- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

สินค้าไฮเทคและอีคอมเมิร์ซข้ามแดนดันการค้าต่างประเทศของหูหนานโต 42.7 % ในช่วงไตรมาสแรกปี 64

สำนักงานพาณิชย์มณฑลหูหนานเปิดเผยสถิติด้านเศรษฐกิจของมณฑลหูหนานซึ่งยังคงเติบโตด้วยดี โดยมีมูลค่า GDP 1,022,399 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ขณะเดียวกันการค้าภายในประเทศและต่างประเทศก็มีแนวโน้มที่ดี โดยการค้าปลีกมีมูลค่า 426,956 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6 ส่วนการนำเข้า-ส่งออกมีมูลค่า 115,120 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 แบ่งเป็นการนำเข้า 39,320 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และการส่งออก 75,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54

การค้ากับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 4 อันดับแรกของมณฑลหูหนานล้วนเติบโตอย่างมาก ซึ่งได้แก่ อาเซียน เติบโต
ร้อยละ 43.1 สหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 162.5 ฮ่องกง เติบโตร้อยละ 49 และยุโรป เติบโตร้อยละ 44 ในด้านของสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกนั้น สินค้านำเข้าที่เติบโตอย่างมาก ได้แก่ สินค้าเกษตร โดยเฉพาะถั่วเหลือง รวมถึงผลิตภัณฑ์แร่และโลหะ ส่วนสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประมวลผลอัตโนมัติ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และรถยนต์ รวมถึงสินค้าเครื่องจักรกลซึ่งมีมูลค่าส่งออก 34,260 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.2 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของมณฑล อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนานเติบโตอย่างมาก ได้แก่

(1) อุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำและใช้เทคโนโลยีระดับสูงของมณฑลมีแนวโน้มขยายตัวดี โดยการส่งออกเครื่องจักรก่อสร้างมีมูลค่า 1,140 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 17 และการส่งออกอุปกรณ์ระบบราง 5,210 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8

(2) การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจออนไลน์ส่งผลให้การส่งออกของธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนมีมูลค่า 4,640 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 237.9 รวมถึงพื้นที่กำกับดูแลพิเศษของศุลกากรมณฑลหูหนาน เช่น เขตปลอดอากร (Bonded Area) เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก และนิคมอุตสาหกรรมข้ามแดน ขยายตัวถึงร้อยละ 104 โดยมีมูลค่านำเข้า-ส่งออกรวม 30,190 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.2 ของมูลค่านำเข้า-ส่งออกทั้งมณฑล ในจำนวนนี้ มูลค่านำเข้า-ส่งออกของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานหวงฮัวเติบโตร้อยละ 52.6 เขตปลอดอากรท่าเรือเฉิงหลิงจีเติบโตร้อยละ 83.7 และเขตปลอดอากรเมืองเชินโจวเติบโตร้อยละ 729

(3) รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปเติบโตต่อเนื่อง โดยมีบริการขนส่งสินค้า 142 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.1
รวมปริมาณสินค้า 98,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.6 รวมมูลค่าสินค้า 3,270 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9

ที่มา: https://xw.qq.com/partner/sxs/20210505A02R2W/20210505A02R2W00?ADTAG=sxs&pgv_ref=sxs
http://hunan.sina.com.cn/news/m/2021-04-15/detail-ikmxzfmk6968048.shtml