- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

หูหนานเดินหน้ายกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานประกาศ “แผนปฏิบัติการสามปีเพื่อยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (2564-2566)” โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2566 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทขนาดใหญ่จะมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 24 รวมถึงผลักดันการสร้างศูนย์นวัตกรรมการผลิตและบริษัทสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว มณฑลหูหนานกำหนดการดำเนินงานไว้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การเพิ่มความสามารถทางนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสนับสนุนการสร้างเขตสาธิตนวัตกรรม เช่น ในแต่ละปีจะส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญ 50 รายการ และโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 100 โครงการ (2) ดำเนินการสร้างระบบแพลตฟอร์มนวัตกรรม ด้วยการสร้างศูนย์นวัตกรรมการผลิต การสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทและสถาบันการศึกษา (3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น การคัดเลือกและเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดดเด่นประจำปี 10 อันดับแรกและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 50 อันดับแรกของมณฑล (4) ยกระดับการสร้างมาตรฐานและการสร้างแบรนด์ รวมถึงการเพิ่มความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มา: https://www.miit.gov.cn/xwdt/gxdt/dfgz/art/2021/art_521f0ad1b94b43c1879e44257d6c6221.html