายรวม 593,378       ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.8

 1. การค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลจาก สนง. ศุลกากรนครซีอาน ระบุว่า ตลอดปี 2563 การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซี มีมูลค่ารวม 377,211.58 ล้านหยวน เติบโตขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 7.32 แบ่งเป็น

– การนำเข้า มูลค่า 184,247.46 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 12.24

– การส่งออก มูลค่า 192,964 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.01

หากจำแนกการค้าระหว่างประเทศตามประเภทของวิสาหกิจ สรุปได้ดังนี้

ประเภทวิสาหกิจ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ล้านหยวน) มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า อัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 (%)
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า
1. State Owned Enterprises 28,330 13,784.59 14,545.98 -9.47 -17.47 -0.32
2. Collective Enterprises 312 17.13 295.56 141.57 -48.56 207.46
3. Private Sectors 107,541.3 65,655.9 41,885.3 20.18 8.47 44.66
4. Foreign Enterprises 240,293.29 113,367.45 126,925.83 4.73 3.13 6.2

หากจำแนกการค้าระหว่างประเทศตามช่องทางการขนส่งสินค้า สรุปได้ดังนี้

การขนส่งสินค้า   แต่ละประเภท มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ล้านหยวน) มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า อัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 (%)
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า
1. การขนส่งทางน้ำ 78,000 43,141.18 34,859.58 16.47 13.99 19.69
2. การขนส่งทางราง 10,122.47 4,101.67 6,020.81 302.9 219.91 389.37
3. การขนส่งทางรถ 8,500 7,675.1 824.93 28.01 27.24 36.68
4. การขนส่งทางอากาศ 250,527.36 122,556.17 127,971.2 1.09 -4.04 6.56

                                                                   ข้อมูลอ้างอิงจาก www.xian.customs.gov.cn

คู่ค้า 5 อันดับแรกของมณฑลส่านซี ได้แก่

 1. เกาหลีใต้    มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 89,348.85 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 25.13
 2. ไต้หวัน    มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 72,020.58 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.72
 3. เขตฯ ฮ่องกง มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 25,433.49 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.96
 4. สหรัฐอเมริกา มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 24,701.53 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4.78
 5. ญี่ปุ่น มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 20,776.96 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 14.73

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีกับประเทศไทย

ข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีระบุว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. 2563 การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีกับประเทศไทย มีมูลค่า 2,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 64.6 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของมณฑล แบ่งเป็น

– มณฑลส่านซีนำเข้าจากไทย มูลค่า 220 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 41.51 โดยมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ (1) แผงวงจรไฟฟ้า (2) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ (3) ทุเรียนสด

– มณฑลส่านซีส่งออกไปไทย มูลค่า 2,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 97.12 โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ (1) วงจรรวมพร้อมหน่วยความจำ (Integrated Circuit with Memory) (2) อุปกรณ์ไฟฟ้า (3) แผ่นซิลิกอนเชิงเดี่ยว (Single Crystal Silicon Slice) (4) แอปเปิ้ลสด (5) แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ (6) คอมเพรสเซอร์ (7) รถบรรทุกขนาดใหญ่ (8) สาลี่สด และ (9) เครื่องนุ่งห่ม

 1. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีกับกลุ่มประเทศอาเซียน

ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. 2563 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 36,438 ล้านหยวน เติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 49.71 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.61 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งมณฑล แบ่งเป็น (1) การนำเข้ามูลค่า 7,890 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 81.72 และ (2) การส่งออกมูลค่า 28,548 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 42.75

 1. ภาพรวมการลงทุนจากต่างประเทศ

ในปี 2563 มีวิสาหกิจต่างประเทศลงทุนในมณฑลส่านซีเพิ่ม 278 ราย โดย 5 คู่ค้าที่มีการลงทุนสูงสุดได้แก่ (1) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (2) ไต้หวัน (3) สิงคโปร์ (4) ญี่ปุ่น และ (5) เกาหลีใต้ โดยไทยมีบริษัทลงทุนในมณฑลส่านซีเพิ่ม 1 บริษัท มูลค่าการลงทุน 1.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชื่อ บ. Bin Fen Tai Li (Shaanxi) Entertainment (缤纷泰利 (陕西) 娱乐经纪有限公司) ดำเนินกิจการด้านนายหน้าอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม

 1. การคมนาคมขนส่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ตลอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 การคมนาคมขนส่งของมณฑลส่านซีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยจำแนกเป็น (1) การขนส่งทางอากาศปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 2.5 เท่า เป็นจุดบินเชื่อมต่อระหว่างประเทศไปยัง 76 แห่งทั่วโลก และมีเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวม 91 เส้นทาง และได้อนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าสินค้าในกลุ่มสัตว์น้ำแบบมีชีวิต ผลไม้ เนื้อสัตว์ และต้นกล้าพันธุ์พืช นอกจากนี้ยังได้อนุมัตินโยบายการยกเว้นตรวจลงตราประเภทเพื่อเดินทางผ่าน (Transit Visa) 144 ชม. ให้กับ 53 ประเทศทั่วโลก (2) การขนส่งทางราง เส้นทางการขนส่งสินค้านานาติ “ฉางอันห้าว (长安号)” ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 52 เท่าจากในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 29 เท่า และมีเส้นทางขนส่งสินค้าหลักรวม 15 เส้นทาง (ไม่รวมเส้นทางย่อยและเที่ยวขนส่งเฉพาะกิจ) อีกทั้งมีความร่วมมือกับท่าเรือขนาดใหญ่ของจีน อาทิ ท่าเรือชิงต่าว หนิงโป และเหลียนหยุนก่างในการเป็นข้อต่อการขนส่งที่สำคัญต่อไปยังเอเชียกลาง เอเชียใต้ และทวีปยุโรป และ (3) ท่าเรือออนไลน์ (E-Port) สำหรับการค้าข้ามพรมแดน โดยรัฐบาลมณฑลส่านซีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางให้เป็น 1 ใน 5 มณฑลนำร่องกลุ่มแรกในการนำระบบ Single Window ซึ่งเป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจมาปรับใช้

สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) มณฑลส่านซีตั้งเป้ายกระดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.5 รายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในเมืองและชนบทเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5 และ 8 ตามลำดับ ควบคุมอัตราการว่างงานให้ไม่เกินร้อยละ 4.5 พร้อมเพิ่มตำแหน่งงานใหม่เพื่อให้เกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 400,000 คน และควบคุมดัชนีผู้บริโภค (CPI) ให้ไม่เกินร้อยละ 3

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม