เศรษฐกิจมณฑลซานตง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 มีพัฒนาการขึ้นในทุกด้าน GDP สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

มูลค่า GDP มณฑลซานตงในช่วง 3 ไตรมาสแรก 6,230,940 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 แบ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิมีมูลค่าเพิ่ม 362,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิมีมูลค่าเพิ่ม 2,701,130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิมีมูลค่าเพิ่ม 3,167,160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 โดยสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทต่อผลผลิตมวลรวมแบ่งเป็น 5.8 : 43.4 : 50.8 

2. ภาคเกษตรกรรม

ผลผลิตพืชฤดูร้อน (Summer grain crops) สูงเป็นประวัติการณ์ มีปริมาณมากถึง 25 ล้านตัน

3. ภาคอุตสาหกรรม

สัดส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 67.8 ของการลงทุนทั้งหมด เติบโตขึ้นร้อยละ 4.1 การลงทุนในอุตสาหกรรมภาคบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 มูลค่าการซื้อขายเทคโนโลยีที่ลงทะเบียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 การลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ อุปกรณ์ใหม่ และยา คิดเป็นร้อยละ 43.1 ของการลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี

อุตสาหกรรมภาคบริการเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมภาคบริการด้านอินเทอร์เนตและบริการที่เกี่ยวข้องมีอัตราความเร็วของการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 62.8 ด้านการบริการธุรกิจมีอัตราความเร็วของการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 22.4 ด้านการบริการซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราความเร็วของการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13.0

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตอากาศยาน ยานอวกาศและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 นอกจากนี้ ปริมาณการผลิตแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ วัสดุแม่เหล็กแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth) อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 24.3 17.8 และ 17.3 ตามลำดับ

4. โครงการและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ในช่วง 3 ไตรมาสแรก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแล้ว 133,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเริ่มการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงภายในนครจี่หนานเส้นทางนครจี่หนาน-เขตหลายอู๋ รถไฟความเร็วสูงมณฑลซานตงตอนใต้ (เมืองรื่อจ้าว-เมืองหลินอี๋-เมืองจี่หนิง-เมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตง-อำเภอหลานเข่า เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน) ช่วงเหอเจ๋อ-หลานเข่า ตลอดจนปรับปรุงและขยายการก่อสร้างทางด่วนจี่หนาน-ชิงต่าว ทางด่วนปินโจว-หลายอู๋

มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 638,490 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2

ดำเนินงานด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองและชนบท โดยเริ่มโครงการปรับปรุงเขตพื้นที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม 160,000 ครัวเรือน รวมถึงได้ปรับปรุงเขตชุมชนแออัดแล้วกว่า 171,000 ห้องชุด

5. การค้าปลีกและการบริการ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เนื่องจากอิทธิพลของราคาผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น

มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 2,556,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านหยวน/ปี ด้านรถยนต์พลังงานใหม่ เพิ่มขึ้น 1 เท่า ด้านอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Indicator-EEI) ระดับ 1 และระดับ 2 (ระดับ 1 ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล ถึงระดับ 5 ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสินค้าที่เข้าสู่ตลาด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนของประชากร 14,212 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนของประชากรที่ใช้ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความบันเทิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0  เพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8

รายได้จากการท่องเที่ยว 854,750 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

6. การค้าระหว่างประเทศ

มีปริมาณการขนส่งทางน้ำและทางถนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เพิ่มสูงขึ้นจากครึ่งปีแรกร้อยละ 2.6 ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านทางระบบรางและผ่านท่าเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 และ 8.0 ตามลำดับ

มูลค่าการนำเข้าและส่งออก 1.49 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 811,170
ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และมูลค่าการนำเข้า 677,890 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 มีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกโดยช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 1,920 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.5

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศตามแถบนโยบาย BRI 424,742 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.5 ของมูลค่าการนำเข้าส่งออกทั้งหมดของมณฑลซานตง เติบโตขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

7. การจัดเก็บภาษีและสถานการณ์การเงิน

รายได้ของงบประมาณการคลังสาธารณะ (General budget revenue) 509,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรายได้จากภาษีลดลงร้อยละ 1 และได้ดำเนินการตามมาตรการลดภาษีและค่าธรรมเนียมรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านหยวน

จนถึงปลายเดือนกันยายน 2562 มีการระดมทุนทางสังคม (social financing) มากถึง 12.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินมียอดเงินกู้ทั้งสกุลเงินหยวนและสกุลเงินต่างประเทศ 8.6 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3

8. การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร

ในช่วง 3 ไตรมาสแรก รายจ่ายของรัฐด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากร 642,200 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ของรายจ่ายของรัฐทั้งหมด รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากร 24,154 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 31,879 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตชนบท 14,472 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 นอกจากนี้ มีการลงทุนด้านความเป็นอยู่ของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนภาคการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.7 การลงทุนในบริการสาธารณสุขเฉพาะทางและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 และร้อยละ 19.8 ตามลำดับ การลงทุนด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า

มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ในเขตเมือง 1,085,000 คน และจนถึงปลายเดือนกันยายน 2562 มีอัตราการขึ้นทะเบียนคนว่างงานในเขตเมืองร้อยละ 3.32 ลดลงร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาผู้ที่อยู่อาศัยในมณฑลซานตงเข้าร่วมโครงการประกันชราภาพหรือประกันบำนาญมากถึง 45.35 ล้านคน

แหล่งที่มา

http://s.askci.com/news/hongguan/20191029/1133141154276_2.shtml

 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม