- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

รถไฟความเร็วสูงเฉิงหยูสายกลาง (นครเฉิงตู-นครฉงชิ่ง) คาดว่าจะได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างสิ้นปีนี้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำมณฑลชุดที่ 23 ครั้งที่ 13 ได้รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเฉิงหยูสายกลาง (นครเฉิงตู-นครฉงชิ่ง) ว่าได้ผ่านการศึกษาในเบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปจะวางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่อเสนอให้รัฐบาลอนุมัติโครงการภายในสิ้นปี 2563 ทั้งนี้ นายเฉิง ซูพิง รองเลขาธิการของรัฐบาลกลางได้ให้ความเห็นว่า โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง สายนี้ถือเป็นต้นทางสายสำคัญเชื่อมระหว่าง นครเฉิงตูกับนครฉงชิ่ง และเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และการพัฒนาระบบเครือข่ายทางรถไฟในภูมิภาคจีนตะวันตกให้ครบถ้วน

ตามรายงานการศึกษาในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเฉิงหยูสายกลาง (นครเฉิงตู-นครฉงชิ่ง) เส้นทางรถไฟเริ่มต้นจาก (1) สถานีกลางเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออก (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออก (Chengdu Eastern New Area) (3) อำเภอจือหยางเล่อจื้อ (4) อำเภออันเย่ว (5) เขตฉงชิ่งต้าจู่ (6) เขตถงเหลียง (7) เขตเมืองวิทยาศาสตร์ และ (8) สถานีรถไฟฉงชิ่งเหนือ (สถานีปลายทาง) รวมระยะทางทั้งสิ้น 292 กิโลเมตร การศึกษาออกแบบโครงสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้มีเป้าหมายให้รถไฟวิ่งทำความเร็วได้ถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 72,220 ล้านหยวน รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 4.5 ปี

การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเฉิงหยูสายกลางถือเป็นการริเริ่มกระชับความร่วมมือระหว่างนครเฉิงตู และนครฉงชิ่ง ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

 

แหล่งที่มา The People’s Government of Sichuan Province http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2020/11/25/44b25a96b70d41d788ba434cd8ac88ed.shtml

(ฉบับวันที่ 25 พ.ย. 2563)