สำรวจวิสาหกิจส่านซี 330 ราย กว่าร้อยละ 70 มั่นใจ สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติภายใน 3 เดือน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid 19 ของมณฑลส่านซีที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง ส่งผลให้หลายวิสาหกิจเริ่มกลับเข้าทำงาน โรงงานหลายแห่งเริ่มเดินสายการผลิตใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลจาก สนง. สถิติมณฑลส่านซีที่ได้ทำการสำรวจวิสาหกิจจำนวน 330 ราย (ประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดใหญ่ 72 ราย วิสาหกิจขนาดกลาง 126 ราย วิสาหกิจขนาดเล็ก 132 ราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอีก 16 แห่ง) ในระหว่างวันที่ 10-12 ก.พ. 2563 พบว่า

 1. กว่าร้อยละ 90 ของวิสาหกิจที่ร่วมการสำรวจ คาดการณ์รายได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีจะลดลง มีวิสาหกิจเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากวิกฤตโรคไวรัส Covid 19
รายละเอียด สัดส่วนจำนวนวิสาหกิจที่คาดการณ์ดังนั้น
1. คาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกของปีลดลงร้อยละ 20 25.4%
2. คาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกของปีลดลงร้อยละ 20-50 34.6%
3. คาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกของปีลดลงร้อยละ 50-80 25.8%
4. คาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกของปีลดลงมากกว่าร้อยละ 80 10.6%
 1. วิสาหกิจภาคบริการ (เช่าที่พัก ทำธุรกิจ ร้านอาหาร ซ่อมบำรุง ธุรกิจบันเทิงและวัฒนธรรม กีฬา และค้าปลีก) เป็นกลุ่มวิสาหกิจหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด กว่าร้อยละ 6 ของวิสาหกิจคาดการณ์ตรงกันว่ารายได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี จะลดลงมากถึงร้อยละ 80 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
 2. ผลสำรวจวิสาหกิจ 330 รายยังพบว่า กว่าร้อยละ 8 เลื่อนการเปิดทำการธุรกิจออกไปจากเดิมที่ตั้งไว้หลังเทศกาลตรุษจีน ปัจจุบัน โดยส่วนมากก็ยังไม่เปิดทำการ นอกจากนี้ พบเพียงร้อยละ 23.3 ของวิสาหกิจเท่านั้นที่แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถฟื้นฟูการทำงานและเดินสายการผลิตได้ดังเดิม 100% นั่นหมายถึงกว่าร้อยละ 76.6 ของวิสาหกิจไม่มั่นใจต่อศักยภาพที่จะเปิดทำการได้ตามเดิมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563
 3. วิสาหกิจบางส่วนยังแสดงความวิตกกังวลต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ว่าอาจไม่สามารถฝ่าฝันวิกฤตในครั้งนี้ได้

4.1 ร้อยละ 15.2 ของวิสาหกิจแสดงความวิตกต่อสภาพคล่อง (กระแสเงินสด) ของบริษัทจะส่งผลให้ไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาดังเดิมได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2563

4.2 ร้อยละ 24.9 คาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทจะสามารถพยุงสถานการณ์ไปได้อีกราว 1 เดือน

4.3 ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 8.2 คาดการณ์ว่ากระแสเงินสดของบริษัทจะสามารถพยุงสภาพคล่องไปได้อีกราว 3 และ 4-6 เดือน ตามลำดับ

5. นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าวิสาหกิจแสดงความต้องการ ดังนี้

5.1 กว่าร้อยละ 63 ของวิสาหกิจที่ทำการสำรวจ แสดงความต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการรองรับในการจ้างงานที่มั่นคง เพิ่มมาตรการการอุดหนุนวิสาหกิจที่ไม่มีการเลิกจ้างพนักงานหรือเลิกจ้างเป็นจำนวนน้อย

5.2 ร้อยละ 52.4 ของวิสาหกิจแสดงความประสงค์ขอยืดระยะเวลาการชำระภาษี

5.3 ร้อยละ 49.3 ของวิสาหกิจประสงค์จะขอลดหรือยืดระยะเวลาการชำระค่าสาธารณูปโภค

5.4 ร้อยละ 41.2 ของวิสาหกิจประสงค์ขอยืดระยะเวลาการชำระเงินสมทบประกันสังคม

5.5 ร้อยละ 35.8 ของวิสาหกิจประสงค์ให้มีมาตรการช่วยเหลือลดดอกเบี้ยสินเชื่อ เพื่อลดภาระต้นทุนของบริษัท

5.6 ร้อยละ 23 ของวิสาหกิจประสงค์ให้มีมาตรการลด/ละเว้นค่าเช่าอาคารสถานที่

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุว่ากว่าร้อยละ 60 ของวิสาหกิจที่ทำการสำรวจ ประสงค์ให้ภาครัฐลดหรือยืดระยะเวลาการชำระภาษีมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจเอกชน ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมากประสงค์ให้มีมาตรการเลื่อนการชำระเงินอุดหนุนเงินประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกไปก่อน

รัฐบาลนครซีอานประกาศมาตรการเร่งด่วนรองรับการกลับเข้าทำงานของวิสาหกิจในพื้นที่ 6 ข้อ

 1. ให้การสนับสนุนการกลับเข้าเริ่มงานของแรงงาน โลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจในด้านอุปกรณ์วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันโรค การลงทะเบียนเข้า-ออกแก่แรงงานที่กลับเข้าทำงาน สนับสนุนการขนส่งระหว่างมณฑล รวมไปถึงวิสาหกิจรายย่อยผู้ผลิตชิ้นส่วนสนับสนุนการผลิตต่างๆ
 2. อำนวยความสะดวก ลดความซับซ้อนยุ่งยากในขั้นตอนและกระบวนการขออนุมัติกลับเข้าทำงานของแรงงาน โดยหน่วยงานควบคุมโรคระบาดแต่ละแห่งต้องมีแผนงานการรับมือและการจัดการการกลับเข้าทำงานของแรงงาน รวมไปถึงมีหนังสือแสดงขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
 3. วิสาหกิจต้องมีแผนการรายงานที่รวดเร็วและชัดเจน โดยเฉพาะในการกลับเข้าทำงานของโครงการที่สำคัญๆ กำหนดให้ต้องมีระบบการจัดการบัญชีและข้อมูล เพื่อรายงานปัญหาที่พบต่อหน่วยงานระดับเขต นครหรือมณฑลได้อย่างทันท่วงที
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอนุมัติการบริหารเมืองการวางแผนทรัพยากร เทศบาล สำนักงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย สำนักงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ให้เพิ่มความคล่องตัวในการอนุมัติและตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมการกลับมาทำงานของวิสาหกิจในพื้นที่
 5. กระตุ้นให้องค์กรและวิสาหกิจต่างๆ ต้องเร่งเสริมสร้างการมีความรับผิดชอบ สร้างมาตรฐานการควบคุมเพื่อสร้างมั่นใจในความปลอดภัยของการทำงานและสุขภาพของพนักงาน
 6. เพิ่มความรวดเร็วในการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ ให้เน้นการจัดหมวดหมู่ ขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นต่อโครงการ

สนง. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนครซีอานประกาศ 5 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเริ่มสายการผลิตอีกครั้ง

 1. นำมาตรการที่ได้เคยประกาศใช้แล้ว 22 ข้อมาเร่งปรับใช้เพื่อช่วยเหลือการฟื้นฟูวิสาหกิจ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ยืดเวลาการชำระค่าประกันสังคม ค่าประกันและกองทุนอุดหนุนการว่างงาน และเพิ่มการสนับสนุนสินเชื่อลดภาระขององค์กรที่กำลังเร่งฟื้นฟูการผลิต
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนวิสาหกิจที่มีการผลิตฉุกเฉินให้สามารถเร่งการผลิตได้รวดเร็ว ใช้มาตรการเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้บริการ โดยเฉพาะในวิสาหกิจผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์การป้องกัน 23 รายใหญ่ของมณฑล ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อให้สามารถขยายกำลังการผลิต มีการผลิตอย่างแข็งขัน
 3. เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูวิสาหกิจที่กลับเข้าทำงาน ให้สอดคล้องกับประกาศและระเบียบของรัฐบาลแต่ละท้องถิ่น เสริมสร้างระบบ และเพิ่มการดูแล ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของวิสาหกิจอย่างกระตือรือร้น
 4. ส่งเสริมวิสาหกิจที่มีแนวโน้มทางการตลาดที่ดี และมีศักยภาพที่สามารถจะเร่งการผลิตได้อย่างเต็มที่เพื่อชดเชยช่องว่างที่เกิดจากโรคระบาด ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่วิสาหกิจ
 5. นำมาตรการหลากหลายมาปรับใช้เพื่อบรรเทา ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความสำคัญและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กเป็นพิเศษ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วิสาหกิจ ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การลดหรืองดค่าเช่าพื้นที่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มความช่วยเหลือด้านดอกเบี้ยเงินกู้ และการเปิดตลาดการค้าขายแหล่งใหม่ๆ ให้ฟื้นฟูจากผลกระทบเรื่องระบาดได้เร็วที่สุด

สำนักงานประกันสังคมนครซีอานประกาศ 10 มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่กลับเข้าทำงานในนครซีอาน

 1. ตั้งกองทุนประกันการทำงานของวิสาหกิจในนครซีอานวงเงิน 200 ล้านหยวน และวงเงินสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรในนครซีอานวงเงิน 1,000 ล้านหยวน
 2. วิสาหกิจที่ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคระหว่างช่วงปิดตรุษจีน (จนถึงวันที่ 9 ก.พ. 2563) มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือชนิดให้ครั้งเดียวขาด 2,000 หยวนต่อคน วิสาหกิจใดที่ได้รับแรงงานเพิ่มและ มีการลงนามในโครงการ/ความร่วมมือที่จะชำระเงินอุดหนุนประกันสังคม 1 ปีขึ้นไป ขนาด 100 คน    ขึ้นไป / 300 คนขึ้นไป / 500 คนขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุนเหมาจ่าย 2,000 / 2,500 / 3,000 หยวน/คน ตามลำดับ
 3. วิสาหกิจใดที่ได้รับแรงงานเพิ่มและมีการลงนามในโครงการ/ความร่วมมือที่จะชำระเงินอุดหนุนประกันสังคม 1 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือประกันสังคมชนิดเหมาจ่าย 1 ครั้ง 1,000 หยวน / คน
 1. วิสาหกิจใดที่ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานให้คำนวณการคืนเงินอุดหนุนประกันการว่างงานจากเดิม ที่คำนวณในอัตราร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กที่ชำระเบี้ยประกันการว่างงานเต็มจำนวน (แรงงานไม่เกินกว่า 30 คน) ให้ใช้อัตราการคำนวณการชำระเงินอุดหนุนประกันการจ้างงานที่อัตราร้อยละ 20
 2. สนับสนุนวิสาหกิจที่มีการฝึกอบรมวิชาชีพและให้เงินอุดหนุนแก่พนักงานใหม่ ไม่ต่ำกว่า 600 หยวน/คน และพิจารณาให้เงินอุดหนุนสำหรับการฝึกอบรมของพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งเดิมอยู่แล้วสูงสุด 1,000-5,000 หยวน / คน
 3. พิจารณารับเงินอุดหนุนเต็มรูปแบบ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับส่งพนักงานและการรับพนักงานเข้าทำงาน
 4.  อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่แรงงานที่จะกลับเข้าทำงานในนครซีอาน
 5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันแก่แรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยแรงงานที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำมาแล้ว 2 ปี และมีสัญญาการทำงานและชำระเงินประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนประกันสังคม 500 หยวนและ 600 หยวน / เดือน ตามหลักเกณฑ์ ไม่เกินสามปี
 6. หน่วยงานบริหารองค์กรระดับมณฑลมีสิทธิสามารถพิจารณา ลดหรือยกเว้นการชำระเงินประกันบำนาญ ประกันการว่างงานและประกันการบาดเจ็บระหว่างการทำงานแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ระหว่างเดือน ก.พ. – มิ.ย. 2563) ในส่วนของวิสาหกิจขนาดใหญ่สามารถพิจารณาลดการชำระภาษีเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส (ระหว่างเดือน ก.พ. – เม.ย. 2563)
 7. รัฐบาลนครซีอานจะเป็นผู้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ให้แก่พนักงานที่กลับมาทำงานอีกครั้งในนครซีอาน รวมถึงพนักงานที่เพิ่งได้รับการจ้างงานด้วย

ข้อมูลอ้างอิง

 1. http://sx.sina.com.cn/news/b/2020-02-19/detail-iimxyqvz4128890.shtml?cre=tianyi
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม