รู้ไว้ใช่ว่า … เอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องสำอางและสปาสมุนไพร และความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน

สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคชาวซีอานจากงานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ย ครั้งที่ 22 ตอนที่ 3 รู้ไว้ใช่ว่าเอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องสำอางและสปาสมุนไพร และความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน 

จากบทความทั้งสองตอนที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านคงได้ทราบถึงแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวซีอานไปแล้วพอสมควรโดยระหว่างการสำรวจข้อมูล ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนฯ (BIC) พบว่า สินค้าไทยที่นำมาจำหน่ายภายในงานมหกรรมฯ บางส่วนเป็นการนำสินค้าเข้ามาพร้อมกับสัมภาระ ซึ่งมักจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรถือว่าเป็นสินค้าเพื่อการจัดแสดง ไม่ใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐของจีนที่กำกับดูแลคุณภาพสินค้า และเพื่อประโยชน์ในการนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง รวมไปถึงความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน ในบทความตอนสุดท้ายนี้ ศูนย์ BIC ได้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรมายังประเทศจีน ดังนี้ 

ในกรณีนำเข้าสินค้าเป็นครั้งแรก สินค้าดังกล่าว จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติและตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคแห่งชาติ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China: AQSIQ) หรือ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคประจำมณฑล (China Inspection and Quarantine Bureau: CIQ) นอกจากนี้ หากเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางซึ่งถูกจัดเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้กับร่างกาย ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตจากกรมตรวจสอบคุณภาพอาหารและยาแห่งชาติ (China Food and Drug Administration: CFDA) เพื่อขอรับใบรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหารและยา (Food and Drug Safety Certificate) ด้วย

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศจีนจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานจีนกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือใช้บริการผ่านบริษัทนำเข้า-ส่งออกก็ได้ โดยต้องจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่

(1) ใบแสดงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Certificate of Inspection and Quarantine of Inbound Goods หรือ入境货物检验检疫证明) (นอกเหนือจากจะมีการลงนามความตกลงระหว่างประเทศในการใช้มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพตามที่ได้ตกลงกันไว้)

(2) ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า (Import License) ปัจจุบัน สามารถยื่นคำร้องออนไลน์กับ CFDA โดยตรงได้ที่ 123.127.80.6/enterprise/index.jsp และ www.sfda.gov.cn/WS01/CL0504/32374.html (สำหรับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ) และที่ www.sfda.gov.cn/WS01/CL0504/32373.html (สำหรับเครื่องสำอางทั่วไป) โดยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 20 วัน พร้อมทั้งนำส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อดำเนินการ Sample Test

(3) ใบอนุญาตอื่นๆ ประกอบการยื่นขอนำเข้าสินค้า อาทิ ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Producing Place) ใบรับรองสุขอนามัย (Certificate of Hygiene) ใบขนส่งสินค้า สัญญาระหว่างบริษัทนำเข้า-ส่งออก และใบรับรองการจดทะเบียนนำเข้ายา (Import Drug Registration Certificate) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของยา

(4) ชื่อคำแปลผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้า พร้อมทั้งรายละเอียดของส่วนผสม น้ำหนัก (หน่วยสากล) วันผลิต วันหมดอายุ วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และชื่อและที่อยู่บริษัทที่นำเข้าหรือจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในประเทศจีนโดยข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นภาษาจีน

                        **** ในกรณีที่ ประเทศจีนยังไม่มีมาตรการในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในกลุ่มสินค้าที่ประเทศจีนมิได้เป็นผู้ผลิตเอง หรือเป็นสินค้าพื้นเมืองของประเทศผู้ส่งออก (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา และเครื่องสำอางของไทย) ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารรับรอง/ประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และใบอนุญาตการผลิต/จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในประเทศที่ผลิตแนบไปด้วย ****   

(5) เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรค (AQSIQ หรือ CIQ) และได้รับ Certificate of Inspection and Quarantine of Inbound Goods แล้ว สินค้าดังกล่าวก็พร้อมสำหรับการดำเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป    

รู้หรือไม่ ?? ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน สำคัญกว่าที่คุณคิด

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญต่อเจ้าของแบรนด์ เนื่องจากการจดทะเบียนฯ จะครอบคลุมสิทธิและคุ้มครองได้เฉพาะในประเทศที่คุณจดทะเบียนเท่านั้น นอกจากนี้ แม้จีนจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Properties Organization : WIPO) แล้วก็ตาม แต่นั่นไม่อาจเป็นหลักประกันว่าเครื่องหมายการค้าของท่านจะไม่โดนนำไปใช้ซ้ำหรือมีการจดทะเบียนซ้ำซ้อน ดังเช่นกรณีเครื่องหมายการค้า Apple ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกตัดสินให้แพ้คดีแก่บริษัทเครื่องหนังจีนที่ใช้เครื่องหมายการค้า Apple เช่นเดียวกัน

สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน ผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือยื่นผ่านบริษัทรับจดทะเบียนฯ ใบรับรองเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี

ตัวอย่างใบรับรองเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการป้องกันผู้อื่นลอกเลียนแบบและก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจแล้ว “เครื่องหมายการค้า” ยังเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคจดจำ “แบรนด์” สินค้าของท่านได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ประโยชน์จากชื่อแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นขอแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รวมไปถึงขอจดทะเบียนโอนสิทธิ์เครื่องหมายการค้าได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความสับสนถึงชื่อและแหล่งที่มาของสินค้า รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดชื่อหรือตราเครื่องหมายสินค้าที่มีความใกล้เคียงกัน ก่อนดำเนินการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน ศูนย์ BIC ขอแนะนำให้ตรวจสอบว่า เครื่องหมายการค้าได้มีการจดทะเบียนไปแล้ว หรือเครื่องหมายการค้าใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ท่านต้องการจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ โดยเข้าไปที่ www.ctmo.gov.cn sbj.saic.gov.cn (มีภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีระบบ Identical and Similar TMs สามารถตรวจสอบชื่อและตราเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือมีความใกล้เคียงกันได้      

**********************

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม