เผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวเสฉวนในปี 2560

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคมณฑลเสฉวนเผย ปี 2560 ผู้บริโภคในมณฑลเสฉวนมีดัชนีความพึงพอใจที่ร้อยละ 80.5 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลจากการเติบโตและก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนภายใต้การพัฒนาแนวใหม่ ทำให้การบริโภคภายในพื้นที่และความพึงพอใจในการบริโภคของคนในท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ในปี 2560 ดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภคในมณฑลเสฉวนโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 80.5 จำแนกออกเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของการบริโภคที่ร้อยละ 80.9 ความพึงพอใจในประเภทของสินค้าร้อยละ 81.2 และความพึงพอใจในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ร้อยละ 78.9   

ความพึงพอใจของผู้โภคในแต่ละพื้นที่ เมืองจือหยางมีดัชนีความพึงพอใจร้อยละ 83.6 มากเป็นอันดับหนึ่งของมณฑลเสฉวน อันดับที่ 2 เมืองหลูโจวร้อยละ 83.0 อันดับที่ 3 เมืองเล่อซานร้อยละ 82.6 อันดับที่ 4 เมืองซุ่ยหนิงร้อยละ 82.5 และอันดับที่ 5 นครเฉิงตูร้อยละ 82.2 ขณะที่เมืองที่มีความพึงพอใจในการบริโภคต่ำสุดคือ ขตปกครองตนเองอาป้าที่ร้อยละ 75.4

ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2) เครื่องมือและอุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร และ 3) ยานพาหนะ ส่วนประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่ำที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) อาหาร 2) ที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้าง และ 3) ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ธุรกิจการบริการที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) การคมนาคมขนส่ง 2) การรับจ้างทั่วไป เช่น แม่บ้าน รับเลี้ยงเด็ก และ 3) การบริการในร้านอาหาร ส่วนธุรกิจบริการที่ได้รับความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การบริการเพื่อสุขภาพ เช่น การนวด สปา 2) การท่องเที่ยว และ 3) การบริการตกแต่งบ้านและบริษัทการดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้าน

ประเภทสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายมากสุด 5 อันดับแรก คือ 1) อาหาร  เสื้อผ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน 2) การศึกษาของบุตร  3) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร 4) ชำระหนี้เงินผ่อนบ้านและรถ และ 5) การตกแต่งบ้าน  

สำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์มณฑลเสฉวน และคณะกรรมการผู้บริโภคมณฑลเสฉวน เป็นผู้รวบรวมและประเมินผลการสำรวจดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภคในมณฑลเสฉวนจากฐานข้อมูล ได้แก่ 1) การร้องเรียนและข้อมูลการสอบถามผู้บริโภค 68,000 คน 2) การตอบแบบสอบถามผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน 138,000 คน 3) การตอบแบบสอบถามผ่านวีแชดจำนวน 32,000 คน และ 4) การสอบถามภาคสนาม 3,000 คน

ผลการสำรวจดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภคมณฑลเสฉวนประจำปี 2560 มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้บริโภคภายในพื้นที่ให้การยอมรับและมีความเชื่อมั่นต่อการบริโภคที่สูงขึ้น สามารถบ่งบอกได้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการยกระดับการบริการในด้านต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ยังมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้ ผลการสำรวจข้างต้นยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักธุรกิจ/นักลงทุนที่กำลังให้ความสนใจขยายกิจการในมณฑลเสฉวน เพื่อที่จะได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดจริง

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม