- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

หูหนานเปิดตัวมินิโปรแกรม “อนุมัติขั้นตอนเดียว” ลดความซับซ้อนบริการภาครัฐ ส่งเสริมบรรยากาศการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานสารนิเทศ รัฐบาลมณฑลหูหนาน จัดงานแถลงข่าวบริการภาครัฐของมณฑลที่ลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติเหลือเพียงขั้นตอนเดียว รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งเปิดตัวมินิโปรแกรม (Mini Program) “อนุมัติขั้นตอนเดียว” (One-Step Approval Process) บนแอปพลิเคชัน WeChat สำหรับบริการประชาชน

ในจำนวนบริการภาครัฐของมณฑลหูหนาน 96 รายการที่ลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติเหลือเพียงขั้นตอนเดียวในครั้งนี้ มี 50 รายการที่เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนที่ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการลงทุน การดำเนินชีวิต และบริการทางเทคนิค ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องปฏิบัติแล้วในพื้นที่ที่กำหนด สำหรับอีก 46 รายการที่เหลือ เป็นบริการภาครัฐที่มีลักษณะ “ระหว่างมณฑล” ซึ่งมณฑลหูหนานได้ลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติในส่วนภายในมณฑล โดยพิจารณาจากรายการ “การเข้าถึงระดับชาติ” ที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรีจีน

โครงการ “อนุมัติขั้นตอนเดียว” ของมณฑลหูหนานดังกล่าว เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี 2562 นับจนถึงปัจจุบันมีบริการภาครัฐของมณฑลที่ลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติตามโครงการดังกล่าวแล้ว 319 รายการ โดยมณฑลหูหนานได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติในบริการภาครัฐ และนับจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 มีการดำเนินการอนุมัติบริการภาครัฐตามกรอบโครงการนี้แล้วกว่า 2,000,000 รายการ โดยมีวิสาหกิจในมณฑลที่ได้รับประโยชน์กว่า 1,050,000 ราย

จากการรวบรวมสถิติของมณฑลหูหนานพบว่า ปัจจุบัน มณฑลต้องดำเนินกระบวนการอนุมัติในบริการภาครัฐกว่า 63 ล้านรายการ ในจำนวนนี้ การดำเนินโครงการอนุมัติขั้นตอนเดียวได้สร้างประโยชน์มากกว่าร้อยละ 70 จากการยกเลิกกระบวนการอนุมัติ ขณะที่อีกมากกว่าร้อยละ 60 ได้รับประโยชน์จากการยกเลิกกระบวนการยื่นเอกสาร ส่งผลให้การยื่นขออนุมัติจากภาครัฐในมณฑลหูหนานใช้เวลาลดลงกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละกรณี สอดคล้องกับการสำรวจความพึงพอใจของบรรยากาศในการประกอบธุรกิจในมณฑลหูหนานของหน่วยงานภายนอกที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจต่อโครงการปฏิรูปดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 99.7

สำหรับมินิโปรแกรมอนุมัติขั้นตอนเดียวบน WeChat ของมณฑลหูหนาน สามารถเข้าถึงได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน WeChat และสามารถยื่นขอรับบริการภาครัฐที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมณฑลลงไปจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยมินิโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสนับสนุนของศูนย์บริการภาครัฐ รวมทั้งยังบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มบริหารงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน

ในภาพรวม มินิโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ส่วนคอลัมน์พิเศษ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและยื่นขอรับบริการภาครัฐมากกว่า 200 รายการ (2) ส่วนคอลัมน์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการงานด้านบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนรถ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตในการเดินทางไปและมาจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ใบอนุญาตพำนักอาศัย รวมถึงทะเบียนบ้าน (3) ส่วนคอลัมน์บริการยอดนิยม ซึ่งครอบคลุมบริการภาครัฐกว่า 100 รายการ อาทิ บริการด้านหลักประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล 17 รายการ บริการด้านการศึกษา 14 รายการ และบริการด้านคมนาคม 10 รายการ เป็นต้น และ (4) ส่วนคอลัมน์บริการในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถยื่นขอรับบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันกว่า 200 รายการใน 13 กลุ่ม เช่น การขอรับเงินชดเชยขั้นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในเขตเมือง รวมถึงสำหรับ
ผู้ที่อยู่ในชนบทและผู้ว่างงานในเขตเมือง การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย การจ่ายค่าปรับจราจร และชำระค่าไฟฟ้า

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202012/t20201231_14103020.html