เศรษฐกิจกานซูครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 6

  1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจมณฑลกานซูตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวม 377,180 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6 (เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 1) แบ่งเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 24,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.6

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 125,130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.2

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 227,670 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 6.5

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของนครหลานโจวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 มูลค่า 59,343 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.6 (เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 0.4) แบ่งเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 732 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 21,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 7.7

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 36,640 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 7.6

  1. การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค. 2562 การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของมณฑลกานซูเติบโตลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 28.1 ที่มูลค่า 9,240 ล้านหยวน

  1. การค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศรวมมูลค่า 18,820 ล้านหยวน ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 แบ่งเป็น

– การส่งออก มูลค่า 6,790 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 1.2

– การนำเข้า มูลค่า 12,030 ล้านหยวน ปรับตัวลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 9.7

  1. จำนวนผู้มีงานทำและรายได้ประชากร

           – จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 244,300 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.28 ของจำนวนเป้าหมายตลอดทั้งปี

– รายได้ประชากรในเขตเมือง 15,334 หยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 8

– รายได้ประชากรในเขตชนบท 4,177 หยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 9

  1. โครงการลงทุนที่สำคัญในปี 2562

รัฐบาลมณฑลกานซูประกาศแผนงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้

– การเร่งพัฒนาสิ่งปลูกสร้างแหล่งที่พักอาศัยเสื่อมโทรม รวม 26,500 ครัวเรือน

– โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำดื่มให้แก่ประชาชนในเขตชนบทให้ครอบคลุมทั่วทั้งมณฑล

– โครงการก่อสร้างพื้นที่เขตสาธิตทางนิเวศวิทยาจีน-อิสราเอล (เมืองจิ่วเฉวียน)

– การเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลยาสมุนไพรจีนแห่งชาติ (เมืองหล่งซี)

– การเร่งผลักดันการก่อสร้างสถานีรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองใหม่หลานโจว (Lanzhou New Area) กับศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์นานาชาติ (เมืองอู่เวย) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลกานซูอยู่ระหว่างการผลักดันแผนการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติแบบ multimodal (ราง บก และทะเล) จากนครหลานโจวไปยังเมืองกวาดาร์ ซึ่งเป็นเมืองท่าบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปากีสถาน เพื่อขยายช่องทางการส่งออกให้หลากหลาย และพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้ทัดเทียมมณฑลข้างเคียงมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://gansu.gansudaily.com.cn/system/2019/07/24/017231380.shtml
  2. http://www.gstj.gov.cn/HdApp/HdBas/HdClsContentDisp.asp?Id=15795
  3. http://www.gansu.gov.cn/art/2019/7/20/art_4740_425811.html

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม