ยูนนานออก 18 มาตรการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเอาชนะวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศ “มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในการเร่งปรับรูปแบบการพัฒนาในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19” เพื่อสนับสนุนธุรกิจกลุ่มดังกล่าวของมณฑลในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมณฑลเร่งปรับรูปแบบการพัฒนา

มาตรการดังกล่าวมีจำนวน 18 มาตรการ ครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

หมวดการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่

(1) ดำเนินมาตรการตามนโยบายลดภาษี ลดต้นทุน และรักษาการจ้างงาน โดยจัดตั้งกลไกประสานงานในการดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากนโยบายและมาตรการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเปิดทำการตามปกติและรักษาการจ้างงาน

(2) ลดหรือยกเว้นค่าเช่าอาคารสถานที่ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่เช่าอาคารสถานที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐตลอดปี 2563

(3) ลดต้นทุนค่าประปา ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอัตราราคาเท่ากับโรงงานอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดเก็บค่าไฟฟ้าร้อยละ 90 และจัดเก็บค่าก๊าซหุงต้มในอัตราฤดูกาลที่มีปริมาณการใช้งานต่ำ

(4) ลดหรือยกเว้นภาษีธุรกิจ โดยยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่ธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้ ธุรกิจเหล่านี้ยังสามารถขอชะลอการชำระเงินสมทบกองทุนที่พักอาศัย ขอคืนเงินประกันการว่างงานาสำหรับธุรกิจที่ไม่มีการเลิกจ้างงานหรือเลิกจ้างงานในจำนวนน้อย ตลอดจนสามารถขอชะลอการชำระเงินสมทบประกันสำหรับการเกษียณ การบาดเจ็บ และการว่างงาน

หมวดการสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 3 มาตรการ ได้แก่

(5) ลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ โดยห้ามสถาบันการเงินเรียกคืนเงินกู้ ระงับเงินกู้ หรือลดวงเงินกู้ สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดค่อนข้างรุนแรง รวมทั้งกำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.5

(6) สนับสนุนให้สถาบันการเงินจัดตั้งแผนกธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ

(7) ขยายเงินอุดหนุนดอกเบี้ย โดยให้เงินอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเงินกู้  ทั้งนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5

หมวดการยกระดับรูปแบบธุรกิจ จำนวน 3 มาตรการ ได้แก่

(8) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับตลาดการท่องเที่ยว โดยกำกับดูแลตลาดการท่องเที่ยว ขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ทัวร์ราคาถูก การหลอกลวงหรือบังคับให้ซื้อสินค้า จัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ปกป้องสิทธิของนักท่องเที่ยว

(9) สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่การท่องเที่ยวยูนนาน โดยจัดตั้งศูนย์รับคืนสินค้าจากนักท่องเที่ยวซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันทั่วมณฑลยูนนาน และจัดการประเมินความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เผยแพร่ผลการประเมินให้สังคมรับทราบ

(10) นำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยจัดอันดับธุรกิจท่องเที่ยวที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน “Go Yunnan” ซึ่งมียอดขายมากกว่าเดือนละ 3 แสนหยวน จำนวน 30 อันดับแรกเป็นประจำทุกเดือน เพื่อมอบเงินรางวัลรายละ 3 แสนหยวนสำหรับ 10 อันดับแรก เงินรางวัลรายละ 2 แสนหยวนสำหรับ 10 อันดับถัดมา และเงินรางวัลรายละ 1 แสนหยวนสำหรับ 10 อันดับสุดท้าย

หมวดการจัดตั้งกลไกผลักดันโครงการ จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่

(11) สนับสนุนการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมขนาดใหญ่ โดยคัดเลือกโครงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมขนาดใหญ่จำนวนประมาณ 20 โครงการ เพื่อมอบเงินรางวัลอุดหนุนร้อยละ 3 ของมูลค่าการลงทุนสำหรับโครงการที่มีการลงทุนจริงปีละ 200-2,000 ล้านหยวน และมอบเงินรางวัลอุดหนุนร้อยละ 5 ของมูลค่าการลงทุนสำหรับโครงการที่มีการลงทุนจริงมากกว่าปีละ 2,000 ล้านหยวน

(12) ออกนโยบายการใช้ที่ดินเฉพาะด้าน โดยบรรจุแผนการใช้ที่ดินของโครงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าสู่แผนงานของกรมที่ดินในทุกระดับ และส่งเสริมให้เช่าที่ดินในระยะยาว

(13) ส่งเสริมการสร้าง “โรงแรมกึ่งภูเขา” โดยสร้าง “โรงแรมกึ่งภูเขา” ที่เป็นโรงแรมที่อิงกับธรรมชาติ มีกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้จุดเด่นของธรรมชาติในแต่ละพื้นที่เป็นจุดขายทั่วมณฑลยูนนาน พร้อมดำเนินการคัดเลือก “โรงแรมกึ่งภูเขาที่สวยงามที่สุด” ในสิ้นปี 2563 เพื่อมอบรางวัลต่อไป

(14) สนับสนุนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A และ 5A โดยมอบเงินรางวัลจำนวน 1-5 แสนหยวนสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่สามารถสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A และ 5A ได้ในปี 2563

หมวดการจัดตั้งกลไกประชาสัมพันธ์ตลาดท่องเที่ยว จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่

(15) สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวยูนนาน โดยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวยูนนานภายใต้แนวคิด “ยูนนานมีแหล่งท่องเที่ยวเดียวคือยูนนาน” และ “บริการของรัฐมีอยู่ทุกที่เพื่อความสุขของนักท่องเที่ยว”

(16) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยจับสลากมอบรางวัลในกิจกรรม “เที่ยวยูนนาน มีรางวัล”

(17) ลดราคาค่าบัตรผ่านเข้าแหล่งท่องเที่ยวระดับ A ขึ้นไป ร้อยละ 50 ตลอดปี 2563  ทั้งนี้ สำหรับการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะที่จัดโดยบริษัทนำเที่ยวและซื้อบัตรผ่านเข้าแหล่งท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “Go Yunnan” จะได้รับยกเว้นค่าบัตรผ่านทั้งหมด โดยรัฐบาลจะชดเชยค่าบัตรผ่านบางส่วนให้แก่แหล่งท่องเที่ยว

(18) มอบเงินชดเชยค่าน้ำมัน มูลค่าวันละ 100 หยวนต่อคันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเช่ารถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน “Go Yunnan”

ที่มา: ttp://www.yn.gov.cn/zwgk/zfxxgkpt/fdzdgknr/zcwj/zfxxgkptyzbf/202005/t20200509_203614.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม