เมืองเซี่ยเหมินมุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการผลิตสูงกว่า 1 แสนล้านหยวน

เมืองเซี่ยเหมินมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการผลิตสูงกว่า 1 แสนล้านหยวนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ​โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 6+1 สาขา ได้แก่ จอแสดงผล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชีวการแพทย์และสุขภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และ 1 สาขาคือ การบริการซอฟต์แวร์ รวมทั้งเร่งการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปยังเขตต่าง ๆ นอกเกาะเซี่ยเหมิน โดยในปี 2564 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเมืองเซี่ยเหมินมีพัฒนาการ ดังนี้

(1) อุตสาหกรรมจอแสดงผล มูลค่าการผลิตจำนวน 1.6 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ทำให้เซี่ยเหมินก้าวสู่การเป็นเมืองนำร่องคลัสเตอร์อุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติรายเดียวของประเทศ รวมทั้งเป็นฐานการวิจัยและผลิตหน้าจอสัมผัสและชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเซี่ยเหมินมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมจอแสดงผลครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำของการผลิต อาทิ การพื้นผิวกระจก แผง module และเครื่องจักรที่ครอบคลุมการผลิตครบวงจร

(2) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร มูลค่าการผลิตจำนวน 1.37 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 โดยเซี่ยเหมินมุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ครบวงจร อาทิ ระบบเทอร์มินอลของคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และบริการด้าน IT ฯลฯ เพื่อพัฒนาแบรนด์คอมพิวเตอร์ของเมืองเซี่ยเหมินให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก

(3) อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์) มูลค่าการผลิต 1.1 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยเซี่ยเหมินได้บ่มเพาะวิสาหกิจชั้นนำ อาทิ บริษัท Xiamen King Long Motor Group จำกัด ผู้ผลิตรถบัสรายใหญ่ของเมืองเซี่ยเหมิน บริษัท JTEKT (Xiamen) จำกัด สาขาบริษัทของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น บริษัท Xiamen Meiya Pico Information จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Big Data ด้านความปลอดภัยสาธารณะชั้นนำของจีน และบริษัท Taikoo (Xiamen) Aircraft Engineering จำกัด ผู้ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงบริการสายการบิน การผลิตชิ้นส่วน การฝึกอบรมทางเทคนิค การออกแบบ และประกอบอากาศยานส่วนบุคคล

(4) อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ มูลค่าการผลิตจำนวน 1.1 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 โดยเน้น  การพัฒนาวิสาหกิจด้านวัสดุใหม่ใน 3 สาขาเป็นหลัก ได้แก่ โลหะ โพลีเมอร์ และวัสดุอนินทรีย์ที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

(5) อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม มูลค่าการผลิตจำนวน 4.8 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 ซึ่งในจำนวนนี้ อุตสาหกรรมวงจรรวมมีมูลค่าการผลิตจำนวน 3.1 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 โดยรัฐบาลเซี่ยเหมินกำหนดให้อุตสาหกรรมวงจรรวมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของเซี่ยเหมิน และตั้งเป้าหมายพัฒนาเซี่ยเหมินให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบวงจรรวมแห่งชาติ

(6) อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ มูลค่าการผลิตจำนวน 9.16 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 และอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ของเมืองเซี่ยเหมินได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ชาติกลุ่มแรก และวิสาหกิจในเมืองเซี่ยเหมินได้มีผลงานการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่สำคัญ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบอีชนิด recombinant รายแรกของโลก และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิดป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธ์ 16 และ 18 ได้รายแรกของจีน

(7) การบริการซอฟต์แวร์ มีมูลค่าการผลิตจำนวน 1.37 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 โดยเซี่ยเหมินได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็น “เมืองซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงของจีน” และ Xiamen Software Park ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง Smart Software Park กลุ่มแรกของจีน

นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของเมืองเซี่ยเหมินเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2545 วิสาหกิจขั้นสูงของเซี่ยเหมินเพิ่มจากเดิมจำนวน 189 แห่ง เป็นจำนวน 2,801 แห่ง ในปี 2564 คิดเป็น 14 เท่า ซึ่งกว่าร้อยละ 58.3 ของวิสาหกิจมีการจัดตั้งฐานการผลิตขึ้นภายนอกเกาะเซี่ยเหมิน อาทิ     นิคมอุตสาหกรรม Torch ในเขตเสียงอัน นิคมอุตสาหกรรมถงอัน นิคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรในเขตจี๋เหม่ย และนิคมอุตสาหกรรมไห่ชาง

ไทยและเซี่ยเหมินมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งเมืองเซี่ยเหมินมีความโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าว โดยเป็นที่ตั้งของคลัสเตอร์การผลิตจอแสดงผล และคลัสเตอร์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ประเภทวินิจฉัยภายนอกร่างกายชั้นนำของมณฑลฝูเจี้ยน จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับวิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/5916.html

Zeng Yuancheng Xiamen_editor

Zeng Yuancheng Xiamen_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม