เศรษฐกิจส่านซีปี 59 เติบโตอย่าง “ค่อยเป็นค่อยไป” GDP โตร้อยละ 7.6เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2560 รัฐบาลมณฑลส่านซีจัดการประชุมสภาประชาชนและการแถลงผลงานของรัฐบาลประจำปี 2559 โดยมีนายหู เหอผิง ผู้ว่าการมณฑลส่านซีเป็นผู้แถลงผลงานและนโยบาย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน ขอสรุปสาระสำคัญด้านเศรษฐกิจปี 2559 และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2560 ดังนี้

1. ภาพรวมเศรษฐกิจมณฑลส่านซี

ในปี 2559 เศรษฐกิจมณฑลส่านซียังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในหลายๆ ด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑล (GDP) อยู่ที่ 1.9165 ล้านล้านหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.96 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑลกวางตุ้งที่มีมูลค่า GDP สูงที่สุดในประเทศ) และมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7.6 (สูงกว่าดัชนีรวมของประเทศร้อยละ 0.9) โดยแบ่งเป็น

– มูลค่าในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 169,384 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4

– มูลค่าในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 939,088 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.3    
– มูลค่าในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 808,067 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.7

2. สภาวะการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large-Scale Industries)1

รายได้จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตลอดทั้งปีของมณฑลส่านซีอยู่ที่ 2.18 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.4 และมีวิสาหกิจที่ทำรายได้เกินหลักแสนล้านหยวน ทั้งสิ้น 24 ราย ทั้งนี้มีวิสาหกิจที่ลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 772 ราย จากปีที่แล้ว (รวมอยู่ที่ 5,497 ราย)

3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของมณฑลส่านซีปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.3 อยู่ที่ 2.04 ล้านล้านหยวน (ไม่รวมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภาคการเกษตร) ในปี 2559 มีการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่รวมมูลค่า 273,675 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.7 และมีอัตราการปรับตัวที่เร็วกว่าปี 2558 อยู่ร้อยละ 6.9 มีการจำหน่ายห้องชุดสำเร็จรูปไปมากกว่า 32.63 ล้านตร.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.5 มูลค่ารวม 178,517 ล้านหยวน

4. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

มณฑลส่านซีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ของจีน โดยเฉพาะแอปเปิลและกีวี ที่มีปริมาณผลผลิตต่อปีเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ในปี 2559 มณฑลส่านซีมีผลผลิต 1) แอปเปิล 10.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.79 2) กีวี 1.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.65 3) ข้าว 12.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.08

5. การลงทุนจากต่างประเทศ

ในปี 2559 มีวิสาหกิจต่างชาติที่ผ่านการอนุมัติจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีให้ลงทุนได้ทั้งสิ้น 116 ราย โดยแบ่งเป็น

 1) มูลค่าการลงทุนตามสัญญาลงนาม (Amount of contracts of foreign investment) 4,633 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 31,909.32 ล้านหยวน) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 19.87

 2) มูลค่าการลงทุนตามจริง (Amount of actually utilized foreign investment) 5,012 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 34,519.65 ล้านหยวน) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.45 สามารถจำแนกประเภทวิสาหกิจได้ดังนี้

จากข้อมูลยังระบุว่า วิสาหกิจต่างชาติเข้าลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตติยภูมิมากที่สุดรวม 88 รายและมีมูลค่าการลงทุนตามจริง 1,959.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 1.6 เท่า โดยประเทศที่ลงทุนในมณฑลส่านซีสูงสุด 2 ลำดับแรก ได้แก่ 1) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มูลค่าการลงทุนตามจริง 1,915.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 2.9 เท่า 2) เกาหลีใต้ มูลค่าลงทุนตามจริง 1,661.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 46.29

6. จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในปี 2559 มณฑลส่านซีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศรวม 449 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 16.45 สร้างรายได้กว่า 381,343 ล้านหยวน

7. การค้าระหว่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  

ข้อมูล สนง. ศุลกากรนครซีอานระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีตลอดปี 2559 อยู่ที่ 197,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.19 แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 104,461.19 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.72  จากปี 2558 มูลค่านำเข้า 93,019 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.76  ประเทศคู่ค้า 5 ลำดับแรกของมณฑลส่านซี ได้แก่

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน ได้วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2559 ของมณฑลส่านซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มณฑลส่านซีมุ่งพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม จากเดิม   ที่เป็นเพียงฐานรองรับการผลิตสินค้าให้แก่วิสาหกิจจากประเทศตะวันตก ในปี 2559  รัฐบาลมณฑลส่านซียังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การก่อตั้ง “องค์กรสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีกราฟฟิกสามมิติ (Virtual Reality/Augmented Reality)” การผลักดันแนวคิด  “One Academy One Department(一院一所)ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำของมณฑล โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจที่ต้องการนำเทคโนโลยีที่คิดค้นไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ในปี 2559 รัฐบาลมณฑลส่านซียังได้ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (China Academy of Science) ก่อตั้งสถาบันวิจัยทัศนศาสตร์นครซีอาน (Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics) 2) สถาบันวิจัยโลหะที่ไม่ใช่เหล็กแห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Institute for Non-Ferrous Metal Research) 3) การเปิด ศูนย์การให้บริการข้อมูล ในด้านทัศนศาสต์และด้านโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โดยปัจจุบันมีสถาบันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเข้าร่วมในโครงการนี้แล้วกว่า 37 หน่วยงาน

2. การผ่อนปรนกฎระเบียบและขั้นตอนการขอรับเอกสารด้านการค้าและการลงทุน

 ในปี 2559 รัฐบาลมณฑลส่านซียกเลิกใบอนุญาตในระดับบริหารส่วนจังหวัดมากถึง 379 รายการ รวมไปถึงการสนับสนุนแนวคิด “五证合一” เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้อัตราการจดทะเบียนของวิสาหกิจใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 จากปี 2558

3. มณฑลส่านซีได้รับการอนุมัติให้เป็นหนึ่งในเขตทดลองการค้าเสรี

เขตการค้าเสรี ถือเป็นการสะท้อนนโยบายเปิดกว้างอีกทางหนึ่งของประเทศจีน โดยมีความพิเศษกว่าเขตสินค้าทัณฑ์บนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีนโยบายทางภาษีและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการเปิดกว้างด้านบริการที่หลากหลายกว่า ในปี 2559 มณฑลส่านซีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์จีนให้เป็น 1 ใน 7 มณฑลนำร่องเขตทดลองการค้าเสรี (Pilot Free Trade Zones) พร้อมกับมณฑลเหลียวหนิง มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเป่ย มณฑลเสฉวน และมหานครฉงชิ่ง โดยจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีครอบคลุมเขตซีอานไฮเทคโซน (Xi’an Hi-tech Industries Development Zone) เขตใหม่ซีเสียน (XI’XIAN New Area) และเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน (Xi’an International Trade & Logistics Park) ทั้งนี้ ตั้งเขตการค้าเสรีดังกล่าวมีสิทธิพิเศษที่จูงใจนักลงทุนส่งผลให้มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต

4. การพัฒนาการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมณฑลส่านซีกับประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม  ในปี 2559 รัฐบาลมณฑลส่านซีประสบความสำเร็จในการสานต่อเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” ไปยังเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี (รอการเชื่อมต่อไปเมืองรอทเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ จุดสิ้นสุดของขบวนขนส่งดังกล่าว) เส้นทางดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งออกสินค้าของจีนไปยังกลุ่มประเทศเอเชียกลางและยุโรปเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยให้เกิดการนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ มาจำหน่ายในจีนอีกด้วยด้วย อาทิ การนำเข้าแป้งสาลีจากประเทศคาซัคสถานมากกว่า 600 ตัน การนำเข้าน้ำมันเรพซีด (Rapeseed Oil) กว่า 1,000 ตัน อีกทั้งยังเป็นการนำความเจริญมายังมณฑล โดยเฉพาะการเป็นเมืองต้นแบบการก่อตั้งท่าเรือบก (Dry Port) แบบครบวงจรแห่งแรกของจีน และกระตุ้นอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ในพื้นที่ ปัจจุบัน เส้นทางการขนส่งดังสินค้า “ฉางอันห้าว” กล่าวยังกลายเป็นจุดกระจายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสายไหมทางบกอีกด้วย

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ 

รัฐบาลมณฑลส่านซีสานต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การก่อสร้างทางด่วนเชื่อมระหว่างหัวเมืองใหญ่ เร่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป่าจี-ฮั่นจงสุยเต๋อ-เหยียนอาน เหอหยาง-ถงชวน ซีอาน-ฉงชิ่ง โครงการขยายสนามบินซีอานเสียนหยางระยะที่ 3 การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นที่ 4 5 และ 6 รวมไปถึงการเร่งพัฒนาโครงการ “Shaanxi Broadband” เพิ่มพื้นที่ WiFi สาธารณะให้ครอบคลุมและปรับรูปแบบการบริการอินเตอร์เน็ตให้เป็น Fiber Optic ทั้งหมด เพื่อรองรับการขยายตัวของ E-Commerce และกิจกรรมออนไลน์ที่มีการขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 80 2

6. การสานต่อนโยบาย One Belt One Road ผ่านโครงการความร่วมมือนานาชาติ

ในปี 2559 รัฐบาลมณฑลส่านซีประกาศแผนพัฒนา “แผนงานโครงการของมณฑลส่านซีตามยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางปี 2016” โดยหนึ่งในแผนงานสำคัญ ได้แก่ การก่อตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมนานาชาติ (国际产能合作中心) โดยได้เริ่มผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจีน-เกาหลีใต้ (China-South Korea Industrial Park) เร่งก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมเส้นทางสายไหมจีน-รัสเซีย (Sino-Russia Silk Road Innovation Park)ให้แล้วเสร็จ การก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมการบินจีน-คีร์กีซสถาน (China-Kyrgyzstan Airport Economic Industrial Park) สานต่อโครงการก่อสร้าง China-Italy Airlines Valley (เป็นความร่วมมือระหว่างเขตใหม่ซีเสียนกับสนามบิน Malpensa ของประเทศอิตาลี) เป็นต้น การลงทุนในโครงการข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่มณฑลส่านซีของรัฐบาลที่คำนึงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นสำคัญ อีกทั้งการลงทุนในรูปแบบลักษณะ PPP (Public – Private – Partnership) ที่เปิดให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในด้านการลงทุนร่วมกันจะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาได้เร็วและยั่งยืนมากขึ้น ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มณฑลส่านซีมีการลงทุนในลักษณะ PPP มากถึง 43 โครงการ มูลค่า 62,000 ล้านหยวน ทั้งนี้ ในปี 2560 รัฐบาลส่านซีวางเป้าหมายดึงดูดให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุน ในลักษณะ PPP ในกิจการก่อสร้างระบบทำความร้อนและสร้างความอบอุ่น และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำให้มากขึ้นอีกด้วย

บทสรุป

ในปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของมณฑลส่านซียังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานเทคโนโลยีและแนวคิดที่ช่วยสร้างมูลเพิ่มให้แก่สินค้า ในปี 2560 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 เพิ่มรายได้ต่อหัวประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9 จากปี 2559 ควบคุมอัตราการว่างงานไม่ให้เกินร้อยละ 4 รวมไปถึงควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้เกินร้อยละ 3 เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลส่านซียังคงนำแนวคิดการสร้างดุลยภาพ (New Normal)มาเป็นแนวทางหลักในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industries) รัฐบาลจีนระบุว่าต้องเป็นวิสาหกิจที่มีผลประกอบการไม่ต่ำกว่า 5 – 20 ล้านหยวนในปีเริ่มกิจการ โดยในส่วนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้จำนวนเงินลงทุน เป็นบรรทัดฐานในการจัดประเภทอุตสาหกรรม โดยต้องมีเงินลงทุนในปีเริ่มโครงการระหว่าง 500,000 – 5 ล้านหยวน

2. ข้อมูลจาก Alipay ระบุว่า ในปี 2559 ชาวซีอานกว่าร้อยละ 80 นิยมชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายผ่าน Alipay เฉลี่ย 72,601.07 หยวน/คน สูงขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 83.06

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.sxdofcom.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29034021&chid=100259

2. http://www.southmoney.com/redianxinwen/201701/1031128.html

3. http://news.hsw.cn/system/2017/0123/635039_2.shtml

4. http://news.xinhuanet.com/local/2017-01/24/c_129459832.htm

5. http://www.mnw.cn/news/china/1564490.html

6. http://www.customs.gov.cn/publish/portal133/tab62331/info83424.htm

7. http://www.ssdofcom.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29034021&chid=100259

8. http://www.gov.cn/shuju/2017-01/25/content_5163252.htm

9. http://www.shaanxi.gov.cn/0/104/11535.htm

10. http://shaanxi.uief.org/gzdt1/2703.jhtml

 

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม