รายงานผลการประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีนสมัยที่ 11 ครังที่ 4 ของรัฐบาลจีนในปี 2553

จีนได้จัดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีนสมัยที่ 11 ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม 2554 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 11 (ระหว่างปี 2549-2553) รวมทั้งวางเป้าหมายและสานต่อการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ภายใต้แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

ภาพจาก http://www.xinhuanet.com

ตอนที่1. ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 11 (ระหว่างปี 2549-2553)

ผลสำเร็จของจีนในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

  • กำลังการผลิตและมูลค่าผลผลิตรวมของประเทศ เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2553 จีนสามารถสร้างมูลค่าการผลิตมวลรวมภายในประเทศทั้งสิ้น 39.8 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.2 ขณะที่รายได้ทางการคลังเพิ่มขึ้นจาก 3.16 ล้านล้านหยวนเป็น 8.31 ล้านล้านหยวน นอกจากนี้ จีนยังประสบความสำเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
  • การพัฒนาด้านสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จากรายได้ต่อปีของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และร้อยละ 8.9 ตามลำดับ ขณะเดียวกันระบบประกันสังคมได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • การเปิดประเทศของจีนประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยจีนสามารถสร้างมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งสิ้น 2.97 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • สถานะและบทบาทของจีนในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

การปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

  • ดำเนินนโยบายควบคุมราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น การเกินดุลการค้ามากเกินไป และการเพิ่มสูงขึ้นในภาคการลงทุน รวมทั้งควบคุมดูแลตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ด้านการเงิน จีนได้เร่งดำเนินการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังอย่างผ่อนปรนเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกัน จีนยังกระตุ้นการบริโภคภายและขยายอุปสงค์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งทำให้เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตและการฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก
  • เสริมสร้างภาคเกษตรกรรม โดยรัฐบาลจีนได้ทุ่มงบประมาณเป็นมูลค่ารวม 3 ล้านล้านหยวน นอกจากนี้ ในปี 2553 ยังได้อุดหนุนเงินด้านการผลิตของเกษตรกรจำนวน 122,600 ล้านหยวน ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 5,919 หยวนต่อปี
  • เร่งการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตจีนมีเทคโนโลยีซึ่งมีกำลังการผลิตและขีดความสามารถสูงขึ้น ขณะเดียวกัน จีนได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากในช่วงระยะเวลา 5 ปี จีนได้สร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่รวม 16,000 กิโลเมตร และเส้นทางหลวง 639,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ นโยบายการประหยัดพลังงานและการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เห็นผลอย่างชัดเจน โดยในอนาคตจีนยังจะส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง
  • ขยายความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ จีนมีอัตราเติบโตทางด้านการค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.9 ต่อปี การเกินดุลการค้าลดลง 2 ปีติดต่อกัน ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศสร้างมูลค่าทั้งสิ้น 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เร่งการพัฒนาด้านประกันสังคมโดยมีกองทุนประกันสังคมรวม 781,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะ 5 ปีก่อน 580,000 ล้านหยวน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงาน รวมทั้งให้การอบรมและการบริการด้วย
  • กำหนดแผนการพัฒนาด้านการศึกษาในระยะยาวของประเทศ โดยมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีเป็นมูลค่า 619,700 ล้านหยวน และได้ปรับระบบการช่วยเหลือนักศึกษา โดยรัฐบาลสนับสนุนทุนจากเดิม 1,800 ล้านหยวน(ปี 2549) เป็น 30,600 ล้านหยวน(ปี 2553)
  • ตอนที่ 2. แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 12

    แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 12 ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างความเจริญให้แก่สังคม เนื่องจากเป็นช่วงสำคัญที่จีนเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และเร่งปรับปรุงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะเน้นด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การปฏิรูปและเปิดเสรีเชิงลึก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การรับมือวิกฤตการเงินโลก พัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนพร้อมทั้งเสริมสร้างความมีเสถียรภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม รวมทั้งวางรากฐานการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นการให้อำนาจตัดสินใจแก่ชุมชน

    เป้าหมายแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติจากนี้ต่อไปอีก 5 ปี มีดังนี้

    1. แผนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวไปอีกขั้น โดยเน้นอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มการบริโภคภายในประเทศ การลงทุน และการส่งออก เพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
    2. แผนเร่งปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่อย่างจริงจัง เร่งสร้างระบบสังคมเกษตรกรรมแนวใหม่ เร่งโครงการก่อสร้างของชนบท สร้างความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคนในชุมชุนทั้งในเมืองและชนบท
    3. แผนพัฒนาด้านสังคม โดยให้ความสำคัญกับภาคการศึกษาเป็นหลัก เพิ่มระดับการศึกษาของประชาชน ผลักดันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอลดจนนำผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาด้านการผลิต นอกจากนี้ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพระดับสูง ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่างจริงจัง และเร่งให้บริการแพทย์และสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
    4. แผนผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน กำกับดูแลการไหลเวียนของแม่น้ำและทะเลสาบสายหลักของประเทศ พัฒนาชลประทานของพื้นที่การเกษตร ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ และมาตรการป้องกันการเกิดน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
    5. แผนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภายใประเทศ เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเศรษฐกิจในประเทศเสริมสร้างโอกาสการทำงานอย่างเท่าเทียม ลดระดับความยากจนของประชากรทั้งในเมืองและชนบท ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน
    6. แผนการปฏิรูปและเปิดเสรีเชิงลึก ให้ความสำคัญกับแผนการปฏิรูปอันดับต้นๆ โดยผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง รวมทั้งเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตอลดจนสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
    7. แผนปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยรัฐบาลเป็นผู้รับอำนาจมาจากประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อมวลชน โดยการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ เสริมสร้างการบริหารระบบกฏหมายและเพิ่มความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางด้านกฏหมายให้แก่ประชาชน ตลอดจนปกป้องสิทธิ์ของประชาชนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมในสังคม

    เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชาชาติระยะ5ปี ฉบับที่ 12

    เป้าหมาย

    ปี 2553

    ปี 2554

    อัตราการเติบโต (%)

    ด้านเศรษฐกิจ

    GDP (ล้านล้านหยวน)

    39.8

    55.8

    7

    สัดส่วนอุตสาหกรรมภาคบริการ(%)

    43

    47

    4

    สัดส่วนการยกระดับความเป็นเมือง(%)

    47.5

    51.5

    4

    การศึกษาและเทศโนโลยี

    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี(%)

    89.7

    93

    3.3

    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (%)

    82.5

    87

    4.5

    ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) (%)

    1.8

    2.2

    0.4

    จำนวนสิทธิบัตร(ชิ้น/หมื่นคน)

    1.7

    3.3

    1.6

    การรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

    สัดส่วนพื้นที่ทำกิน (ร้อยล้านไร่)

    18.18

    18.18

    0

    การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม (%)

    30

    การใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม (%)

    0.5

    0.53

    0.03

    สัดส่วนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง (%)

    8.3

    11.4

    3.1

    การลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP (%)

    16

    การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP (%)

    17

    คุณภาพชีวิตประชาชน

    รายได้ของประชาชนในเมือง (หยวน)

    10109

    >26810

    >7

    รายได้ของชาวชนบท (หยวน)

    5919

    >8310

    >7

    อัตราการว่างงาน (%)

    4.1

    <5

    อัตราการจ้างงาน (หมื่นคน)

    4500

    จำนวนผู้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ร้อยล้านคน)

    2.57

    3.57

    1

    อัตราเงินประกันสุขภาพ (%)

    3

    จำนวนความปลอดภัยโครงสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมือง(หมื่นหลัง)

    3600

    จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หมื่นคน)

    134100

    <139000

    <7.2

    อายุเฉลี่ยของประชาชน (ปี)

    1

    ตอนที่ 3. แผนงานของรัฐบาลจีนปี 2554

    ปี 2554 จะเป็นปีแรกของแผนฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนฯ ฉบับที่ 12 โดยในปีที่ผ่านมา GDP ของจีนขยายตัวร้อยละ 10.3 มีการควบคุม CPI อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 การจ้างงานในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 11.68 ล้านคนและมีการปรับปรุงดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้วางพื้นฐานที่ดีต่อแผนงานของปี 2554

    การตั้งเป้าสำคัญของรัฐบาลจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2554 ได้แก่

    1. GDP ขยายตัวร้อยละ 8
    2. ควบคุม CPI เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 4
    3. การจ้างงานในเขตเมืองเพิ่มขึ้นมากกว่า 9 ล้านคน
    4. ควบคุมอัตราการว่างงานภายในร้อยละ 4.6
    5. สานต่อนโยบายปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ
    6. สานต่อนโยบายปรับปรุงดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ    ภาพจาก http://www.qhnews.com

    หลักการทั่วไปในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2554 สรุปคือ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผนึกกำลังจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนา ส่งเสริมการจ้างงาน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมปรองดอง

    งานสำคัญของรัฐบาลจีนในปี 2554 สรุปมีดังนี้

    (1) รักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า

    • เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการหมุมเวียนของตลาดและระบบการเงิน
    • พัฒนาการผลิตโดยเฉพาะด้านสินค้าเกษตรกรรม สินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
    • ส่งเสริมระบบหมุนเวียนของสินค้าเกษตรกรรม

    (2) ขยายอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคของประชาชน

    (3) ส่งเสริมรากฐานของอุตสาหกรรมการเกษตร

    • เพิ่มรายได้ของเกษตรกร รักษาความปลอดภัยของอาหาร
    • ลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน
    • เจาะลึกในการปฏิรูปของสังคมชนบท

    (4) ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

    • ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต เพิ่มความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและแบรนด์สินค้า
    • ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ เช่น พลังงานทดแทน รถยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมไบโอ ฯลฯ
    • ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศวิทยา

    (5) ดำเนินการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

    • เทคโนโลยี การศึกษาและบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติ
    • ปี 2555 งบประมาณของการศึกษามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4 ใน GDP ของทั้งประเทศ

    (6) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

    • ปี 2554 มีแผนลงทุน 42,300 ล้านหยวน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ
    • ปรับปรุงการกระจายรายได้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
    • เสริมสร้างระบบประกันสังคมที่คุ้มครองทั้งเขตเมืองและเขตชนบท
    • ควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิผล

    (7) ส่งเสริมการพัฒนาด้านวัฒนธรรมโดยเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมในภาคกลางและภาคตะวันตก พร้อมผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลักของจีน

    (8) ผลักดันการปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ

    • ผลักดันการใช้เงินหยวนมากขึ้นในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
    • ปรับปรุงระบบกำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าและน้ำ

    (9) ยกระดับการเปิดประเทศสู่ภายนอก

    • ลดขั้นตอนในการอนุมัติบริษัทหรือบุคคลที่ไปลงทุนที่ต่างประเทศ
    • ส่งเสริมบริษัทข้ามชาติในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่จีน
    • ส่งเสริมการนำเข้าจากประเทศที่จีนมีการเกินดุลทางการค้า

    (10) ผลักดันการต่อต้านการทุจริตของประเทศ

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม