รัฐบาลกลางยก “ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้” เป็นดาวรุ่งดวงใหม่สำหรับการค้าต่างประเทศ

ไฮไลท์

 • แผนแม่บท “เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” หรือ ILSTC ซึ่งระบุว่าจะพัฒนาให้ท่าเรือรอบอ่าวเป้ยปู้เป็น “ท่าเรือสากล” พร้อมบูรณาการร่วมกับท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หยางผู่ของมณฑลไห่หนาน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการถึงปี 2578
 • เส้นทาง ILSTC มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประสานแนวร่วมภาคีระดับภูมิภาคระหว่างจีนตะวันตกกับอาเซียน ผ่านโมเดลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดยมีเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญ
 • กว่างซีกำลังเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของท่าเรือที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ โดยเฉพาะการสร้างท่าเทียบเรือและการขุดร่องน้ำเดินเรือเพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่านเข้า-ออกท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

รัฐบาลกลางได้กำหนดให้ “ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นผู้เล่นสำคัญในแผนแม่บท “เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” (New International Land-Sea Trade Corridor- ILSTC)

คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หรือ NDRC (国家发改委) ได้ประกาศแผนแม่บท “เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” ซึ่งระบุว่าจะพัฒนาให้ท่าเรือรอบอ่าวเป้ยปู้เป็น “ท่าเรือสากล” พร้อมบูรณาการร่วมกับท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หยางผู่ของมณฑลไห่หนาน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการถึงปี 2578

เส้นทาง ILSTC เป็นเส้นทางการค้าใหม่ทางภาคตะวันตกของจีนที่สามารถเชื่อมเส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt) เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (Maritime Silk Road of the 21st Century) และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Economic Belt (YREB) เข้าไว้ด้วยกัน จึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประสานแนวร่วมภาคีระดับภูมิภาค (regional coordinated development)

แผนแม่บทดังกล่าวมุ่งพัฒนาเส้นทางออกสู่ทะเลที่อ่าวเป่ยปู้ของภูมิภาคตะวันตกใน 3 เส้นทางหลัก ได้แก่

(1) นครฉงชิ่ง-นครกุ้ยหยาง-นครหนานหนิง-ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้

(2) นครฉงชิ่ง-เมืองหวายฮว่า(มณฑลหูหนาน)-เมืองหลิ่วโจว-ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้

(3) นครเฉิงตู-เมืองหลูโจว(เมืองอี๋ปิน)-เมืองไป่เซ่อ-ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้

เป้าหมายการดำเนินงาน มีดังนี้

 • ปี 2563 การบูรณาการเชิงทรัพยากรระหว่างท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับท่าเรือหยางผู่ของมณฑลไห่หนานเริ่มเป็นรูปธรรม การพัฒนาและเชื่อมระบบงานขนส่งร่วม “ราง+เรือ” และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแบบไร้รอยต่อที่สามารถใช้งานได้
 • ปี 2568 ท่าเรือน้ำลึกอ่าวเป่ยปู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ท่าเรือสากลอ่าวเป่ยปู้และท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์หยางผู่ของมณฑลไห่หนานมีบทบาทความสำคัญที่ชัดเจน และพัฒนาประสานแนวร่วมภาคีกับท่าเรือจ้านเจียงของมณฑลกวางตุ้ง
 • ปี 2578 เส้นทาง ILSTC เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แบบ

ทั้งสองมณฑลได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของท่าเรือที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือชินโจว ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือเป๋ยไห่ของกว่างซี และท่าเรือหยางผู่ของมณฑลไห่หนาน) ในทางกายภาพ อาทิ

 • ท่าเทียบเรือ
  (1) ท่าเทียบเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Port ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งน้ำมันขนาด 3 แสนตัน และท่าเทียบเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 2 แสนตันที่ท่าเรือชินโจว
  (2) ท่าเทียบเรือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของท่าเรือเที่ยซานของเมืองเป๋ยไห่
  (3) การศึกษาความเป็นได้ไปในการสร้างท่าเรือขนาด 3 แสนตันที่ท่าเรือฝางเฉิงก่าง และ
  (4) การปรับปรุงท่าเทียบเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือหยางผู่ของไห่หนาน
 • ร่องน้ำเดินเรือ
  (1) การขุดลอกร่องน้ำเดินเรือสำหรับเรือที่จะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือหยางผู่ของไห่หนาน
  (2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาร่องน้ำเดินเรือขนาด 2 แสนตันและการขยายร่องน้ำเดินเรือฝั่งตะวันออกของท่าเรือชินโจว
  (3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาร่องน้ำเดินเรือขนาด 3 แสนตันของท่าเรือฝางเฉิงก่าง (4) เร่งก่อสร้างร่องน้ำเดินเรือขนาด 3 แสนตันสำหรับเรือที่จะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือจ้านเจียง (5) พัฒนาระบบงานขนส่งที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

บีไอซีขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา เส้นทาง ILSTC ได้รับการจับตามองจากทุกวงการ โดยเป็นเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากนครฉงชิ่งไปยังประเทศสิงคโปร์ และมีท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ของกว่างซีเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ และมีการขยายผลไปสู่มณฑลทางภาคตะวันตกกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น จนรัฐบาลจีนได้ยกฐานะความสำคัญให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเปิดสู่ภายนอกและเป็นกลไกเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนภาคตะวันตกกับอาเซียน ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทาง ILSTC ซึ่งมีโครงข่ายส่วนใหญ่ในจีนที่สมบูรณ์แล้วเพื่อขนส่งสินค้าไทยเจาะตลาดจีน (ตอนใน) ได้เช่นกัน

 

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) วันที่ 16 สิงหาคม 2562
       เว็บไซต์ www.bbw.gov.cn (广西北部湾经济区规划建设管理办公室网站) วันที่ 15 สิงหาคม 2562
รูปประกอบ www.pixabay.com และ www.bbw.gov.cn

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม