เศรษฐกิจส่านซี 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 สนง. โฆษกรัฐบาลมณฑลส่านซีจัดงานแถลงข่าวสภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่านซีในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑล (GDP)

ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ย. 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑลส่านซี มีมูลค่า 1.87 ล้านล้านหยวน และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 1.2 (อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของปี ติดลบร้อยละ 5.6) จำแนกเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 117,628 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 838,085 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 912,435 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

2.อุตสาหกรรมการเกษตร

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 อุตสาหกรรมเกษตรของมณฑลส่านซี มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ได้แก่

– ผักและพืชตระกูลเห็ด 14.87 ล้านตัน ผลไม้ 5.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.7 และ 5 ตามลำดับ

– สมุนไพรจีน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 8.1

– เนื้อสุกรเป็นกลุ่มสินค้ารายการเดียวที่ปรับลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่ร้อยละ 12

– เนื้อวัวและเนื้อแกะ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 11.8 และ 2.1 ตามลำดับ

3. อุตสาหกรรมการผลิต

ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ ๆ ของมณฑลส่านซีได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID19 พอสมควร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปรับตัวลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 2.7 และ 18.6 ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี การผลิตในอุตสาหกรรมในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็น 1 ในอุตสาหกรรมหลักของมณฑลได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้มีอัตราการเติบโตขึ้นสูงถึงร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 12.3 ด้วยเช่นกัน

  1. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีมูลค่า 309,851 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยมีการสร้างอาคารชุดสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายรวม 29.77 ล้าน ตร.ม. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 0.71 (ในจำนวนนี้จำหน่ายไปได้ 6.27 ล้าน ตร.ม. ปรับลดลงร้อยละ 1.4) คิดเป็นมูลค่า 290,985 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 6.9

  1. การบริโภคในพื้นที่

– การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบค้าปลีก (Total Retail Sales of Consumer Goods) มีมูลค่า 662,184 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 9.3 ในจำนวนนี้เป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในกลุ่มองค์กร มูลค่า 315,550 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 8.2

– การค้าออนไลน์ของวิสาหกิจในพื้นที่ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 28.7

  1. การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 279,074 ล้านหยวน ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 7.2 โดยแบ่งเป็น

– การนำเข้า มูลค่า 138,761 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 17.1

– การส่งออก มูลค่า 140,313 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.2

การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีในช่วง 3 ไตรมาสแรก การส่งออกสินค้าผ่านการขนส่งทางรถไฟมีอัตราการเติบโตมากที่สุด ถึง 1.86 เท่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนการส่งออกสินค้าด้วยเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติทางราง “ฉางอันห้าว” ที่มีอัตราความหนาแน่นของขบวนเดินรถสูงที่สุดในประเทศ

ข้อมูลจาก สนง. สถิติมณฑลส่านซี ระบุว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 18 ต.ค. 2563 “ฉางอันห้าว” ขนส่งสินค้าไปแล้วกว่า 3,004 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึง 1.8 เท่า บรรทุกสินค้าปริมาณรวม 2.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึง 1.5 เท่า นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนาช่องทางการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าโดยใช้ประโยชน์จาก “เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” (New International Land-Sea Trade Corridor- ILSTC) ที่มณฑลส่านซีเป็นหนึ่งในพันธมิตรเมื่อ พ.ค. 2562

 “ฉางอันห้าว” ที่มีจำนวนเดินรถมากที่สุด

จำนวนเที่ยวบรรทุกสินค้า (เดือน ม.ค. – 18 ต.ค. 2563)
ขาไป ขากลับ
1. “ฉางอันห้าว” ไปยังประเทศในแถบเอเชียกลาง 659 169
2. “ฉางอันห้าว” ไปยังประเทศในแถบยุโรป 1296 880

ในขณะเดียวกันการนำเข้าสินค้าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ มีมูลค่ามากที่สุดถึง 100,641 ล้านหยวน โดยมณฑลส่านซีได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์โลจิสติกส์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตซีเสียน (Xi’Xian Bonded Logistics Center) และเมืองใหม่คงก่าง (Airport New City) พัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศให้เชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น แม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศ มีต้นทุนสูง แต่ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนไม่น้อยยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบัน มีการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศเฉลี่ย 40 เที่ยวบิน / สัปดาห์ และมีการฟื้นฟูเส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแล้ว 11 จุดหมายปลายทางใน 7 ประเทศทั่วโลก

รูปแบบการขนส่ง มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 3 ไตรมาสแรก (ล้านหยวน)

อัตราการปรับตัว (%) ของมูลค่านำเข้า-ส่งออกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

การนำเข้า การส่งออก
1. ทางน้ำ 33,303 39,395.83 +15.94
2. ทางรถไฟ 3,909.86 3,221.05 +1.86 เท่า
3. ทางรถยนต์ 822.56 4,826.95 +71.85
4. ทางอากาศ 100,641.11 92,779.11 +14.6

7. คู่ค้าที่สำคัญของมณฑลส่านซี 5 อันดับแรก

คู่ค้า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศกับมณฑลส่านซี (ล้านหยวน) อัตราการปรับตัว (%)เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
1. เกาหลีใต้ 67,870 +32.16
2. ไต้หวัน 54,292 -11.78
3. สหรัฐอเมริกา 20,511 -1.32
4. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 19,116 -28.41
5.ญี่ปุ่น 17,088 +27.48
  1. รายได้ประชากรเพิ่มมากขึ้น

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 19,694 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 อยู่ในลำดับที่ 15 จาก 31 มณฑลทั่วประเทศ แบ่งเป็น

– รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในตัวเมือง (Disposable Income Per Capita of Urban Residents) 28,616 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

– รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในเขตชนบท (Disposable Income Per Capita of Rural Residents) 9,881 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4

– รายได้เฉลี่ยของผู้ที่มีเงินเดือนประจำทั้งมณฑล (Wage income Per Capita of Shaanxi ) 10,581 หยวน เพิ่มขึ้น 461 หยวน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

รายจ่ายเฉลี่ยในการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยทั้งมณฑล (Residents’ Living Consumption Expenditure) 12,447 หยวน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 3.3

–  รายจ่ายเฉลี่ยในการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยของประชากรในเขตเมือง (Living Consumption Expenditure of                      Urban Residents) 16,367 หยวน ลดลงร้อยละ 6

– รายจ่ายเฉลี่ยในการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยของประชากรในเขตชนบท (Living Consumption Expenditure of Rural Residents) 8,137 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าเศรษฐกิจและการบริโภคในพื้นที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยช่องทางการขนส่งที่มณฑลมีศักยภาพ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 รัฐบาลมณฑลส่านซียังได้ประกาศข้อพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เงินทุนจากต่างประเทศในมณฑลส่านซี (Further Improve the Implementation Opinions On The Use of Foreign Capital) โดยมีนัยสำคัญ ได้แก่ การอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศสามารถตั้งธนาคารหรือสำนักงานสาขาในมณฑลส่านซีได้ด้วยเงินลงทุนทั้งหมดจากต่างประเทศ (Wholly foreign-owned Bank) การจัดตั้งธนาคารร่วมทุนระหว่างประเทศ-จีนหรือสาขาของธนาคารต่างประเทศได้ การนำร่องระบบบัญชีชำระเงินธนาคารในประเทศและสกุลเงินต่างประเทศ (Domestic and Foreign Currency Bank Settlement Account) ในนครซีอาน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานพาณิชย์ท้องถิ่น โดยก่อนหน้านี้ สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจท้องถิ่นจำนวน 210 แห่งที่ทำการค้าขายกับต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านช่องทางการตลาดในต่างประเทศและเพื่อประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้บริการการชำระเงินสกุลเงินหยวน ภายใต้ชื่อ “通丝路” ผ่านเว็บไซต์ www.rmbsilkroad.com ที่รัฐบาลนครซีอานร่วมมือกับธนาคารในพื้นที่เพื่อเป็นตัวกลางในการชำระเงินการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce)

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการดึงดูดแรงงานทักษะจากต่างประเทศด้วยวีซ่าทำงานระยะยาว และการปรับปรุงกลไกการทำงานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของวิสาหกิจต่างชาติที่ลงทุนในมณฑลส่านซี มาตรการดึงดูดการลงทุนเหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติ และส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นในการทำธุรกิจกับต่างประเทศให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://xian.customs.gov.cn/xian_customs/527446/527450/3333596/index.html
  2. http://tjj.shaanxi.gov.cn/site/1/html/126/111/21132.htm
  3. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/qykf/xxjc/202010/t20201023_1248818_ext.html

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม