- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

รัฐบาลยูนนานประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข “จุดบอด” “ความเจ็บปวด” และ “ความยากลำบาก” ในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ” ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น และยกระดับการบริการการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายระดับชาติในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย โดยมีอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่

1) อุตสาหกรรมสำคัญ 8 สาขา ได้แก่ ยาชีวภาพและสุขภาพ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์สมัยใหม่ เกษตรที่ราบสูงสมัยใหม่ วัตถุดิบใหม่ การผลิตอุปกรณ์ทันสมัย  การผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค

2) อุตสาหกรรมสีเขียว ได้แก่ อาหารสีเขียว (Green Food) พลังงานสีเขียว (Green Energy) และจุดหมายปลายทางรักษ์สุขภาพ (Healthy Lifestyle Destination)

3) เศรษฐกิจดิจิทัล

4) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติลงทุน 100 % ได้แก่  การผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ และการผลิตยานยนต์พิเศษ

5) อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ การก่อสร้างและการดำเนินงานสถานีเติมแก๊ซสำหรับรถยนต์ การสร้างและดำเนินงานสถานีเติมน้ำมันลักษณะเฟรนไชส์ การแปรรูปเชิงลึกโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสารสกัดความหอมจากธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตยาชีวภาพ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติรูปแบบใหม่ การพัฒนาและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่  การผลิตระบบสัมผัส Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทฟิวเจอร์ส (Futures company) และบริษัทประกันชีวิต

สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น และยกระดับการบริการการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลมณฑลยูนนานจะดำเนินมาตรการลด “จุดบอด” ด้วยการสร้างแรงจูงใจ การบรรเทา “ความเจ็บปวด” ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างชาติ และการเอาชนะ “ความยากลำบาก” ด้วยการอำนวยความสะดวกต่อการเข้าไปลงทุนในยูนนาน เช่น

http://www.yn-invest.gov.cn/XMArticleInfo.aspx?id=17691