รัฐบาลกว่างซีตั้งเป้าตัวเลขเศรษฐกิจโต 7.5% ในแผนพัฒน์ 5 ปี ฉบับที่ 13

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: เมื่อ 22 ก.พ.2559 รัฐบาลกว่างซีได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับเป้าหมายการทำงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 13 (ระหว่างปี 2559-2563) มีสาระสำคัญดังนี้

หนึ่ง รักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลค่า GDP มีการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าร้อยละ 7.5 (เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2553) และส่งเสริมภาคการลงทุน ผลประกอบการวิสาหกิจ รายได้การคลัง และการบริโภคให้เพิ่มสูงขึ้น

สอง ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสู่ระดับกลางและบน ขยายสัดส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยและอุตสาหกรรมบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ ประชากรเขตเมืองมีจำนวนเพิ่มสูงกว่าประชากรเขตชนบท

สาม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 7.5 (เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2553) ลดช่องว่างรายได้ของประชากรเขตเมืองกับเขตชนบท แก้ไขปัญหาความยากจนของชาวชนบท พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ การศึกษา การรักษาพยาบาล วัฒนธรรม ประกันสังคม และที่อยู่อาศัยสี่ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน เน้นการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ ควบคุมคุณภาพอากาศ น้ำ และดินให้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเชิงนิเวศ

ห้า ปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกแบบรอบด้าน การเปิดระบบเศรษฐกิจสู่ภายนอกมากขึ้น การสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ การพัฒนาจุดยุทธศาสตร์ และการเป็นประตูเชื่อมโลกภายนอก

หก ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สร้างรัฐบาลที่อยู่ภายใต้ระบอบกฎหมาย ยกระดับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสังคมและความสามารถในการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีขอสวมบท "ข้อต่อ" เชื่อมยุทธศาสตร์ One Belt One Road (23 ก.พ. 2559)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม