เศรษฐกิจส่านซีไตรมาสแรก หดตัวร้อยละ 5.6

สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีรายงานสภาวะเศรษฐกิจของมณฑลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 543,966 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 5.6 แบ่งเป็น

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 22,174 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 3.1

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 242,275 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 6.9

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 279,517 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 4.9

ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของนครซีอาน มีมูลค่า 209,565 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 4.1 แบ่งเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 3,220 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.9

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 61,384 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 7.1

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 144,961 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 2.7

2. ภาพรวมการเกษตร

ตลอดไตรมาสแรกของปี การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของมณฑลส่านซี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 แบ่งเป็น (1) ผักและผลไม้ 2.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 3.6 (2) การผลิตนมวัว 232,500 ตัน และ (3) เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ รวม 317,600 ตัน

3. อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

อุตสาหกรรม อัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 (%)
1. ถ่านหิน 20.5
2. การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสาร 26.3
3. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 17.7
4. น้ำมันดิบธรรมชาติ 2.8
5. ก๊าซธรรมชาติ 8.6
6. การผลิตและหลอมโลหะชนิดต่างๆ 15.7
7. การผลิตไฟฟ้า 5.3

4. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่โดยมากยังเป็นการลงทุนจากภาครัฐ แบ่งเป็นการลงทุนในโครงการ (1) โครงการด้านการศึกษา (โครงการสร้างและขยายสถานศึกษา รวมไปถึงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข) เติบโตร้อยละ 69.6 (2) โครงการด้านกีฬา วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบันเทิง (โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬานครซีอานแห่งใหม่ และการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม Xixian Fengdong Cultural Center) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 และ (3) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายที่ 5, 6, 9 และ 14 รวมไปถึงโครงการขยายสนามบินซีอานเสียนหยางระยะที่ 3 เติบโตร้อยละ 60.5 รวมมูลค่าการลงทุนในโครงการข้างต้น 47,645 ล้านหยวน

ทั้งนี้ ตลอดปี 2563 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้วางเป้าหมายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก แบ่งเป็น (1) โครงการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า 50,000 ล้านหยวน จำนวน 1,145 โครงการ และ (2) โครงการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านหยวน จำนวน 280 โครงการ

โดยในเดือน มี.ค. 2563 พบการลงทุนในโครงการใหม่ในนครซีอานไปแล้ว 122 โครงการ รวมจำนวนโครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้วในไตรมาสแรกทั้งมณฑลส่านซีรวม 127 โครงการ

5. การค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลจาก สนง. ศุลกากรนครซีอานระบุ การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มีมูลค่า 86,258.68 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 0.41 แบ่งเป็น

– การส่งออกมูลค่า 41,586.69 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.62 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

– การนำเข้ามูลค่า 44,671.99 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

คู่ค้า 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. เกาหลีใต้ มูลค่า 21,625.57 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 47.38
  2. ไต้หวัน มูลค่า 15,158.68 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 34.44
  3. สหรัฐอเมริกา มูลค่า 7,105.73 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 0.01
  4. ญี่ปุ่น มูลค่า 6,061.11 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 23.46
  5. สิงคโปร์ มูลค่า 5,621.76 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ราว 1.54 เท่า

6. การค้าปลีกโดยเฉพาะการค้าออนไลน์ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลอดไตรมาสแรกของปี การค้าปลีกของทั้งมณฑลมีมูลค่ารวม 184,405 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 25.4 ในจำนวนนี้ เป็นการค้าปลีกของหน่วยงาน/องค์กร มูลค่า 80,149 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 26.8

ทั้งนี้ พบว่าการค้าปลีกออนไลน์ในไตรมาสแรกของมณฑลส่านซี มีมูลค่า 13,388 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562

7. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของมณฑลปรับตัวลดลงเพียงร้อยละ 0.1 โดยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของนครซีอาน ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 การจำหน่ายห้องชุดสำเร็จรูป 2.92 ล้าน ตร.ม. ปรับตัวลดลงร้อยละ 24.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://xian.customs.gov.cn/xian_customs/527446/527450/3016528/index.html
  2. https://sx.leju.com/news/2020-04-22/08256658521128065361614.shtml
  3. http://tjj.shaanxi.gov.cn/126/111/20784.html
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม