ส่านซีต่อยอดความสำเร็จโมเดล “ฉิน ช่วง หยวน” บูรณาการร่วมกับ Airport New City พัฒนาการค้าและโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักข่าว Shaanxi Daily รายงานว่า นายฟ่าน หว่านชุน (Fan Wanchun: 范万春)    รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลส่านซี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพัฒนาการของศูนย์บริการครบวงจร “ฉิน ช่วง หยวน”   (Qin Chuang Yuan Comprehensive Service Center) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างแพล็ตฟอร์มขับเคลื่อนเชิงนวัตกรรม, การให้บริการของศูนย์บริการฯ, ความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจ, การฝึกอบรมทักษะ, และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมกันนี้นายฟ่านฯ ยังได้เข้าเยี่ยม Airport New City ที่อยู่ใน     เขตใหม่ซีเสียนด้วย โดยได้รับฟังพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการบิน การค้าและการบริการ รวมถึงโมเดลใหม่ของการค้า    ในรูปแบบดิจิทัล[1] ทั้งนี้ นายฟ่านฯ ได้สนับสนุนให้ศูนย์บริการฯ และ Airport New City ต่อยอดความสำเร็จของโมเดล “ฉิน ช่วง หยวน” โดยบูรณาการความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อ (1) เร่งการพัฒนาการให้บริการด้านการค้าที่มีคุณภาพสูงของส่านซี (2) ใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการ (Comprehensive bonded zones : 综合保税区) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ด้านบริการและการค้า (3) สร้างห่วงโซ่การให้บริการอุตสาหกรรมทางอาการและพัฒนาการขนส่งทางอากาศของมณฑลฯ


(ภาพจาก https://mp.weixin.qq.com/s/qsu_EnsT6C-VFlITmk5JUg)

นอกจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว นายฟ่านฯ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศที่จัดแสดงโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 รายการที่มีผู้วิจัยหลักเป็นสตรี (秦创原·她力量——女性创业者专场路演) พร้อมชื่นชมผลสำเร็จของงานวิจัยและความสามารถของสตรี ทั้งนี้ จากข้อมูลจากศูนย์บริการเทคโนโลยี ฉิน ช่วง หยวน (秦创原综合服务中心科技服务) แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เป็นสตรีกว่าร้อยละ 85 และส่วนมากรับผิดชอบงานกลุ่มบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการทดลองต่าง ๆ

“ฉิน ช่วง หยวน” (秦创原: Qin Chuang Yuan) เป็นโมเดลขับเคลื่อนทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ของมณฑลส่านซี โดยมีแนวคิดหลักในการนำนวัตกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์และตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นนโยบายสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมของมณฑลส่านซี[1]โดยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ในเดือนมีนาคม 2564 มณฑลส่านซีได้ประกาศความพยายามในการยกระดับมณฑลฯ ให้ก้าวเป็น “มณฑลด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง (科教强省:Strong province in science and education)”

ในปี 2564 ทีผ่านมา “ฉิน ช่วง หยวน” ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ GDP ของมณฑลส่านซี โดยมีมูลค่าสูงถึง 2.98 ล้านล้านหยวน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา Artificial blood, โครงการ “Cross-linked polyolefin” Intraocular lens, และการเปิดใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยวัฏจักรคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด[2] ในการประชุมสภาประชาชน ครั้งที่ 13 วาระที่ 6 ของมณฑลส่านซีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายจ้าว อีเต๋อ (Zhao Yide: 赵一德)ผู้ว่าการมณฑลส่านซี ได้กล่าวสรุปนโยบายการพัฒนามณฑลส่านซี 6 ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ    การเพิ่มบทบาทด้านนวัตกรรมและการวิจัย โดยจะยึดแผนการสร้างและพัฒนา “ฉิน ช่วง หยวน” 3 ปี เป็นหลัก เร่งก่อตั้งแพลตฟอร์มและศูนย์ฝึกอบรมทางนวัตกรรมในวิสาหกิจเพื่อยกระดับศักยภาพเชิงพาณิชย์ สนับสนุนกลุ่มสถาบันการศึกษาชั้นสูงเพื่อสร้างวิสาหกิจรุ่นใหม่ ๆ (ในปี 2564 มี SMEs ด้านเทคโนโลยีกว่า 13,000 ราย โดยเป็นวิสาหกิจที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เพิ่มขึ้นกว่า 1,500 ราย กลุ่มธุรกิจระดับละมั่ง (Gazelle Company) 200 บริษัท และกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ 12 แห่ง มีการลงนามในสัญญากว่า 250,000 ล้านหยวน)

และต่อมาในวันที่ 28 มกราคม 2565 ได้มีพิธีการลงนามออนไลน์ในสัญญาโครงการของ “ฉินช่วงหยวน” ครั้งแรกของปี 2565 โดยมีการลงนามใน 22 โครงการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) โครงการด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม 5 โครงการ ได้แก่ Jinxintian Titanium Precision Machining Center, Vaughan Machine Tool, Wiener Hydrogen Energy Technology, Shaanxi Coal Intelligence Technology และ Hummingbird Intelligent Manufacturing Pilot Base (2) โครงการแพล็ตฟอร์มและศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี 5 โครงการ อาทิ Hummingbird Intelligent Manufacturing Pilot Base, Fudan West Innovation Center, และ Qin Chuang Yuan – Hichuanghui Innovation Center (3) โครงการต่อยอดความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 โครงการ อาทิ Tailings treatment R&D center, Aero-engine test center, New Censor chip, และ Special microporous metal separation membrane และ (4) โครงการบริการทางการเงิน อาทิ กองทุนเทคโนโลยีทันสมัยของฉินช่วงหยวน (Qin Chuang Yuan Hard Technology Fund)[1] และการรับประกันสินเชื่อ SMEs

**************************************************

[1] ที่มา https://epaper.xiancn.com/newxawb/pc/html/202201/29/content_103946.html

[1] อ่านเพิ่มเติมได้ที่ รู้จัก “ฉิน ช่วง หยวน” (秦创原) โมเดลนำส่านซีสู่ “ผู้นำด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง” ของจีน (https://bit.ly/34Q8m8Q)

[2] ที่มา https://esb.sxdaily.com.cn/pc/content/202201/20/content_774983.html

[1] ที่มา https://mp.weixin.qq.com/s/qsu_EnsT6C-VFlITmk5JUg

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม