สิ้นปี 62 GDPส่านซี โต 6% รัฐบาลเร่งกระตุ้นการบริโภคภายในพื้นที่และเพิ่มการส่งออก

เมื่อวันที่ 14-19 ม.ค. 2563 รัฐบาลมณฑลส่านซีจัดการประชุมสภาประชาชนสมัยที่ 20 วาระที่ 3 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมมณฑลส่านซี การประชุมฯ มีนายหลิว กั๋วจง ผู้ว่าการมณฑลส่านซี เป็นผู้แถลงผลงานและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลส่านซีในปี 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ภาพรวมเศรษฐกิจมณฑลส่านซีในปี 2562

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มณฑลส่านซีมีมูลค่า 2.579 ล้านล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 0.1) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.97 ของ GDP มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นมณฑลที่มี GDP สูงสุดของจีน แบ่งเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 199,093 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 1.198 ล้านล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 5.7เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 1.182 ล้านล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 6.5เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

ในส่วนของ GDP นครซีอานมีมูลค่า 932,119 ล้านหยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 7 แบ่งเป็น

– อุตสาหกรรมปฐมภูมิ มูลค่า 27,913 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

– อุตสาหกรรมทุติยภูมิ มูลค่า 316,744 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

– อุตสาหกรรมตติยภูมิ มูลค่า 587,462 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

  1. ภาคการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรรวม 12.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปี 2561

– ผลผลิตข้าวฤดูร้อน (Summer Grains) 4.2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.1

– ผลผลิตข้าวฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Grains) 8.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.9

– ผักสดและเห็ดต่างๆ 18.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.9

– เนื้อสัตว์ต่างๆ 1.08 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.2

  1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของมณฑลส่านซีเติบโตขึ้นร้อยละ 5.2 จากปี 2561 โดยแบ่งเป็น

ประเภทการลงทุน รายละเอียดการลงทุน สัดส่วนการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (%) มูลค่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
1. การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน 1.1 ถ่านหิน 8 789,044 ล้านหยวน      (+5.74%)
1.2 ก๊าซธรรมชาติ 3.7
2. การลงทุนในกลุ่มไม่ใช่พลังงาน 2.1 การผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร 18 ไม่ปรากฏข้อมูล
2.2 การผลิตมาตรวัดต่างๆ 8.6
2.3 การผลิตเครื่องจักรกล 6.2

4. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปรับตัวสูงขึ้น

ตลอดทั้งปีมีการลงทุนในโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์รวม 3,255 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 15.5

– มูลค่าในโครงการใหม่ที่เริ่มในปี 2562 รวม 248,296 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2

– การพัฒนาที่ดินเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่จำหน่ายหมดแล้ว รวมมูลค่า 392,365 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.4

– ยอดจำหน่ายห้องชุดสำเร็จรูปรวม 44.01 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.9 รวมมูลค่า 396,021 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 16.2 โดยยังคงมีห้องชุดและห้องพักรอการจำหน่ายเหลืออยู่ราว 6.5 ล้าน ตร.ม.

5. การอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น

ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งมณฑลมูลค่า 959,873 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.4 โดยเป็นยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคขององค์กร 494,015 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.8

ทั้งนี้ หากจำแนกตามประเภทสินค้า พบว่า (1) สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุตกแต่งบ้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (2) สินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 (3) สินค้าบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และ (4) ยารักษาโรค เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 ตามลำดับ

การบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างสดใส ในปี 2561 มีมูลค่า 53,557 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19.6

6. รายได้ประชากรเพิ่มสูงขึ้น

 รายได้ประชากรต่อหัวเฉลี่ย (Disposable Income Per Capita) 24,666 หยวน แบ่งเป็น

– รายได้ประชากรในเมืองเฉลี่ยต่อหัว 36,098 หยวน (ทั้งประเทศ 42,359 หยวน) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.3

– รายได้ประชากรในชนบทเฉลี่ยต่อหัว 12,326 หยวน (ทั้งประเทศ 16,021 หยวน) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.9

รายจ่ายประชากรต่อหัวเฉลี่ย (Living Expenditure Per capita) 17,465 หยวน แบ่งเป็น

– รายจ่ายประชากรในเมืองเฉลี่ยต่อหัว 23,514 หยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.1

– รายจ่ายประชากรในชนบทเฉลี่ยต่อหัว 10,935 หยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.6

7. การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซี

สนง. ศุลกากรนครซีอาน รายงานสถิติการค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี ประจำปี 2562 มูลค่า 351,574.45 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.056 แบ่งเป็น

– การส่งออก มูลค่า 187,326.96 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.84

– การนำเข้า มูลค่า 164,248.49 ล้านหยวน เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14.47

คู่ค้าที่สำคัญ 5 อันดับแรกของมณฑลส่านซี ได้แก่

(1) ไต้หวัน มูลค่า 78,779 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 16.72

(2) เกาหลีใต้ มูลค่า 73,112.47 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.59

(3) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มูลค่า 34,543.13 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 43.82

(4) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 28,114.83 ล้านหยวน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 33.16

(5) ญี่ปุ่น มูลค่า 18,950.17 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 21.44

 ภาพรวมการลงทุนในวิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกของมณฑลส่านซี    

ประเภทการลงทุนในวิสาหกิจ

นำเข้า-ส่งออก

มูลค่า (ล้านหยวน) อัตราการเติบโต

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (%)

1. วิสาหกิจต่างชาติ

(Foreign companies)

229,441.33 -5.18
2. องค์กร / ภาคเอกชน

(Private Enterprise)

89,484.63 13.42
3. รัฐวิสาหกิจ

(State-owned enterprise)

31,295.23 3.46

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศไทย-มณฑลส่านซี

ข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีระบุว่าการค้าระหว่างประเทศของไทยและมณฑลส่านซี ประจำปี 2562  มีมูลค่า 1,771 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.97 แบ่งเป็น

การส่งออก 1,358 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 9.58

สินค้าที่มณฑลส่านซีส่งออกไปไทย ได้แก่

รายการสินค้าที่มณฑลส่านซีส่งออกไปไทย มูลค่า (ล้านหยวน) /

สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 (%)

(1) แอปเปิลสด 168  / -2.43
(2) แผงวงจรรวม ที่ใช้ในการผลิตแผงจัดเก็บข้อมูล (Integrated Circuits for Memory chip) 167 / – 23.55
(3) ผลิตภัณฑ์เหล็กสแตนเลส / ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของเหล็กและเหล็กกล้า 127 / +2.98 เท่า
(4) แผ่นซิลิกอนเชิงเดี่ยว (Single crystal silicon chip) ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15.24 ซม. 90 / -57.95
(5) สาลี่สด (New Entry) 74 / +72.43

การนำเข้า 413 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 89.51

สินค้าที่มณฑลส่านซีนำเข้าจากไทย ได้แก่

รายการสินค้าที่มณฑลส่านซีนำเข้าจากไทย มูลค่า (ล้านหยวน) /

สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 (%)

(1) ทุเรียนสด (New Entry) 175
(2) แผงวงจรและแผงควบคุมไฟฟ้า

(Circuit board and electric control panel)

69 / -2.85
(3)  ยางแอสฟัลต์ (Asphalt) 37 / + 2.69 เท่า
(4) ขั้วต่อไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 36 โวลต์

(No exceed 36 volts Connectors)

28 / +2.27 เท่า
(5) แผงวงจรรวมไฟฟ้า (Integrated circuit) 14 / -54.74

การค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี-อาเซียน

ปี 2562 การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีกับกลุ่มอาเซียน มีมูลค่า 27,755 ล้านหยวน (รวมไทย) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 29.85 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (มณฑลส่านซีนำเข้าจากอาเซียน) มูลค่า 5,164 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2561 มากถึง 1.01 เท่า และ (2) การส่งออก (มณฑลส่านซีส่งออกไปอาเซียน) มูลค่า 22,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.06

8. การลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี

ข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีระบุว่า ตั้งแต่การก่อตั้งเขตฯ ในเดือน เม.ย. 2559 – ธ.ค. 2562 มีวิสาหกิจจดทะเบียนก่อตั้งในเขตฯ ไปแล้ว แล้ว 55,917 ราย โดยในปี 2562 มีจำนวน 37,092 ราย (ในจำนวนนี้มีบริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ 476 ราย และบริษัททุนจากต่างชาติ 170 ราย) คิดเป็นมูลค่า 697,952 ล้านหยวน  ปัจจุบัน การดำเนินงานของเขตฯ ให้บริการแก่นักธุรกิจเป็นแบบออนไลน์ 100 % ผ่านระบบ National Single Window ที่ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับเขตการค้าเสรีอื่นๆ ทั่วประเทศเสร็จสิ้นแล้ว                9. สภาวะการดำเนินงานของเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว”

กว่า 6 ปีของ “ฉางอันห้าว” ได้ลำเลียงสินค้าไปแล้วกว่า 1.2 ล้านตัน มูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 7.9 เท่า นับตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มเปิดให้บริการ เป็นที่ประจักษ์ถึงการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ไม่ติดทะเลให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีระบุว่า ทั้ง 11 เส้นทางของฉางอันห้าวในปี 2562 ภายใต้การบริหารของเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน เปิดให้บริการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียกลางและทวีปยุโรปสรุปสินค้านำเข้า-ส่งออกหลัก ได้ดังนี้

กลุ่มสินค้าที่ “ฉางอันห้าว” นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ยุโรปและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม้แปรรูป ผ้าฝ้าย ถั่วเขียว ข้าวสาลี อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักรกล และของใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสินค้าที่ “ฉางอันห้าว” ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล วัตถุดิบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ เครื่องมือฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์จีนและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

– ประเทศคู่ค้าสำคัญของ “ฉางอันห้าว”  (5 ลำดับแรก) ได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน รัสเซีย เบลเยียม และเยอรมนี

10. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก สนง. การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมณฑลส่านซีระบุว่า ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนมณฑลส่านซีกว่า 707 ล้านคน (Person Times) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 12.2 สร้างรายได้กว่า720,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 20.11 โดยนครซีอาน เป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดของมณฑลจำนวน 285 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 21.52

ข้อมูลจาก ททท. สนง. นครเฉิงตู รายงานว่าในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจากมณฑลส่านซีเดินทางไปยังประเทศไทยประมาณ 367,000 คน (Person Times) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.86 ในจำนวนนี่มี 63,626 รายขอรับการตรวจลงตรา        ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ลดลงจากปี 2561 ราว 5.03 เท่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประกาศนโยบาย Visa On Arrival ของรัฐบาลไทย รวมไปถึงการชะลอตัวจากอุบัติเหตุเรือล่มที่ จ. ภูเก็จ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 อย่างไรก็ดี กทม. ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ และพัทยา ยังคงเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวไทยยอดนิยม ตามลำดับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมณฑลส่านซีให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีน ตลอดปี 2562 รัฐบาลมณฑลส่านซีลงทุนในโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากถึง 1,300 โครงการ มูลค่ากว่า 150,000 ล้านหยวน (ปี 2561 รัฐบาลลงทุนในโครงการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ราว 1,000 โครงการ มูลค่า 130,000 ล้านหยวน) และเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากโครงการที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม อาทิ (1) ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจีนที่เริ่มเมื่อปี 2561 (ตามโครงการ Toilet Revolution) ในปี 2562 มณฑลส่านซีได้สร้างเพิ่มจำนวน 1,037 แห่ง (2) การประกาศใช้แพลตฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยว (Monitoring operation platform) ในนครซีอาน เมืองเป่าจี ฮั่นจง และหานเฉิง โดยจะเร่งพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งมณฑลในปี 2563 (3) การติดตั้งจุดให้บริการ Free Wifi ในแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ขึ้นไป (4) สนับสนุนและอนุมัติการสร้างสถานที่พักผ่อนเชิงธรรมชาติระดับ 4A (มณฑล) จำนวน 12 แห่ง และ (5) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานกับประวัติศาสตร์ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการสร้างสรรค์บทละคร ปรับปรุงเนื้อหาการแสดงอิงประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อาทิ 秦俑情,天汉传奇, 秦汉风云华洲皮影,旬邑剪纸,西秦刺绣 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเข้าถึงแหล่งข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ส่วนมากของมณฑลส่านซีได้ทั่วถึง

เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2563

แม้ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจของมณฑลส่านซีชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2563 รัฐบาลยังคงตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคภายในพื้นที่ผ่านนโยบายต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของมณฑลให้ด้านต่างๆ ให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ

มาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในพื้นที่ อาทิ (1) “Holiday economy” ตั้งเป้าเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว / แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน / พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงชนบทซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาต่อเนื่องมาจากปี 2562 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายระหว่างวันหยุดของประชาชนให้มากขึ้น (2) เพิ่มการบริโภค / จับจ่ายใช้สอยจากการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 14 (3) ในปี 2563 รัฐบาลมณฑลส่านซีมีแผนจะเพิ่มจำนวนคลังจัดเก็บสินค้าในต่างประเทศ และเพิ่มศูนย์จัดแสดงสินค้าท้องถิ่นมณฑลส่านซี (Shaanxi Commodity Exhibition Center) ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ Cross Border e-commerce

การเร่งพัฒนาการส่งออกสินค้าพื้นฐานของมณฑล อาทิ (1) เตรียมความพร้อมให้เมืองยวีหลินเป็นเมืองส่งออกพลังงานหลักของมณฑล ลดขั้นตอนขนส่งมายังนครซีอาน โดยยังต้องอาศัยระยะเวลาช่วงหนึ่งในการเตรียมความพร้อม (2) สานต่อการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บนของนครซีอาน เมืองเป่าจี และเมืองเสียนหยาง ซึ่งล่าสุดเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนเมืองเป่าจีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางแล้ว (3) เร่งก่อสร้าง National industrial resources comprehensive utilization base ที่ได้รับอนุมัติแล้วทั้ง 2 แห่งในเมืองเว่ยหนานและเมืองหานเฉิง

การเป็นฐานรองรับอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ (1) การตั้งเป้าเป็นฐานการพัฒนาโดรนเชิงอุตสาหกรรม / การผลิตเซรามิคชนิด Compound material / แผงวงจรไฟฟ้ารวม / อุปกรณ์และจอแสดงผลแบบใหม่ / ดาวเทียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง / อุตสาหกรรมการวิจัยและเพาะเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาว เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้รัฐบาลมณฑลส่านซีตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.shaanxi.gov.cn/sj/cxfb/159123.htm
  2. http://www.shaanxi.gov.cn/czzjj/czysjs/159445.htm
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม